ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthrone

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthrone-, *enthrone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthrone[VT] ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ), Syn. crown
enthrone[VT] ให้ความสำคัญ (ทางวรรณคดี), Syn. elevate, ennoble, exalt
enthrone in[PHRV] ยกย่อง, See also: ยกย่องว่าสูงส่งใน
enthronement[N] การขึ้นครองบัลลังก์, Syn. coronation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mil Bon enthrones the ministers.มิลบอนให้อำนาจแก่ขุนนาง Tree with Deep Roots (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบราชสมบัติ[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสันตติวงศ์, สืบสาย, สืบตระกูล
สืบราชสันตติวงศ์[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสมบัติ, สืบสาย, สืบตระกูล
เถลิงราชสมบัติ[V] ascend the throne, See also: enthrone, be crowned as a king, Syn. เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ขึ้นครองราชสมบัติ, ครองราชย์, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325
การครองราชย์[N] enthronement, Example: การครองราชย์ของรัชการที่ 5 มีการครองราชย์ที่นานกว่าพระมหากษัตริย์ใดในราชวงศ์จักรีไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินตำแหน่ง[v. exp.] (kintamnaeng) EN: hold the position ; be enthroned a position   
เสวยราชย์[v. exp.] (sawoēi rāt) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[v. exp.] (sawoēi rātchāsombat) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthrone (v) ˈɪnθrˈoun (i1 n th r ou1 n)
enthroned (v) ˈɪnθrˈound (i1 n th r ou1 n d)
enthrones (v) ˈɪnθrˈounz (i1 n th r ou1 n z)
enthronement (n) ˈɪnθrˈounmənt (i1 n th r ou1 n m @ n t)
enthronements (n) ˈɪnθrˈounmənts (i1 n th r ou1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
王を立てる[おうをたてる, ouwotateru] (exp,v1) to enthrone a king [Add to Longdo]
即位[そくい, sokui] (n,vs) enthronement; (P) [Add to Longdo]
即位式[そくいしき, sokuishiki] (n) enthronement ceremony; coronation [Add to Longdo]
戴冠式[たいかんしき, taikanshiki] (n) coronation ceremony; enthronement [Add to Longdo]
大嘗会[だいじょうえ, daijoue] (n) (See 大嘗祭) banquet on the occasion of the first ceremonial offering of rice by the newly-enthroned emperor [Add to Longdo]
大嘗祭[だいじょうさい;おおにえのまつり;おおなめまつり, daijousai ; oonienomatsuri ; oonamematsuri] (n) (See 新嘗祭) first ceremonial offering of rice by newly-enthroned Emperor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthrone \En*throne"\, v. t. [Pref. en- + throne: cf. OF.
   enthroner. Cf. {Inthronize}.]
   1. To seat on a throne; to exalt to the seat of royalty or of
    high authority; hence, to invest with sovereign authority
    or dignity.
    [1913 Webster]
 
       Beneath a sculptured arch he sits enthroned. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       It [mercy] is enthroned in the hearts of kings.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) To induct, as a bishop, into the powers and
    privileges of a vacant see.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthrone
   v 1: provide with power and authority; "They vested the council
      with special rights" [syn: {invest}, {vest}, {enthrone}]
      [ant: {disinvest}, {divest}]
   2: put a monarch on the throne; "The Queen was enthroned more
     than 50 years ago" [syn: {enthrone}, {throne}] [ant:
     {dethrone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top