Search result for

solemn

(70 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solemn-, *solemn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solemn[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous
solemn[ADJ] เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
solemnity[N] ความเคร่งขรึม, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. formality, grievousness, Ant. frivolousness, gaiety
solemnize[VT] ทำให้เอาจริงเอาจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave

English-Thai: Nontri Dictionary
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solemnเป็นพิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solemn declarationคำปฏิญาณเป็นพิธีการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
Do solemnly swear,สาบานอย่างเคร่งครัด Law Abiding Citizen (2009)
If I hear one more word come out of your mouth, you have my solemn word you will never seeถ้าฉันได้ยินคำพูดออกจากปากของคุณ คุณจะได้ยินคำอันศักดิ์สิทธิ์ของฉัน คุณจะไม่ได้เจอ Double Blind (2009)
by my royal staff, and was initiated into the solemn mysteries of the ancient order of the deep.โดยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและได้รับการชักนำให้เข้าร่วม พิธีการอันลี้ลับโดยคำสั่งของความลึกล้ำอันเก่าแก่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
I had sworn a solemn oath, my Lord.ข้าได้ให้คำสาบานไว้ ฝ่าบาท The Sins of the Father (2009)
I can wait! I solemnly vow to save myself for her.คริปโตไนต์ Kick-Ass (2010)
- "l solemnly promise to do so." - Louder.เรามีเวลาอีกสี่สิบนาทีก่อนออกอากาศ The King's Speech (2010)
- I can't hear you up the back. - "I solemnly promise to do so."ขอบคุณมาก ขอบคุณ The King's Speech (2010)
Long pauses are good. They add solemnity to great occasions.ซึ่งอาจร้ายแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเรา The King's Speech (2010)
Then I'm the solemnest king who ever lived.ข้าพเจ้าขอส่งข้อความนี้ ไปยังประชาชน The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solemnAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
solemnAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
solemnRoy looked solemn as I told him the story.
solemnThe priest pretends to be solemn in public.
solemnThey watched the solemn ceremony in the church with awe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงจัง[ADV] seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
เคร่งขรึม[ADJ] solemn, See also: serious, stern, grave, austere, Example: เขาเป็นคนเคร่งขรึมตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนถึงเป็นหนุ่มใหญ่
เคร่งขรึม[ADV] solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreum) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking   FR: sérieux ; austère ; solennel
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern   FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
สมโภช[v.] (somphōt) EN: celebrate ; solemnize   FR: célébrer ; solenniser
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jing) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely   
ถมึงทึง[adj.] (thameungtheung) EN: grave ; solemn ; serious   FR: violent

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLEMN    S AA1 L AH0 M
SOLEMNLY    S AO1 L AH0 M L IY0
SOLEMNITY    S AH0 L EH1 M N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solemn    (j) (s o1 l @ m)
solemnly    (a) (s o1 l @ m l ii)
solemnity    (n) (s @1 l e1 m n i t ii)
solemnize    (v) (s o1 l @ m n ai z)
solemnized    (v) (s o1 l @ m n ai z d)
solemnizes    (v) (s o1 l @ m n ai z i z)
solemnness    (n) (s o1 l @ m n @ s)
solemnities    (n) (s @1 l e1 m n i t i z)
solemnizing    (v) (s o1 l @ m n ai z i ng)
solemnization    (n) (s o2 l @ m n ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feierlich; ernst {adj} | feierlicher | am feierlichstensolemn | more solemn | most solemn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
挙行[きょこう, kyokou] (n,vs) celebration (of ceremony); solemnization (e.g. of a marriage); solemnisation [Add to Longdo]
謹厳[きんげん, kingen] (adj-na,n) stern; grave; solemn; sobersided [Add to Longdo]
厳かな儀式[おごそかなぎしき, ogosokanagishiki] (n) solemn ceremony [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity [Add to Longdo]
岸然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] solemn; serious [Add to Longdo]
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, / ] solemn and stirring; moving and tragic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solemn \Sol"emn\, a. [OE. solempne, OF. solempne, L. solemnis,
   solennis, sollemnis, sollennis; sollus all, entire + annus a
   year; properly, that takes place every year; -- used
   especially of religious solemnities. Cf. {Silly}, {Annual}.]
   1. Marked with religious rites and pomps; enjoined by, or
    connected with, religion; sacred.
    [1913 Webster]
 
       His holy rites and solemn feasts profaned. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The worship of this image was advanced, and a solemn
       supplication observed everry year.  --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to a festival; festive; festal. [Obs.] "On this
    solemn day." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Stately; ceremonious; grand. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       His feast so solemn and so rich.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To-night we hold a splemn supper.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Fitted to awaken or express serious reflections; marked by
    seriousness; serious; grave; devout; as, a solemn promise;
    solemn earnestness.
    [1913 Webster]
 
       Nor wanting power to mitigate and swage
       With solemn touches troubled thoughts. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There reigned a solemn silence over all. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. Real; earnest; downright. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       Frederick, the emperor, . . . has spared no expense
       in strengthening this city; since which time we find
       no solemn taking it by the Turks.   --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. Affectedly grave or serious; as, to put on a solemn face.
    "A solemn coxcomb." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) Made in form; ceremonious; as, solemn war;
    conforming with all legal requirements; as, probate in
    solemn form. --Burrill. --Jarman. --Greenleaf.
    [1913 Webster]
 
   {Solemn League and Covenant}. See {Covenant}, 2.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Grave; formal; ritual; ceremonial; sober; serious;
     reverential; devotional; devout. See {Grave}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solemn
   adj 1: dignified and somber in manner or character and committed
       to keeping promises; "a grave God-fearing man"; "a quiet
       sedate nature"; "as sober as a judge"; "a solemn
       promise"; "the judge was solemn as he pronounced
       sentence" [syn: {grave}, {sedate}, {sober}, {solemn}]
   2: characterized by a firm and humorless belief in the validity
     of your opinions; "both sides were deeply in earnest, even
     passionate"; "an entirely sincere and cruel tyrant"; "a film
     with a solemn social message" [syn: {earnest}, {sincere},
     {solemn}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 solemn [zoːləmn]
   ernst; feierlich
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top