ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disoblige

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disoblige-, *disoblige*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disoblige(ดิสอะไบลจ') vt. ไม่สนองความต้องการของ,ผิดใจ,ทำให้ไม่สะดวก., See also: disobligingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disoblige    (v) dˌɪsəblˈaɪʤ (d i2 s @ b l ai1 jh)
disobliged    (v) dˌɪsəblˈaɪʤd (d i2 s @ b l ai1 jh d)
disobliges    (v) dˌɪsəblˈaɪʤɪz (d i2 s @ b l ai1 jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disoblige \Dis`o*blige"\, v. t. [imp. & p. p. {Disobliged}; p.
   pr. & vb. n. {Disobliging}.] [Pref. dis- + oblige: cf. F.
   d['e]sobliger.]
   1. To do an act which contravenes the will or desires of; to
    offend by an act of unkindness or incivility; to
    displease; to refrain from obliging; to be unaccommodating
    to.
    [1913 Webster]
 
       Those . . . who slight and disoblige their friends,
       shall infallibly come to know the value of them by
       having none when they shall most need them. --South.
    [1913 Webster]
 
       My plan has given offense to some gentlemen, whom it
       would not be very safe to disoblige. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To release from obligation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Absolving and disobliging from a more general
       command for some just and reasonable cause.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disoblige
   v 1: to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble
      you, but..." [syn: {trouble}, {put out}, {inconvenience},
      {disoblige}, {discommode}, {incommode}, {bother}]
   2: ignore someone's wishes [ant: {accommodate}, {oblige}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top