ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sober

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sober-, *sober*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sober(adj) ไม่เมา (ยาหรือเหล้า), Syn. abstinent, moderate, Ant. intemperate
sober(adj) เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม, Syn. serious, solemn, Ant. frivolous
sober up(phrv) เลิกดื่ม, See also: หยุดดื่ม
sober down(phrv) ทำให้คลายความตื่นเต้น, See also: ตื่นเต้นน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา, มีสติ, ปกติ, สุขุม, เยือกเย็น, เคร่งขาม, สงบเสงี่ยม, ไม่คุยโว, ไม่จินตนาการ, มีเหตุผล vt., vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ, ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ, สุขุม, สงบเสงี่ยม, เยือกเย็น, มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sober(adj) เงียบขรึม, เป็นปกติ, มีสติ, สุขุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sober(adj) สร่างเมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But people must be sober and enlightened.แต่คนจะต้องมีสติและตรัสรู้ Idemo dalje (1982)
The only two sober people there.เพียงสองคนมีสติมี The Russia House (1990)
I'd never been more sober in my life.- ทำใจไม่ได้ Gattaca (1997)
Sober up.สู้ตายโว้ย.. 11:14 (2003)
Well, let's check it out before they sober up.เอาล่ะ ไหนไปดูกันหน่อยสิ ก่อนที่พวกเขาจะเลิก Mr. Monk and the Blackout (2004)
Tell Daxos that I want him and 20 of his best eager, sober and ready for the next charge.ราชันลีโอนายเดิส ! - สเตลิโอส พักหายใจก่อนเถิด - เจ้าข้า ฝ่าบาท 300 (2006)
I've been sober for days. I still miss you.ผมมีสติเป็นปกติมาหลายวันแล้ว ผมยังคิดถึงคุณอยู่ Confession of Pain (2006)
- I'm one year sober today. - Happy anniversary!ฉันหยุดเหล้ามา 1 ปีแล้ว สุขสรรวันครบรอบ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I'm a meth addict, sober five years.ฉันติดยาบ้า หายมาแล้วห้าปี Dex, Lies, and Videotape (2007)
You'Re About To Witness The Return Of Sober Serena.ลูกควรจะเป็นพยาน เซรีนาเมาแล้ว Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Wake up sober for the first time in a week.ตื่นมาไม่เมาเป็นครั้งแรกในอาทิตย์ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Sober before noon, which was, believe me, ไม่เมาก่อนหัวค่ำ ไม่อยากเชื่อเลย Summer Kind of Wonderful (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soberHe drinks a lot but always seems sober.
soberHe led a sober life.
soberI went for a walk to try to sober up.
soberRegardless of how much he drank, he seems as sober as ever.
soberThe first thing that came to my attention was the large sofa. It was covered in sober coloured leather, the seat and the back both looked wide and comfortable.
soberWere you sober at that time?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมองสุขุม[samøng sukhum] (adj) EN: sober-minded ; coolheaded
สุขุม[sukhum] (v) EN: keep cool ; be calm ; be composed ; be sober
ตรึงเครียด[treung khrīet] (v, exp) EN: be serious; be sober ; look grave

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sober
sobers
sobered
soberly
sobering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sober
sobers
sobered
soberly
sobering
sober-sides

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nüchtern; nicht betrunken { adj } | nüchterner | am nüchternstensober | more sober | most sober [Add to Longdo]
sachlich; nüchtern { adj } | sachlicher; nüchterner | am sachlichsten; am nüchternstensober | soberer | soberest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
真面目(ateji)(P);眞面目(ateji)(oK)[まじめ, majime] (adj-na, n) diligent; serious; honest; sober; grave; earnest; steady; (P) #8,838 [Add to Longdo]
地味[ちみ, chimi] (adj-na, n) plain; simple; subdued; sober; (P) #16,751 [Add to Longdo]
クリソベリル[kurisoberiru] (n) chrysoberyl [Add to Longdo]
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s, vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P) [Add to Longdo]
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1, vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P) [Add to Longdo]
謹厳[きんげん, kingen] (adj-na, n) stern; grave; solemn; sobersided [Add to Longdo]
謹厳実直[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest [Add to Longdo]
金緑石[きんりょくせき, kinryokuseki] (n) chrysoberyl [Add to Longdo]
肩が凝る;肩がこる[かたがこる, katagakoru] (exp, v5r) (1) to have stiff shoulders; (2) to be ill at ease; (adj-f) (3) serious; sober [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sober \Sober\, a. [Compar. {Soberer}; superl. {Soberest}.] [OE.
   sobre, F. sobre, from L. sobrius, probably from a prefix so-
   expressing separation + ebrius drunken. Cf. {Ebriety}.]
   1. Temperate in the use of spirituous liquors; habitually
    temperate; as, a sober man.
    [1913 Webster]
 
       That we may hereafter live a godly, righteous, and
       sober life, to the glory of Thy holy name. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. Not intoxicated or excited by spirituous liquors; as, the
    sot may at times be sober.
    [1913 Webster]
 
   3. Not mad or insane; not wild, visionary, or heated with
    passion; exercising cool, dispassionate reason;
    self-controlled; self-possessed.
    [1913 Webster]
 
       There was not a sober person to be had; all was
       tempestuous and blustering. --Druden.
    [1913 Webster]
 
       No sober man would put himself into danger for the
       applause of escaping without breaking his neck.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Not proceeding from, or attended with, passion; calm; as,
    sober judgment; a man in his sober senses.
    [1913 Webster]
 
   5. Serious or subdued in demeanor, habit, appearance, or
    color; solemn; grave; sedate.
    [1913 Webster]
 
       What parts gay France from sober Spain? --Prior.
    [1913 Webster]
 
       See her sober over a sampler, or gay over a jointed
       baby.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Twilight gray
       Had in her sober livery all things clad. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Grave; temperate; abstinent; abstemious; moderate;
     regular; steady; calm; quiet; cool; collected;
     dispassionate; unimpassioned; sedate; staid; serious;
     solemn; somber. See {Grave}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sober \So"ber\, v. t. [imp. & p. p. {Sobered}; p. pr. & vb. n.
   {Sobering}.]
   To make sober.
   [1913 Webster]
 
      There shallow draughts intoxicate the brain,
      And drinking largely sobers us again.  --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sober \So"ber\, v. i.
   To become sober; -- often with down.
   [1913 Webster]
 
      Vance gradually sobered down.      --Ld. Lytton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sober
   adj 1: not affected by a chemical substance (especially alcohol)
       [ant: {drunk}, {inebriated}, {intoxicated}]
   2: dignified and somber in manner or character and committed to
     keeping promises; "a grave God-fearing man"; "a quiet sedate
     nature"; "as sober as a judge"; "a solemn promise"; "the
     judge was solemn as he pronounced sentence" [syn: {grave},
     {sedate}, {sober}, {solemn}]
   3: lacking brightness or color; dull; "drab faded curtains";
     "sober Puritan grey"; "children in somber brown clothes"
     [syn: {drab}, {sober}, {somber}, {sombre}]
   4: completely lacking in playfulness [syn: {unplayful},
     {serious}, {sober}] [ant: {playful}]
   v 1: cause to become sober; "A sobering thought"
   2: become more realistic; "After thinking about the potential
     consequences of his plan, he sobered up" [syn: {sober up},
     {sober}]
   3: become sober after excessive alcohol consumption; "Keep him
     in bed until he sobers up" [syn: {sober up}, {sober}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sober /sobər/
  1. moderate; reasonable
  2. abstemious; sober; staid; temperate

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top