Search result for

เคร่งขรึม

(35 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคร่งขรึม-, *เคร่งขรึม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคร่งขรึม[ADJ] solemn, See also: serious, stern, grave, austere, Example: เขาเป็นคนเคร่งขรึมตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนถึงเป็นหนุ่มใหญ่
เคร่งขรึม[ADV] solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม
เคร่งขรึม[V] be solemn, See also: be serious, be stern, be grave, be austere, Syn. ขรึม, เยือกเย็น, สงบเสงี่ยม, Example: เดี๋ยวนี้เขามักจะเคร่งขรึม และมีท่าทางหม่นหมอง, Thai definition: ไม่เบิกบาน, ไม่เล่นหัว, เอาจริงเอาจัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคร่งขรึมว. ไม่เบิกบาน, ไม่เล่นหัว, เอาจริงเอาจัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It brings out the seriousness in your eyes.- มันเผยให้เห็นความเคร่งขรึมในตาของนาย X-Men Origins: Wolverine (2009)
*Solemn Music*♪♪เพลงเคร่งขรึม Tangled (2010)
It was six years ago, and in my defense, it was before I'd gotten sober.มัน 6 ปีมาแล้ว กับคำให้การของผม มันก่อนที่ผมจะเป็นคนเคร่งขรึม Wolf's Bane (2011)
Then New Yorkers can go back to being their usual cold, callous selves.แล้วชาวนิวยอร์คทั้งหลายก็กลับ ไปเป็นเคร่งขรึม ใจดำแบบเดิมที่เป็นๆอยู่ Crazy, Cupid, Love (2012)
Help me get rid of this mope, will you?ช่วยผมกำจัดไอ้คนเคร่งขรึมนี่ไปที Matsya Nyaya (2012)
Too uptight. Too together.เคร่งขรึมเครียดมากจนเกินไป กระชั้นชิดจนเกินไป Fifty-One (2012)
"I most solemnly declare that all the lately whispered rumors"ผมมากที่สุดอย่างเคร่งขรึมประกาศว่า ทั้งหมดข่าวลือกระซิบเมื่อเร็ว ๆ นี้ The Invisible Woman (2013)
My mother always told me you Westerosi were a grim lot.แม่ข้าเคยบอก อยู่เสมอ พวกเวสเตอรอสน่ะ เคร่งขรึมกันตลอดเวลา Dark Wings, Dark Words (2013)
Grim, bearded, stinking barbarians that would row across the Narrow Sea and steal us from our beds.เป็นพวกคนเคร่งขรึมไว้หนวดเครา มีกลิ่นตุและไร้อารยธรรม ที่จะออกเรือข้ามทะแลแนร์โรว์ Dark Wings, Dark Words (2013)
Not until I met the king of the grim, bearded, stinking barbarians.ไม่เลยจนกระทั่งข้าพบกับ กษัตริย์ผู้เป็นเจ้าชีวิต ของกลุ่มคนไร้อารยธรรมตัวเหม็น ใบหน้าเคร่งขรึมเต็มไปด้วยหนวดเฟิ้มเนี่ยแหละ Dark Wings, Dark Words (2013)
- ...solemnly swear to keep their traps shut...ทำเคร่งขรึมสาบานที่จะทำให้กับดัก ของพวกเขาปิด Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
- "...s... uh, so... solemnly swear to keep their traps shut..."เคร่งขรึมสาบานที่จะทำให้กับดักของ พวกเขาปิด Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreum) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking   FR: sérieux ; austère ; solennel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demure[ADJ] เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง), See also: ขี้อาย, Syn. modest, quiet, Ant. showy, pretentious
serious[ADJ] เคร่งขรึม, See also: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส, Syn. solemn, earnest
sober[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม, Syn. serious, solemn, Ant. frivolous
solemn[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave

English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
mope(n) คนเคร่งขรึม,คนเซื่องซึม
mope(vi) เคร่งขรึม,เซื่องซึม
saturnine(adj) เซื่องซึม,เคร่งขรึม,ซึม
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top