หรือคุณหมายถึง drunkenneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drunkenness

D R AH1 NG K AH0 N N AH0 S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drunkenness-, *drunkenness*, drunkennes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drunkenness[N] ความมึนเมา

English-Thai: Nontri Dictionary
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkenness; ebriety; inebriationความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Drunkenness (Criminal law)ความมึนเมา (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Drunkenness, Punchโรคเมาหมัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DUIs, minor assaults, public drunkenness.DUIs,ผู้เยาว์ที่ถูกทำร้าย ,เมาในที่สาธารณะ To Love Is to Bury (2008)
B,she is all about wild hair dye,flatulence,nose picking,spitting, explosive vomiting,Occasional random sex,and more than occasional drunkenness.ข้อบี เธอย้อมผม ท้องอืด แคะจมูก ถ่มน้ำลาย ระเบิดอ้วก บางครั้งก็สุ่มเพศ แถมยังขี้เมา Masterpiece (2008)
Today is the first day in a month without a single act of public drunkenness at McKinley High!นี่เป็นวันแรก ในรอบเดือนที่ไม่มีนักเรียน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Blame It on the Alcohol (2011)
Public drunkenness, all it says.มวลชนคนติดเหล้าทั้งหมด ให้ปากคำว่า Everybody Wants to Rule the World (2012)
I... I hired you a year ago, despite your drunkenness!ข้าว่าจ้างเจ้าเป็นปีๆ โดยไม่สนความขี้เหล้าเมายาของพวกเจ้า The Evil Queen (2013)
I bring joy and drunkenness to people in need.โอ้ คุณพระ Pilot (2013)
They get drunk, and drunkenness leads to bad form.พวกเขาจะเมา และความมึนเมาจะนำไปสู่พฤติกรรมที่เลวร้าย Good Form (2013)
If this man, say, dies of drunkenness is it our fault?ถ้าหมอนี่ตายเพราะเมาเหล้า เราผิดด้วยเหรอ Live by Night (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การติดสุรา[N] alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้
ความเมา[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ
ความเมามาย[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมา, ความมึนเมา, Example: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดสุรา[n. exp.] (kāntit surā) EN: alcoholic ; drunkenness   FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUNKENNESS    D R AH1 NG K AH0 N N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drunkenness    (n) drˈʌŋkən-nəs (d r uh1 ng k @ n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
酔い[よい, yoi] (n) drunkenness; intoxication; (P) [Add to Longdo]
酔態[すいたい, suitai] (n) drunkenness; intoxication [Add to Longdo]
泥酔状態[でいすいじょうたい, deisuijoutai] (n) state of drunkenness; (in a) fuddle [Add to Longdo]
酩酊[めいてい, meitei] (n,vs,adj-no) drunkenness; intoxication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drunkenness \Drunk"en*ness\, n.
   1. The state of being drunken with, or as with, alcoholic
    liquor; intoxication; inebriety; -- used of the casual
    state or the habit.
    [1913 Webster]
 
       The Lacedemonians trained up their children to hate
       drunkenness by bringing a drunken man into their
       company.               --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Disorder of the faculties, resembling intoxication by
    liquors; inflammation; frenzy; rage.
    [1913 Webster]
 
       Passion is the drunkenness of the mind. -- South.
 
   Syn: Intoxication; inebriation; inebriety. -- {Drunkenness},
     {Intoxication}, {Inebriation}. Drunkenness refers more
     to the habit; intoxication and inebriation, to specific
     acts. The first two words are extensively used in a
     figurative sense; a person is intoxicated with success,
     and is drunk with joy. "This plan of empire was not
     taken up in the first intoxication of unexpected
     success." --Burke. Drunkenship

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drunkenness
   n 1: a temporary state resulting from excessive consumption of
      alcohol [syn: {drunkenness}, {inebriation}, {inebriety},
      {intoxication}, {tipsiness}, {insobriety}] [ant:
      {soberness}, {sobriety}]
   2: habitual intoxication; prolonged and excessive intake of
     alcoholic drinks leading to a breakdown in health and an
     addiction to alcohol such that abrupt deprivation leads to
     severe withdrawal symptoms [syn: {alcoholism}, {alcohol
     addiction}, {inebriation}, {drunkenness}]
   3: the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was
     his downfall" [syn: {drink}, {drinking}, {boozing},
     {drunkenness}, {crapulence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top