Search result for

disobedience

(40 entries)
(0.4072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disobedience-, *disobedience*
English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disobedience    [N] การไม่เชื่อฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance

English-Thai: Nontri Dictionary
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because once civil disobedience starts;เพราะถ้าหากยอมให้มีการทำผิดกฏหมายเกิดขึ้น... Changeling (2008)
Word of his disobedience travelled within the Forbidden Kingdom.เรื่องการเป็นปฏิปักษ์ของเขา กล่าวขานไปจนถึงอาณาจักรต้องห้าม The Forbidden Kingdom (2008)
I'm considering disobedience.ต้องการอะไรจากฉันหรือ แคสเทียล On the Head of a Pin (2009)
- It was disobedience.เค้าขัดคำสั่งน่ะ On the Head of a Pin (2009)
"without willful disobedience, nor transgressing due limits, then is he guiltless.""โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือไปล่วงละเมิด เนื่องจากมีข้อจำกัดใด ให้ถือเขาผู้นั้นบริสุทธิ์" The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
"comes on the children of disobedience.""ได้ลงมาถึงบุตรที่ไม่เชื่อฟัง" Frankie & Alice (2010)
Sheriff, I'm on for a little civil disobedience... but I think this whole thing might cost you your job.นายอำเภอ ฉันไม่ฟังพวกลูกจ๊อกหรอก แต่ เอ่อ.. ฉันคิดว่ามันทำให้คุณตกงานได้นะ The Crazies (2010)
None of that civil disobedience in my town, thank you very much.เมืองผมไม่ต้อนรับคนที่ฝืนกฏระเบียบ Rango (2011)
An animal prone to disobedience even then.เป็นเดียรัจฉานไม่เชื่อฟังคำสั่งตั้งแต่ตอนนั้น A Place in This World (2012)
I predicted that a lone act of civil disobedience would trigger an uprising and remake the arab world.ผมทำนายว่า การโดดเดี่ยว,ไม่เชื่อฟัง จะทำให้เกิดความไม่สงบ ผม.. Pandora (2012)
We don't need civil disobedience here, we need a revolution.เราไม่ต้องการ ดื้อแพ่งเรื่องนี้ เราต้องการ ปฏิวัติ เลยล่ะ Family Time (2012)
For the crime of disobedience, you should all be executed as common criminals.ความผิดทางอาญาของการไม่เชื่อฟัง คุณควรจะมีการดำเนินการ อาชญากรทั่วไป 47 Ronin (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disobedienceHe couldn't suffer the slightest disobedience in his men.
disobedienceI was condemned for my disobedience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฝ่าฝืน    [N] disobedience, See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard, Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน, Example: การขับรถฝ่าไฟแดงเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจร
การฝืน    [N] disobedience, See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard, Syn. การขัด, การละเมิด, การฝ่าฝืน, Example: การฝืนกฎระเบียบเป็นเรื่องที่พบในคนหมู่มาก, Thai definition: การขัด การไม่ทำตาม เช่น ฝืนระเบียบ
การขัดขืน    [N] disobedience, See also: resistance, Ant. การยินยอม, Example: เพราะการขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ผู้ร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction   FR: infraction [f]
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction   
การไม่เชื่อฟัง [n. exp.] (kān mai cheūafang) EN: disobedience   
การผิดคำสั่ง[n.] (kān phit khamsang) EN: disobedience   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISOBEDIENCE    D IH2 S AH0 B IY1 D IY0 AH0 N S
DISOBEDIENCE    D IH2 S OW0 B IY1 D IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disobedience    (n) (d i2 s @ b ii1 d i@ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience [Add to Longdo]
違命[いめい, imei] (n,vs) disobedience [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience [Add to Longdo]
背馳[はいち, haichi] (n,vs) inconsistency; contradiction; disobedience [Add to Longdo]
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement [Add to Longdo]
叛服[はんぷく, hanpuku] (n) disobedience and obedience; defiance and compliance [Add to Longdo]
不従順[ふじゅうじゅん, fujuujun] (n) disobedience [Add to Longdo]
不服従[ふふくじゅう, fufukujuu] (n) insubordination; disobedience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disobedience \Dis`o*be"di*ence\, n.
   Neglect or refusal to obey; violation of a command or
   prohibition.
   [1913 Webster]
 
      He is undutiful to him other actions, and lives in open
      disobedience.              --Tillotson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disobedience
   n 1: the failure to obey [syn: {disobedience}, {noncompliance}]
      [ant: {abidance}, {compliance}, {conformation},
      {conformity}, {obedience}, {obeisance}]
   2: the trait of being unwilling to obey [ant: {obedience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top