ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstention

AH0 B S T EH1 N CH AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstention-, *abstention*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abstentionการงดออกเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstentionการงด, การเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstention doctrineหลักปฏิบัติที่ศาลสหรัฐงดพิจารณาคดี (เพื่อส่งคดีไปให้ศาลมลรัฐพิจารณาเอง) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abstentionThere were two abstentions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การงดออกเสียง[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
มัชวิรัติ[N] abstention from the intoxicants, Thai definition: การงดเว้นของมึนเมา, Notes: (บาลี)
มัชวิรัติ[N] abstention from the intoxicants, Thai definition: การงดเว้นของมึนเมา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละเว้น[n.] (kān lawen) EN: abstinence   FR: abstention [f] ; abstinence [f]
การงดออกเสียง[n. exp.] (kān ngot øksīeng) EN: abstention   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSTENTION AH0 B S T EH1 N CH AH0 N
ABSTENTION AE0 B S T EH1 N CH AH0 N
ABSTENTIONS AH0 B S T EH1 N CH AH0 N Z
ABSTENTIONS AE0 B S T EH1 N CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abstention (n) ˈəbstˈɛnʃən (@1 b s t e1 n sh @ n)
abstentions (n) ˈəbstˈɛnʃənz (@1 b s t e1 n sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
避止[ひし, hishi] (n,vs) abstention [Add to Longdo]
不干渉[ふかんしょう, fukanshou] (n) abstention; nonintervention; noninterference [Add to Longdo]
不参加[ふさんか, fusanka] (n) abstention; nonparticipation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstention \Ab*sten"tion\, a. [F. See {Abstain}.]
   The act of abstaining; a holding aloof. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abstention
   n 1: the trait of abstaining (especially from alcohol) [syn:
      {abstinence}, {abstention}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abstention /abstɑ̃tjɔ̃/ 
  abstention; abstinence

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top