หรือคุณหมายถึง stingineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stinginess

S T IH1 N JH IY0 N AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stinginess-, *stinginess*, stingines
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนียวแน่น[N] stinginess, See also: greediness, miserliness, niggardliness, Syn. ความตระหนี่, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เขาใช้เงินของเขาด้วยความเหนี่ยวแน่นและตระหนี่, Thai definition: การระมัดระวังในการใช้จ่าย
มัตสรรย์[N] stinginess, See also: niggardliness, miserliness, Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] stinginess, See also: niggardliness, miserliness, Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความคะนอง[N] stinginess, See also: meanness, Syn. ความคึกคะนอง, Example: จำเลยรับสารภาพว่ากระทำการปล้นเพราะความคะนอง, Thai definition: การแสดงออกที่เกินขอบเขตด้วยการพูดหรือการทำด้วยอาการลำพอง

CMU English Pronouncing Dictionary
STINGINESS    S T IH1 N JH IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stinginess    (n) stˈɪŋʤɪnəs (s t i1 ng jh i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
しみったれ[, shimittare] (n,adj-na,adj-no) (See しみったれる) stinginess; miser [Add to Longdo]
一文惜しみ;一文惜み[いちもんおしみ, ichimon'oshimi] (n) stinginess; miserliness [Add to Longdo]
物惜しみ[ものおしみ, monooshimi] (n,vs) stinginess [Add to Longdo]
吝嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stinginess \Stin"gi*ness\, n.
   The quality or state of being stingy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stinginess
   n 1: a lack of generosity; a general unwillingness to part with
      money [ant: {generosity}, {generousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top