หรือคุณหมายถึง unselfishneß?
Search result for

unselfishness

(5 entries)
(0.1095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unselfishness-, *unselfishness*, unselfishnes
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unselfishness    (n) (uh1 n s e1 l f i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness [Add to Longdo]
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P) [Add to Longdo]
精粋[せいすい, seisui] (n) purity; unselfishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unselfishness
   n 1: the quality of not putting yourself first but being willing
      to give your time or money or effort etc. for others;
      "rural people show more devotion and unselfishness than do
      their urban cousins" [ant: {selfishness}]
   2: acting generously [syn: {generosity}, {unselfishness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top