ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

势利

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -势利-, *势利*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势利[yīn shì lì dǎo, ㄧㄣ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] to take advantage of the new situation (成语 saw); to make the best of new opportunities, #36,136 [Add to Longdo]
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] selfishly concerned with gaining advantages for oneself, #40,542 [Add to Longdo]
势利[shì lì yǎn, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄧㄢˇ, / ] be self-interested, #69,118 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're probably right. She's a calculating woman.[CN] 就是啊 是个势利小人 Good Morning (1959)
- Now, listen...[CN] - 听我说... ... - 势利眼! Lunch Hour (1963)
Lot of snobs, that's what. - Lot of blasted snobs! - Now![CN] 你们这些势利眼的家伙, 真不知羞耻 Cavalcade (1933)
I'm quite sure that lumberjack just said that I was... a little snob sucking up to you.[CN] 我很确信那个伐木工 刚才说我是... 只会奉承你的势利 Libel (1959)
My father's been an ordinary bus driver for 20 years and there's only one type of person that he wouldn't give house room to in any circumstances, and that's a snob![CN] 我父亲做了二十年普通巴士司机 My father's been an ordinary bus driver for 20 years 只有一种人他下逐客令 and there's only one type of person that he wouldn't give house room to 在任何情况下 那就是势利眼! Lunch Hour (1963)
Fairchild, I never realised it, but you're a terrible snob.[CN] 我从未想过你会这么势利 Sabrina (1954)
It's pure snobbery, and I hate snobs.[CN] 他太势利了 我讨厌势利的人 Suzanne's Career (1963)
She's a swivel-eyed get.[CN] 势利 Saturday Night and Sunday Morning (1960)
You're not a snob, are you?[CN] 你可不是个势利 Suzanne's Career (1963)
Snob, refusing to attend the reception my father can ill afford.[CN] 势利眼 拒绝参加我父亲咬牙举办的婚宴 Snob, refusing to attend the reception my father can ill afford. Lunch Hour (1963)
- A snob.[CN] - 势利小人。 One, Two, Three (1961)
What makes saloonkeepers so snobbish?[CN] 是什么原因? 使酒廊老板如此势利 Casablanca (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top