ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parsimony

P AA1 R S AH0 M OW2 N IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parsimony-, *parsimony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parsimony[N] ความตระหนี่, See also: ความขี้เหนียว, Syn. stinginess, meaness, Ant. lavishness

English-Thai: Nontri Dictionary
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parsimony, law ofกฎการประหยัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARSIMONY    P AA1 R S AH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parsimony    (n) pˈaːsɪməniː (p aa1 s i m @ n ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parsimony \Par"si*mo*ny\, n. [L. parsimonia, parcimonia; cf.
   parcere to spare, parsus sparing: cf. F. parcimonie.]
   Closeness or sparingness in the expenditure of money; --
   generally in a bad sense; excessive frugality; niggardliness.
   --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Awful parsimony presided generally at the table.
                          --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Economy; frugality; illiberality; covetousness;
     closeness; stinginess. See {Economy}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parsimony
   n 1: extreme care in spending money; reluctance to spend money
      unnecessarily [syn: {parsimony}, {parsimoniousness},
      {thrift}, {penny-pinching}]
   2: extreme stinginess [syn: {meanness}, {minginess},
     {niggardliness}, {niggardness}, {parsimony},
     {parsimoniousness}, {tightness}, {tightfistedness},
     {closeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top