หรือคุณหมายถึง meanneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meanness

M IY1 N N AH0 S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meanness-, *meanness*, meannes
English-Thai: Nontri Dictionary
meanness(n) ความสกปรก,ความเลว,ความตระหนี่,ความต่ำต้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's meanness put to music and the bitch is born to run.และตัวเมียจะเกิดการเรียกใช้ Mad Max (1979)
Lennie, I ain't taking it away for meanness.เลนนี่ ฉันไม่ได้ทิ้งมัน เพราะใจร้ายนะ Of Mice and Men (1992)
I've seen people at the settlement walking around like you or me, but they're as good as dead, 'cause they spent their lives in meanness and greed.ย่าเคยเห็นคนในเมือง เดินไปเดินมาเหมือนกับย่าและหลานนี่แหละ แต่พวกเขาอยู่ก็เหมือนตาย เพราะว่าพวกเขาใช่ชีวิต ด้วยความใจแคบ และริษยา The Education of Little Tree (1997)
My mother will not be content till one of them dies from her meanness.แม่ฉันคงไม่สนใจหรอก จนกว่าจะมีเด็กสักคนตายลงไป Girl with a Pearl Earring (2003)
That is... about Sung Min Woo... even though he brought it up disrespectfully, you know he didn't do it out of meanness, right?คือว่า... เรื่องซองมินวู... . Episode #1.9 (2010)
Okay, you know what, Santana, Finn is in great shape, and your meanness only highlights your own personal insecurities.โอเค เธอรู้มั้ย? ซานทาน่า หุ่นฟินน์เริ่ดมาก และที่เธอว่ามา มันก็แค่ Mash Off (2011)
Or should I say meanness?หรือฉันพูดได้อีกอย่าง ร้ายกาจ? Commitment (2012)
I don't understand this meanness.ผมไม่เข้าใจความร้ายกาจประเภทนี้ August: Osage County (2013)
It's called meanness of spirit!จิตวิญญาณความงกน่ะสิ! The Hundred-Foot Journey (2014)
I've been all over the world and if there's one thing I've learned, is that meanness comes around.ข้าเดินทางมาแล้วทั่วโลก และสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้มาคือ คนใจร้ายต้องรับผลกรรม The House of Black and White (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meannessHe is above all meanness.
meannessI took for granted that he was above such meanness.
meannessWhatever faults he may have, meanness is not one of them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคะนอง[N] stinginess, See also: meanness, Syn. ความคึกคะนอง, Example: จำเลยรับสารภาพว่ากระทำการปล้นเพราะความคะนอง, Thai definition: การแสดงออกที่เกินขอบเขตด้วยการพูดหรือการทำด้วยอาการลำพอง
ความคับแคบ[N] selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ
ความเค็ม[N] greediness, See also: meanness, miserliness, Syn. ความตระหนี่, ความขี้เหนียว, ความงก, Example: ดาราหญิงคนนี้เรื่องความเค็มในการใช้จ่ายไม่เป็นรองใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความใจร้าย[n.] (khwām jairāi) EN: meanness   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANNESS    M IY1 N N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meanness    (n) mˈiːn-nəs (m ii1 n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄厚[bó hòu, ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ, ] meanness and generosity; intimacy and alienation, #75,656 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
醜悪[しゅうあく, shuuaku] (adj-na,n) ugliness; meanness; offensiveness; (P) [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
卑屈[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P) [Add to Longdo]
野卑[やひ, yahi] (adj-na,n,adj-no) vulgarity; meanness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meanness \Mean"ness\, n.
   1. The condition, or quality, of being mean; want of
    excellence; poorness; lowness; baseness; sordidness;
    stinginess.
    [1913 Webster]
 
       This figure is of a later date, by the meanness of
       the workmanship.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A mean act; as, to be guilty of meanness. --Goldsmith.
    [1913 Webster] meanspirited

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meanness
   n 1: the quality of being deliberately mean [syn: {beastliness},
      {meanness}]
   2: extreme stinginess [syn: {meanness}, {minginess},
     {niggardliness}, {niggardness}, {parsimony},
     {parsimoniousness}, {tightness}, {tightfistedness},
     {closeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top