ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

articulate

AA0 R T IH1 K Y AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -articulate-, *articulate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
articulate(adj) ชัดเจน, Syn. clear
articulate(vi) เชื่อมต่อ, See also: ประกบ, Syn. join, fit together, combine
articulate(vt) เชื่อมต่อ, See also: ประกบ
articulate(adj) ที่เกิดจากคำที่มีความหมาย
articulate(adj) ที่มีส่วนเชื่อมต่อ, Syn. jointed
articulate(vt) พูดเสียงดังชัดเจน
articulate(vi) พูดเสียงดังชัดเจน, Syn. enunciate, pronounce
articulate(adj) สามารถพูดได้
articulate(vi) สื่อสาร
articulately(adv) อย่างชัดถ้อยชัดคำ, Syn. clearly, loudly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ, เป็นปล้อง, ออกเสียงชัดเจน, สามารถพูดได้, ชัดเจน, มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน, พูดอย่างชัดเจน, ต่อกัน, ประกบ. -articulability, articulateness, articulacy n., Syn. clear, enunciate, Ant. indistinct, confused
disarticulate(ดิสอาร์ทิค'คิวเลท) vt., vi. ตัดหรือแยกข้อต่อ. -disarticulation n.
inarticulate(อินอาร์ทิค' คิวเลท) adj. พูดไม่เก่ง, พูดไม่เป็น, นิ่งเฉย, น้ำท่วมปาก, พูดไม่ออก, ไม่เชื่อมต่อกัน., See also: inarticulately adv. inarticulateness n., Syn. unintelligble
particulate(พาร์ทิค'คิวลิท) adj. เป็นอนุภาค, เป็นอณู

English-Thai: Nontri Dictionary
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน, ที่เป็นข้อ, ที่เป็นปล้อง
articulate(vi, vt) ต่อกัน, เรียง, ประกบ, เป็นข้อ, เป็นปล้อง, ออกเสียงชัด
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง, พูดไม่ออก, น้ำท่วมปาก, นิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articulateเป็นข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
articulate๑. ไถ(ฟัน)๒. ออกเสียงชัด๓. เรียงฟันปลอม๔. ต่อกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulated laticifer; compound laticiferเซลล์น้ำยางประกอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulated-arm cutting machineเครื่องตัดแขนพับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You articulate logical answer under pressure, Mem Leonowens.คำตอบของเธอค่อนข้างชัดเจน และสมเหตุสมผล ภายใต้สภาวะกดดันเช่นนี้, แหม่ม เลียวโนเวนส์. Anna and the King (1999)
See, back in the '60s we had smart, articulate black men.ตอนยุค 60 เรามี พวกคนดำมีการศึกษา Crash (2004)
I am an articulate schnook.ก็ผมเป็นคนบ้าที่พูดได้ชัดเจนไง Chuck Versus the DeLorean (2008)
Shall I articulate why you won't?- ฉันได้ยินอย่างเสียงดังฟังชัด ทำไมคุณจะไม่จับล่ะ Episode #1.4 (2010)
Because he's not too articulate at the moment.เพราะเขาไม่ได้ชัดเจนเกินไปในขณะนี้ The Beaver (2011)
I... I can't articulate it to you because I don't understand it myself.บอกไม่ถูกเหมือนกัน Assassins (2011)
Maybe I didn't clearly articulate what's coming after us.บางทีฉันคงยังพูดไม่เจ้าใจ ว่าเราต้องสู้กับอะไร Midnight Lamp (2012)
It's your job to appear caring, accessible, to articulate for the jury all the reasons you fell in love with Daniel so they will, too.เป็นหน้าที่ของคุณที่จะแสดง ความห่วงใย เพื่อให้ คณะลูกขุนสัมผัสได้ ด้วยเหตุผลทั้งหมด ที่ทำให้คุณตกหลุมรักแดเนียล Justice (2012)
I could use a handsome, non-flammable gay to articulate how my defeating the Glee Club once and for all and absorbing its budget was actually the best thing that ever happened to him.ฉันอาจจะใช้ เกย์รูปหล่อไม่่ติดไฟ เพื่อรับรู้ว่าฉันทำให้กลีคลับพ่ายแพ้ต่อฉันอีกครั้ง และกลืนกินพวกเธอ Swan Song (2012)
It's gotten more intense as he's grown into himself, into a person, an articulate person.และมันยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเขาโตมากขึ้น โตเป็นผู้เป็นคน โตเต็มวัยมากขึ้น 3 Generations (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
articulateHe works fast and is very articulate but his insincerity is his biggest defect.
articulateOnly a handful of activists are articulate our union.
articulateOur baby is not yet articulate.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ่ย[oēi] (v) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate  FR: s'exclamer ; proférer
รถพ่วง[rot phūang] (n) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor  FR: remorque [ f ] ; semi-remorque [ m ] ; poids lourd [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARTICULATE AA0 R T IH1 K Y AH0 L EY2 T
ARTICULATE AA0 R T IH1 K Y AH0 L AH0 T
ARTICULATED AA0 R T IH1 K Y AH0 L EY2 T AH0 D
ARTICULATES AA0 R T IH1 K Y AH0 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
articulate (j) ˈaːtˈɪkjulət (aa1 t i1 k y u l @ t)
articulate (v) ˈaːtˈɪkjulɛɪt (aa1 t i1 k y u l ei t)
articulated (v) ˈaːtˈɪkjulɛɪtɪd (aa1 t i1 k y u l ei t i d)
articulates (v) ˈaːtˈɪkjulɛɪts (aa1 t i1 k y u l ei t s)
articulately (a) ˈaːtˈɪkjulətliː (aa1 t i1 k y u l @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp, adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドアクスル[a-teikyure-teddoakusuru] (n) articulated axle [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドコンロッド[a-teikyure-teddokonroddo] (n) articulated con-rod [Add to Longdo]
アーティキュレーテッドシャフト[a-teikyure-teddoshafuto] (n) articulated shaft [Add to Longdo]
アーティキュレット[a-teikyuretto] (adj-no) articulate [Add to Longdo]
アーテキュレイト;アーテキュレット[a-tekyureito ; a-tekyuretto] (n) articulate [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
歯切れが悪い[はぎれがわるい, hagiregawarui] (exp, adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
歯切れの悪い[はぎれのわるい, hagirenowarui] (exp, adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
多関節[たかんせつ, takansetsu] (n, adj-no) multiple joints; multijoint; articulated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articulate \Ar*tic"u*late\, a. [L. articulatus. See
   {Articulata}.]
   1. Expressed in articles or in separate items or particulars.
    [Archaic] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Jointed; formed with joints; consisting of segments united
    by joints; as, articulate animals or plants.
    [1913 Webster]
 
   3. Distinctly uttered; spoken so as to be intelligible;
    characterized by division into words and syllables; as,
    articulate speech, sounds, words.
    [1913 Webster]
 
       Total changes of party and articulate opinion.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articulate \Ar*tic"u*late\, n. (Zool.)
   An animal of the subkingdom Articulata.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articulate \Ar*tic"u*late\, v. i. [imp. & p. p. {Articulated};
   p. pr. & vb. n. {Articulating}].
   1. To utter articulate sounds; to utter the elementary sounds
    of a language; to enunciate; to speak distinctly.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat or make terms. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To join or be connected by articulation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articulate \Ar*tic"u*late\, v. t.
   1. To joint; to unite by means of a joint; to put together
    with joints or at the joints.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw up or write in separate articles; to
    particularize; to specify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To form, as the elementary sounds; to utter in distinct
    syllables or words; to enunciate; as, to articulate
    letters or language. "To articulate a word." --Ray.
    [1913 Webster]
 
   4. To express distinctly; to give utterance to.
    [1913 Webster]
 
       Luther articulated himself upon a process that hand
       already begun in the Christian church. --Bibliotheca
                          Sacra.
    [1913 Webster]
 
       To . . . articulate the dumb, deep want of the
       people.                --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 articulate
   adj 1: expressing yourself easily or characterized by clear
       expressive language; "articulate speech"; "an articulate
       orator"; "articulate beings" [ant: {inarticulate},
       {unarticulate}]
   2: consisting of segments held together by joints [syn:
     {articulated}, {articulate}] [ant: {unarticulated}]
   v 1: provide with a joint; "the carpenter jointed two pieces of
      wood" [syn: {joint}, {articulate}]
   2: put into words or an expression; "He formulated his concerns
     to the board of trustees" [syn: {give voice}, {formulate},
     {word}, {phrase}, {articulate}]
   3: speak, pronounce, or utter in a certain way; "She pronounces
     French words in a funny way"; "I cannot say `zip wire'"; "Can
     the child sound out this complicated word?" [syn:
     {pronounce}, {articulate}, {enounce}, {sound out},
     {enunciate}, {say}]
   4: unite by forming a joint or joints; "the ankle bone
     articulates with the leg bones to form the ankle bones"
   5: express or state clearly [syn: {articulate}, {enunciate},
     {vocalize}, {vocalise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top