ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sound out

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sound out-, *sound out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sound out[PHRV] ถามความเห็นของ, Syn. feel out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why do you sound out of breath?ฮัลโหล ? First Cup (2007)
If I were you I'd think really hard about how a story like that's gonna sound out there.มันฟังดูยากจะเข้าใจนะ แต่ฉันไม่ต้องการให้เรื่องราวแพร่ออกไป Episode #2.2 (2008)
All I need you to do is sound out these words for me.สิ่งที่เธอต้องทำคืออ่านออกเสียง ให้ครูฟัง Precious (2009)
The smallest sound outside would scare me and I called her.อันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องอยู่คนเดียว My Mom (2010)
You make a sound out of the mess, and I'll kill you, you understand?ถ้าเกิดทำเสียงดังขึ้นมาล่ะก็ ฉันจะฆ่าแกซะ เข้าใจมั้ย The Crazies (2010)
Yeah, you sound out all the letters, and you put 'em together and you listen.ใช่ เธอต้องออกเสียงอักษรทุกตัว เอามารวมกัน แล้วลองฟังดู I'm Alive and on Fire (2011)
Had to open you up to get a decent sound out of you.จะต้องผ่าตัดคุณ เพื่อได้รับคุณภาพเสียงที่ดีของคุณ Fromage (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sound outIf there's a good way to sound out whether a woman has a boyfriend or not please tell me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งความคิดเห็น[V] sound out, Syn. หยั่งเสียง, ซาวเสียง, Example: ที่ผมลองสอบถามพวกคุณก็เพื่อหยั่งความคิดเห็นเท่านั้นล่ะ
หยั่งเสียง[V] sound out, See also: poll, explore, Syn. ซาวเสียง, Example: บริษัทหยั่งเสียงพนักงานเรื่องการโอนย้ายพนักงานออกไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัด, Thai definition: ลองพูดหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อฟังความคิดเห็นจากคนหมู่มาก
ทาบทาม[V] sound out, See also: act as an intermediary, Syn. เลียบเคียง, Example: เขาถูกทาบทามจากพี่น้อง ให้รับหน้าที่เป็นครูของหลานๆ อีกครั้ง, Thai definition: เจรจาเพื่อดูท่าที, ลองหยั่งเสียง
ซาวเสียง[V] sound out, See also: poll, Syn. หยั่งเสียง, หยั่งความคิดเห็น, Example: เขาซาวเสียงเพื่อนๆ ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
หยั่ง[v.] (yang) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out   FR: sonder ; explorer
หยั่งเชิง[v. exp.] (yang choēng) EN: sound out ; probe ; canvass ; explore   
หยั่งดูท่าที[v. exp.] (yang dū thāthī) EN: probe; explore; sound out   
หยั่งความคิดเห็น[v. exp.] (yang khwām khithen) EN: sound out   
หยั่งเสียง[v.] (yangsīeng) EN: sound out ; poll ; explore   FR: sonder
หยั่งท่าที[v. exp.] (yang thāthī) EN: sound out ; probe ; canvass   

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を引く[きをひく, kiwohiku] (exp,v5k) (1) to attract someone's affection; (2) to sound out somebody; (3) to get one's hooks into [Add to Longdo]
人の意向を当たって見る[ひとのいこうをあたってみる, hitonoikouwoatattemiru] (exp,v1) to sound out a person's thoughts [Add to Longdo]
探りを入れる[さぐりをいれる, saguriwoireru] (exp,v1) to probe; to search; to sound out; to investigate [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sound out
   v 1: speak, pronounce, or utter in a certain way; "She
      pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip
      wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
      [syn: {pronounce}, {articulate}, {enounce}, {sound out},
      {enunciate}, {say}]
   2: try to learn someone's opinions and intentions; "I have to
     sound out the new professor" [syn: {check out}, {sound out},
     {feel out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top