Search result for

ปลุกเสก

(12 entries)
(0.1312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลุกเสก-, *ปลุกเสก*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ปลุกเสก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ปลุกเสก*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกเสก    [V] recite incantations over something, See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations, Example: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม, Thai definition: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลุกเสกก. เสกให้ขลัง.
เกจิอาจารย์น. “อาจารย์บางพวก”, อาจารย์ที่เชื่อกันว่ามีความรู้ความสามารถในด้านคาถาอาคมและการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง.
ซัดทรายก. สาดทรายที่คั่วจนร้อนเทลงมาจากกำแพงให้ถูกข้าศึก, สาดทรายที่ปลุกเสกแล้วไปรอบ ๆ บริเวณ เพื่อให้เป็นสิริมงคล.
ปรก ๒(ปฺรก) น. เรียกผู้นั่งภาวนาในพิธีปลุกเสก เช่น ในพิธีพุทธาภิเษก ว่า คณะปรก.
ปัดตลอดเรียก “นะ” ที่เขียนเป็นอักษรขอม สำหรับลงและปลุกเสกให้แคล้วคลาดตลอดปลอดภัยว่า “นะปัดตลอด”.
พยนต์(พะยน) น. สิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้น เช่น หุ่นพยนต์.
พุทธาภิเษกน. ชื่อพิธีในการปลุกเสกพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคล โดยมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า คณะปรก นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่องค์พระหรือวัตถุมงคลนั้น ๆ.
โหงพรายน. ผีที่เขาปลุกเสกไว้ใช้.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incantation    [N] การปลุกเสก, See also: การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์, Syn. abracadabra, hocus-pocus

Are you satisfied with the result?

Go to Top