Search result for

neigh

(104 entries)
(0.078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neigh-, *neigh*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neigh    [VI] ร้องเสียงฮี้ของม้า, Syn. nicker, whinny
neighbor    [N] เพื่อนบ้าน, See also: บ้านใกล้เรือนเคียง, ประเทศเพื่อนบ้าน, Syn. acquintance, bystander
neighbor    [ADJ] ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border
neighbour    [N] เพื่อนบ้าน, See also: บ้านใกล้เรือนเคียง, ประเทศเพื่อนบ้าน, Syn. acquintance, bystander
neighbour    [ADJ] ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border
neighborly    [ADJ] ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly
neighboring    [ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
neighbourly    [ADJ] ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly
neighborhood    [N] บริเวณใกล้เคียง, See also: ละแวกบ้าน, บ้านใกล้เรือนเคียง, แถวบ้าน, Syn. locality, proximity, vicinity
neighbouring    [ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neighbour, concept in law ofหลักกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neighbourhoodสถานที่ใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neighbourhoodย่านใกล้เคียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neighborhood governmentการบริหารส่วนตำบล [TU Subject Heading]
Neighborhood Information Center Projectศูนย์ข้อมูลระดับท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Neighborhood justice centersศาลหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
Neighborhoodsเพื่อนบ้าน [TU Subject Heading]
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fundกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน " ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนให้ความช่วย เหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2539 โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์ให้เงินกู้ผ่อนปรนแก่รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศ โดยเงินกู้ที่ รัฐบาลไทยปล่อยให้กู้นี้ จะต้องเป็นเงินสกุลบาท และส่วนหนึ่งของ เงินกู้จะต้องนำไปซื้อสินค้าและบริการจากภาคเอกชนไทย " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neigh"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
neighThe three neighbours helped each other.
neighYou should do all you can to help your neighbours.
neighI'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do.
neighYou will find your bicycle somewhere in the neighborhood of the station.
neighAre you getting along with your neighbors?
neighThat country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.
neighWhile they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.
neighWe can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.
neighThere is a big supermarket in my neighborhood.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neigh(เน) vi. ร้องอย่างม้า. n. เสียงม้า
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน,มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.
neighbour(เน'เบอร์) n. เพื่อนบ้าน,เพื่อนมนุษย์ adj. ใกล้เคียง -v. อาศัยอยู่ใกล้เคียง,นำเข้ามาใกล้,เป็นเพื่อน
neighbouring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighbourly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน,มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.
neighburhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighor(เน'เบอร์) n. เพื่อนบ้าน,เพื่อนมนุษย์ adj. ใกล้เคียง -v. อาศัยอยู่ใกล้เคียง,นำเข้ามาใกล้,เป็นเพื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
neighbour(n) เพื่อนบ้าน
neighbourhood(n) ความเป็นเพื่อนบ้าน,ละแวก,ย่าน,ถิ่น,ความใกล้เคียง
neighbouring(adj) อยู่ใกล้กัน,อยู่ถัดไป,อยู่ข้างเคียงกัน
neighbourly(adj) ฉันเพื่อนบ้าน,มีมิตรไมตรีจิต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละแวกบ้าน    [N] neighborhood, Syn. บ้านใกล้เรือนเคียง, Example: ผู้คนบริเวณละแวกบ้านเดียวกันต่างพากันบ่นถึงกลิ่นเหม็นเน่าของลำคลอง, Thai definition: เขตบริเวณรอบๆ บ้าน
เพื่อนบ้าน [N] neighbor, See also: neighbour, Example: รอบๆ ถิ่นที่อยู่ของข้าพเจ้า นอกจากไร่สวนของเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีสุสานของชาวจีนอยู่อีกแห่งหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน
แถว [N] vicinity, See also: neighborhood, area, district, environs, locality, Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ, Example: ทางการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถวนี้จนดีขึ้น
ฮี้    [N] neigh, Thai definition: เสียงม้าร้อง
แถวๆ [N] area, See also: neighborhood, region, zone, vicinity, Syn. แถว, แถบ, Example: แต่เดิมท่านก็คงอยู่แถวๆ นี้, Thai definition: ใช้แสดงพื้นที่ใกล้ๆ
บ้านใกล้เรือนเคียง    [N] neighbor, Syn. บ้านใกล้, Example: คนกรุงไม่ค่อยยุ่งสุงสิงกัน ขนาดเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันบางทีก็ยังไม่รู้จักกันเลย, Thai definition: บ้านที่อยู่ติดกันหรือในละแวกเดียวกันในเขตที่อยู่อาศัย
คนบ้านเดียวกัน    [N] neighbor, See also: neighbour, Syn. คนพื้นเพเดียวกัน, Ant. คนต่างถิ่น, Example: ในที่ทำงานเธอสนิทกับเขามากว่าใครอื่นเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันที่พอจะคุยกันรู้เรื่อง, Count unit: คน
กลุ่มเพื่อนบ้าน    [N] neighborhood, See also: neighbor group, Example: กลุ่มเพื่อนบ้านร่วมมือร่วมแรงกันพัฒนาหมู่บ้าน, Count unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านใกล้[n. exp.] (bān klai) EN: neighbour = neighbor (Am.)   
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
การลงแขก[n. exp.] (kān longkhaēk) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time   
คนบ้านเดียวกัน[n. exp.] (khon bān dīokan) EN: neighbour = neighbor (Am.)   FR: voisin [m] ; voisine [f]
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours   
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant
กลุ่มเพื่อนบ้าน[n. exp.] (klum pheūoenbān) EN: neighborhood   
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
ละแวกบ้าน[n. exp.] (lawaēk bān) EN: neighborhood   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEIGHBOR    N EY1 B ER0
NEIGHMOND    N EY1 M AH0 N D
NEIGHBORS    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBOR'S    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBORS'    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBORLY    N EY1 B ER0 L IY0
NEIGHBORING    N EY1 B ER0 IH0 NG
NEIGHMOND'S    N EY1 M AH0 N D Z
NEIGHBORHOOD    N EY1 B ER0 HH UH2 D
NEIGHBORHOODS    N EY1 B ER0 HH UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neigh    (v) (n ei1)
neighs    (v) (n ei1 z)
neighed    (v) (n ei1 d)
neighing    (v) (n ei1 i ng)
neighbour    (v) (n ei1 b @ r)
neighbours    (v) (n ei1 b @ z)
neighboured    (v) (n ei1 b @ d)
neighbourly    (j) (n ei1 b @ l ii)
neighbouring    (v) (n ei1 b @ r i ng)
neighbourhood    (n) (n ei1 b @ h u d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隣さん[おとなりさん, otonarisan] (n) (hon) (See 隣) the next-door neighbour (neighbor) [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
右隣[みぎどなり, migidonari] (n) neighbour to the right [Add to Longdo]
遠くの親類より近くの他人[とおくのしんるいよりちかくのたにん, tookunoshinruiyorichikakunotanin] (exp) (id) A neighbour is better than a relative living far [Add to Longdo]
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
界隈[かいわい, kaiwai] (n) neighborhood; neighbourhood [Add to Longdo]
閑静[かんせい, kansei] (adj-na,n) quiet (e.g. neighbourhood, neighborhood); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地邻[dì lín, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor on farmland [Add to Longdo]
小区[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ, / ] neighborhood; district [Add to Longdo]
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; next-door neighbor; near; next to [Add to Longdo]
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent [Add to Longdo]
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighborly relations [Add to Longdo]
街坊[jiē fāng, ㄐㄧㄝ ㄈㄤ, ] neighborhood [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to [Add to Longdo]
邻人[lín rén, ㄌㄧㄣˊ ㄖㄣˊ, / ] neighbor [Add to Longdo]
邻居[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor [Add to Longdo]
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]
隣接局通知[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neigh \Neigh\, n.
   The cry of a horse; a whinny.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neigh \Neigh\ (n[=a]), v. i. [imp. & p. p. {Neighed} (n[=a]d);
   p. pr. & vb. n. {Neighing}.] [OE. neien, AS. hn[=ae]gan,
   prob. of imitative origin; cf. MHG. n[=e]gen, Icel. hneggja,
   gneggja, Sw. gn[aum]gga. Cf. {Nag} a horse.]
   1. To utter the cry of the horse; to whinny.
    [1913 Webster]
 
   2. To scoff or sneer; to jeer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Neighed at his nakedness.       --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neigh
   n 1: the characteristic sounds made by a horse [syn: {neigh},
      {nicker}, {whicker}, {whinny}]
   v 1: make a characteristic sound, of a horse [syn: {neigh},
      {nicker}, {whicker}, {whinny}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top