ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neighbour

N EY1 B ER0   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neighbour-, *neighbour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighbour[N] เพื่อนบ้าน, See also: บ้านใกล้เรือนเคียง, ประเทศเพื่อนบ้าน, Syn. acquintance, bystander
neighbour[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border
neighbourly[ADJ] ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly
neighbouring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
neighbour upon[PHRV] อยู่ถัดจาก, See also: อยู่ต่อจาก
neighbourliness[N] ความเป็นมิตร, See also: การช่วยเหลือกัน
neighbourhood watch[N] การเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกบ้าน, Syn. neighborhood watch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neighbour(เน'เบอร์) n. เพื่อนบ้าน,เพื่อนมนุษย์ adj. ใกล้เคียง -v. อาศัยอยู่ใกล้เคียง,นำเข้ามาใกล้,เป็นเพื่อน
neighbouring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighbourly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน,มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
neighbour(n) เพื่อนบ้าน
neighbourhood(n) ความเป็นเพื่อนบ้าน,ละแวก,ย่าน,ถิ่น,ความใกล้เคียง
neighbouring(adj) อยู่ใกล้กัน,อยู่ถัดไป,อยู่ข้างเคียงกัน
neighbourly(adj) ฉันเพื่อนบ้าน,มีมิตรไมตรีจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neighbour, concept in law ofหลักกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neighbourhoodสถานที่ใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neighbourhoodย่านใกล้เคียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fundกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน " ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนให้ความช่วย เหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2539 โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์ให้เงินกู้ผ่อนปรนแก่รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศ โดยเงินกู้ที่ รัฐบาลไทยปล่อยให้กู้นี้ จะต้องเป็นเงินสกุลบาท และส่วนหนึ่งของ เงินกู้จะต้องนำไปซื้อสินค้าและบริการจากภาคเอกชนไทย " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
Through the boy's neighbourhood.ผ่านเขตของเด็ก 12 Angry Men (1957)
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?จริงๆคุณคิดว่า boy'd ตะโกนมันออกเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งสามารถได้ยินเสียง? 12 Angry Men (1957)
He lived in a neighbourhood where screams were commonplace.เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เสียงกรีดร้องเป็นเรื่องธรรมดา 12 Angry Men (1957)
Switchblades came with the neighbourhood.Switchblades มาพร้อมกับพื้นที่ใกล้เคียง 12 Angry Men (1957)
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง Yellow Submarine (1968)
Suzy, we're next-door neighbours.ซูซี่.. , พวกเราอยู่ห้องถัดไป. Suspiria (1977)
Why don't you let me in, instead of waking up the whole neighbourhood?นี่หนู กินซะๆ Hero (1992)
If they are to leave Brighton, they should come to Hertfordshire and reside in the neighbourhood.ถ้าพวกเขาจะออกจากไบรตัน พวกเขาน่าจะมาที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์นี่และมาอยู่ในละแวกบ้านเรา Episode #1.6 (1995)
Into one house in the neighbourhood they shall never have admittance.ไม่มีบ้านสักหลังที่เป็นเพื่อนบ้านเรา จะยอมเปิดประตูรับ Episode #1.6 (1995)
Three days he has been in the neighbourhood, and still he shuns us!สามวันแล้วที่เขามาอยู่ละแวกบ้านเรา แล้วเขายังคงหลบเลี่ยงพวกเราอยู่ Episode #1.6 (1995)
Do you mean to stay long in the neighbourhood on this visit?คุณตั้งใจจะอยู่แถวนี้นานแค่ไหนกับการมาครั้งนี้คะ Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neighbourA good neighbour is better than a brother far off. [Proverb]
neighbourI'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do.
neighbourIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
neighbour"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
neighbourThe neighbouring house was destroyed, but mine survived just a bit of cost for repair.
neighbourThe price was in the neighbourhood of 50 dollars.
neighbourThe three neighbours helped each other.
neighbourThey have been on good terms with their neighbours.
neighbourThey set fire to their neighbour's house in revenge.
neighbourWell, we're neighbours. I'll be popping over all the time.
neighbourWhile they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.
neighbourYou should do all you can to help your neighbours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนบ้าน[N] neighbor, See also: neighbour, Example: รอบๆ ถิ่นที่อยู่ของข้าพเจ้า นอกจากไร่สวนของเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีสุสานของชาวจีนอยู่อีกแห่งหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน
คนบ้านเดียวกัน[N] neighbor, See also: neighbour, Syn. คนพื้นเพเดียวกัน, Ant. คนต่างถิ่น, Example: ในที่ทำงานเธอสนิทกับเขามากว่าใครอื่นเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันที่พอจะคุยกันรู้เรื่อง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านใกล้[n. exp.] (bān klai) EN: neighbour = neighbor (Am.)   
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
การลงแขก[n. exp.] (kān longkhaēk) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time   
คนบ้านเดียวกัน[n. exp.] (khon bān dīokan) EN: neighbour = neighbor (Am.)   FR: voisin [m] ; voisine [f]
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours   
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting   
เพื่อนบ้าน[n.] (pheūoenbān) EN: neighbour = neighbor (Am.) ; next-door neighbour ; neighbourhood   FR: voisin [m] ; voisine [f] ; voisinage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEIGHBOUR    N EY1 B ER0
NEIGHBOURS    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBOUR'S    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBOURLY    N EY1 B ER0 L IY0
NEIGHBOURS'    N EY1 B ER0 Z
NEIGHBOURING    N EY1 B ER0 IH0 NG
NEIGHBOURHOOD    N EY1 B ER0 HH UH2 D
NEIGHBOURHOODS    N EY1 B ER0 HH UH2 D Z
NEIGHBOURHOOD'S    N EY1 B ER0 HH UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neighbour    (v) nˈɛɪbər (n ei1 b @ r)
neighbours    (v) nˈɛɪbəz (n ei1 b @ z)
neighboured    (v) nˈɛɪbəd (n ei1 b @ d)
neighbourly    (j) nˈɛɪbəliː (n ei1 b @ l ii)
neighbouring    (v) nˈɛɪbərɪŋ (n ei1 b @ r i ng)
neighbourhood    (n) nˈɛɪbəhud (n ei1 b @ h u d)
neighbourhoods    (n) nˈɛɪbəhudz (n ei1 b @ h u d z)
neighbourliness    (n) nˈɛɪbəlɪnəs (n ei1 b @ l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隣さん[おとなりさん, otonarisan] (n) (hon) (See 隣) the next-door neighbour (neighbor) [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
右隣[みぎどなり, migidonari] (n) neighbour to the right [Add to Longdo]
遠くの親類より近くの他人[とおくのしんるいよりちかくのたにん, tookunoshinruiyorichikakunotanin] (exp) (id) A neighbour is better than a relative living far [Add to Longdo]
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
界隈[かいわい, kaiwai] (n) neighborhood; neighbourhood [Add to Longdo]
閑静[かんせい, kansei] (adj-na,n) quiet (e.g. neighbourhood, neighborhood); (P) [Add to Longdo]
居住区[きょじゅうく, kyojuuku] (n) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
居住地区[きょじゅうちく, kyojuuchiku] (n) (See 居住区) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) countryside; country; (2) (See 郷里制) 50-home township (comprised of 2-3 neighbourhoods) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighbor \Neigh"bor\ (n[=a]"b[~e]r), n. [OE. neighebour, AS.
   ne['a]hgeb[=u]r; ne['a]h nigh + geb[=u]r a dweller, farmer;
   akin to D. nabuur, G. nachbar, OHG. n[=a]hgib[=u]r. See
   {Nigh}, and {Boor}.] [Spelt also {neighbour}.]
   1. A person who lives near another; one whose abode is not
    far off. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Masters, my good friends, mine honest neighbors.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is near in sympathy or confidence.
    [1913 Webster]
 
       Buckingham
       No more shall be the neighbor to my counsel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One entitled to, or exhibiting, neighborly kindness;
    hence, one of the human race; a fellow being.
    [1913 Webster]
 
       Which now of these three, thinkest thou, was
       neighbor unto him that fell among the thieves?
                          --Luke x. 36.
    [1913 Webster]
 
       The gospel allows no such term as "stranger;" makes
       every man my neighbor.        --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 neighbour \neighbour\, neighbouring \neighbouring\,
 neighbourhood \neighbourhood\, neighbourly \neighbourly\
   Same as {neighbor}, {neighboring}, {neighborhood},
   {neighborly}. [Chiefly Brit.]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neighbour
   n 1: a person who lives (or is located) near another [syn:
      {neighbor}, {neighbour}]
   2: a nearby object of the same kind; "Fort Worth is a neighbor
     of Dallas"; "what is the closest neighbor to the Earth?"
     [syn: {neighbor}, {neighbour}]
   v 1: live or be located as a neighbor; "the neighboring house"
      [syn: {neighbor}, {neighbour}]
   2: be located near or adjacent to; "Pakistan neighbors India"
     [syn: {neighbor}, {neighbour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top