ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邻-, *邻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[邻, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: Decomposition: 令 (lìng ㄌㄧㄥˋ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] town,  Rank: 1,659

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to, #12,096 [Add to Longdo]
[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent, #12,416 [Add to Longdo]
[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity, #13,584 [Add to Longdo]
[lín guó, ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] bordering country; neighbor country; neighboring countries; surrounding countries, #15,185 [Add to Longdo]
[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent, #17,423 [Add to Longdo]
[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighborly relations, #24,610 [Add to Longdo]
[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; next-door neighbor; near; next to, #49,484 [Add to Longdo]
[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] a villager; fellow residents of a village, #59,166 [Add to Longdo]
[sì lín, ㄙˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] one's nearest neighbors, #66,142 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Leeson's a neighbor. He lives across the hall with his mother.[CN] 利森先生是我们的新居 他和他母亲就住在这栋大厦对面 The Awful Truth (1937)
- Hello, neighbor Earnshaw.[CN] -哈罗 居欧肖 Wuthering Heights (1939)
But you were sitting at the next table. She turned and borrowed the sugar.[CN] 但你看到桌的她向你要糖 The Lady Vanishes (1938)
Morning, neighbours.[CN] 早安,各位 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
She will be, and when she is, you'll be lucky if you're in the same neighborhood.[CN] 她会是的,到了那一天, 你会庆幸做她居的 I Wake Up Screaming (1941)
Edgar and I have many neighbors whom we receive with hospitality and friendship.[CN] 埃德加和我有着很多居 他们都有好地招待我们 Wuthering Heights (1939)
- Good morning. - Morning, neighbours, morning.[CN] 早安 早安,各位 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Merely your neighbor, sir.[CN] 只是你的居 先生 Wuthering Heights (1939)
He'd take it as real neighborly of us if we show him some of the bright spots.[CN] 他是我们的新居 我们应该尽地主之谊 The Awful Truth (1937)
I sometimes think they're like very friendly neighbors.[CN] 有时我认为他们喜欢 友好的 The Lady Vanishes (1938)
Any new dogs in the neighborhood?[CN] 居有没有新添的狗? The Awful Truth (1937)
You must be the new guy that moved in downstairs.[CN] 原来你是新搬来楼下的居 想不到世界这么小对吧 Episode #1.5 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top