Search result for

neighborhood

(61 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neighborhood-, *neighborhood*, neighborhoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighborhood[N] บริเวณใกล้เคียง, See also: ละแวกบ้าน, บ้านใกล้เรือนเคียง, แถวบ้าน, Syn. locality, proximity, vicinity
neighborhood watch[N] การเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกบ้าน, Syn. neighbourhood watch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neighborhood governmentการบริหารส่วนตำบล [TU Subject Heading]
Neighborhood Information Center Projectศูนย์ข้อมูลระดับท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Neighborhood justice centersศาลหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
Neighborhoodsเพื่อนบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Darby wants Charming. There goes the neighborhood. Sinus rhythm's back.ดาร์บี้อยากจะคุมชาร์มมิ่ง ไปกับเพื่อนบ้านของแก จังหวะเต้นของหัวใจกลับมา Pilot (2008)
(*wealthy neighborhood)*ย่านที่คนมีฐานะอยู่อาศัย Beethoven Virus (2008)
Some neighborhood lady is making a mess at my house...ผู้หญิงข้างๆบ้าน มาทำความวุ่นวาย ที่บ้านผมครับ Beethoven Virus (2008)
I was in the neighborhood.ชั้นเผอิญผ่านมาแถวๆ นี้น่ะ My Sassy Girl (2008)
It seems this neighborhood was not informed.ดูเหมือนว่า จะไม่ได้แจ้งให้คนแถวนี้ทราบ Episode #1.7 (2008)
The explosion occurred in one of Manchester's heavily Asian neighborhoods.ได้เกิดระเบิดขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ ย่านที่อยู่พวกมุสลิม Body of Lies (2008)
This is not the proper etiquette in this neighborhood.นี่ไม่ใช่มารยาทที่เหมาะสมของคนย่านนี้ New York, I Love You (2008)
Safest neighborhood?\"ย่านที่ปลอดภัยที่สุด\" งั้นเหรอ? Marley & Me (2008)
But I talked to Frank Bennett on the Metro desk and he says it's the safest neighborhood.แต่ผมคุยกับแฟรงค์ เบนเน็ตจากฝ่ายเมโทรแล้ว และเค้าก็บอกว่ามันเป็นย่านที่ปลอดภัยที่สุด Marley & Me (2008)
I can't even go out for an hour without the kids... because every babysitter in this neighborhood is terrified of Marley.ฉันจะออกไปเดินเล่นกับลูกแค่ชั่วโมงเดียว ก็ยังทำไม่ได้ เพราะคนเลี้ยงเด็กแถวนี้ เค้าแขยงมาร์ลีย์กันทุกคน! Marley & Me (2008)
Have you checked around the neighborhood?คุณสอบถามเพื่อนบ้านหรือยัง Changeling (2008)
This so called doctor paraded me around my own neighborhood,ไอ้หมออะไรนั่น พาฉันเดินไปทั่วละแวกบ้าน Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neighborhoodA fire broke out in a neighborhood hotel.
neighborhoodA fire broke out in my neighborhood last night.
neighborhoodA fire broke out in the neighborhood yesterday.
neighborhoodA fire broke out in this neighborhood last night.
neighborhoodAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
neighborhoodA lost dog strayed into our neighborhood yesterday.
neighborhoodAs I happened to be in the neighborhood, I went and paid him compliments.
neighborhoodBe familiar with this neighborhood.
neighborhoodBill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.
neighborhoodChris noticed Kate walking through the neighborhood with a strange boy.
neighborhoodDon't set foot in that neighborhood.
neighborhoodHe doesn't live in my neighborhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละแวกบ้าน[N] neighborhood, Syn. บ้านใกล้เรือนเคียง, Example: ผู้คนบริเวณละแวกบ้านเดียวกันต่างพากันบ่นถึงกลิ่นเหม็นเน่าของลำคลอง, Thai definition: เขตบริเวณรอบๆ บ้าน
แถว[N] vicinity, See also: neighborhood, area, district, environs, locality, Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ, Example: ทางการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถวนี้จนดีขึ้น
แถวๆ[N] area, See also: neighborhood, region, zone, vicinity, Syn. แถว, แถบ, Example: แต่เดิมท่านก็คงอยู่แถวๆ นี้, Thai definition: ใช้แสดงพื้นที่ใกล้ๆ
กลุ่มเพื่อนบ้าน[N] neighborhood, See also: neighbor group, Example: กลุ่มเพื่อนบ้านร่วมมือร่วมแรงกันพัฒนาหมู่บ้าน, Count unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
กลุ่มเพื่อนบ้าน[n. exp.] (klum pheūoenbān) EN: neighborhood   
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
ละแวกบ้าน[n. exp.] (lawaēk bān) EN: neighborhood   
ประมาณ[adv.] (pramān) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of   FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
แถว[n.] (thaēo) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality   FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]
แถว ๆ[n.] (thaēo-thaēo) EN: area ; neighborhood ; region ; zone ; vicinity   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEIGHBORHOOD    N EY1 B ER0 HH UH2 D
NEIGHBORHOODS    N EY1 B ER0 HH UH2 D Z
NEIGHBORHOOD'S    N EY1 B ER0 HH UH2 D Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachbarschaft {f} | Nachbarschaften {pl} | in der Nachbarschaftneighborhood [Am.]; neighbourhood [Br.] | neighborhoods [Am.]; neighbourhoods [Br.] | in the neighborhood [Am.]; in the neighbourhood [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
界隈[かいわい, kaiwai] (n) neighborhood; neighbourhood [Add to Longdo]
閑静[かんせい, kansei] (adj-na,n) quiet (e.g. neighbourhood, neighborhood); (P) [Add to Longdo]
居住区[きょじゅうく, kyojuuku] (n) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
居住地区[きょじゅうちく, kyojuuchiku] (n) (See 居住区) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小区[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ, / ] neighborhood; district [Add to Longdo]
街坊[jiē fāng, ㄐㄧㄝ ㄈㄤ, ] neighborhood [Add to Longdo]
邻近词频率效果[lín jìn cí pín lǜ xiào guǒ, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄘˊ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] neighborhood frequency effect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighborhood \Neigh"bor*hood\, n. [Written also neighbourhood.]
   1. The quality or condition of being a neighbor; the state of
    being or dwelling near; proximity.
    [1913 Webster]
 
       Then the prison and the palace were in awful
       neighborhood.             --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. A place near; vicinity; adjoining district; a region the
    inhabitants of which may be counted as neighbors; as, he
    lives in my neighborhood.
    [1913 Webster]
 
   3. The inhabitants who live in the vicinity of each other;
    as, the fire alarmed all the neiborhood.
    [1913 Webster]
 
   4. The disposition becoming a neighbor; neighborly kindness
    or good will. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Vicinity; vicinage; proximity.
 
   Usage: {Neighborhood}, {Vicinity}. Neighborhood is
      Anglo-Saxon, and vicinity is Latin. Vicinity does not
      commonly denote so close a connection as neighborhood.
      A neighborhood is a more immediately vicinity. The
      houses immediately adjoining a square are in the
      neighborhood of that square; those which are somewhat
      further removed are also in the vicinity of the
      square.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neighborhood
   n 1: a surrounding or nearby region; "the plane crashed in the
      vicinity of Asheville"; "it is a rugged locality"; "he
      always blames someone else in the immediate neighborhood";
      "I will drop in on you the next time I am in this neck of
      the woods" [syn: {vicinity}, {locality}, {neighborhood},
      {neighbourhood}, {neck of the woods}]
   2: people living near one another; "it is a friendly
     neighborhood"; "my neighborhood voted for Bush" [syn:
     {neighborhood}, {neighbourhood}]
   3: the approximate amount of something (usually used
     prepositionally as in `in the region of'); "it was going to
     take in the region of two or three months to finish the job";
     "the price is in the neighborhood of $100" [syn: {region},
     {neighborhood}]
   4: an area within a city or town that has some distinctive
     features (especially one forming a community); "an ethnic
     neighborhood"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top