Search result for

ข้างเคียง

(36 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างเคียง-, *ข้างเคียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างเคียง[ADJ] adjacent, See also: nearby, adjoining, close, near, next, Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น
ข้างเคียง[ADJ] beside, See also: next to, close, near, adjacent to, Syn. ข้างๆ, Ant. ห่างไกล, ห่างกัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้างเคียงว. ที่อยู่ใกล้ ๆ, ที่สนิทชิดชอบกันมาก, เช่น คนข้างเคียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjacent; adjoiningข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjoining; adjacentข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juxta-ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juxtaข้างเคียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you can't tell me because it might affectแต่คุณไม่สามารถบอกฉัน เพราะมันอาจมีผลข้างเคียง Not Cancer (2008)
Vomiting's a side effect of the chemo.การอาเจียนเป็นผลข้างเคียงของ คีโม Not Cancer (2008)
Almost no side effects.เกือบไม่มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
But it's having limited effect.แต่มันก็มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
And cloud the diagnosis with side effects.และเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัย จากผลข้างเคียง ของการใช้ยา The Itch (2008)
You can't take risks with no upside at all.คุณไม่ได้เสี่ยง กับผลข้างเคียงต่างๆ Last Resort (2008)
Do you really think it will have some effect?ท่านคิดว่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือไม่ Le Morte d'Arthur (2008)
All with one minor side effect --ทั้งหมดนี้มีผลข้างเคียงเพียงแค่เล็กน้อย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Amputation of the proximal phalangeal joint. May 17th.ผลข้างเคียงการตัดแขนขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker, accompanied by dignitaries from the nearby moon of Pantora, are sent to investigate the disappearance of the clone troopers on the desolate and forbidding landscape.โอบีวัน เคโนบีกับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ พร้อมด้วยเหล่าผู้นำ จากดวงจันทร์ข้างเคียงนามแพนทอร่า ได้ถูกส่งตัวไปสืบสวนการหายตัว ของเหล่าโคลนทรูปเปอร์ Trespass (2009)
That can follow a concussive injury.มันเป็นผลข้างเคียงจากการบาดเจ็บ Air: Part 1 (2009)
It caused A serious side effect.มันจึงเป็นสาเหตุของอาการข้างเคียงรุนแรง Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside   FR: adjacent ; proche ; voisin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighbor[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border
neighbour[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
australasia(ออสทระเล'เชียะ,-ชะ) n. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาะข้างเคียงใน
juxta-ข้าง,ข้างเคียง,ใกล้
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighbouring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighburhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
side effectn. ผลข้างเคียงของยา (โดยเฉพาะผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย), Syn. side-effect

English-Thai: Nontri Dictionary
lateral(adj) ด้านข้าง,ข้างเคียง,ขวาง
neighbouring(adj) อยู่ใกล้กัน,อยู่ถัดไป,อยู่ข้างเคียงกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Unkosten(n) |nur Pl.| รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายข้างเคียง (ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับค่ารายจ่ายปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) เช่น Bei unserer Japan-Reise entstanden uns neben den Ausgaen für den Flug Unkosten in Höhe von 1000 Euro. ตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เราใช้จ่ายไปหนึ่งพันยูโรนอกเหนือจากค่าเครื่องบิน , See also: Related: Ausgaben, Kosten
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top