ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邻近

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邻近-, *邻近*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity, #13,584 [Add to Longdo]
邻近词频率效果[lín jìn cí pín lǜ xiào guǒ, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄘˊ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] neighborhood frequency effect [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All units in the vicinity of 5424 Bradna Drive, code three.[CN] 所有邻近单位 布拉德纳街5424号 代码三 Pitfall (1948)
POLICE SCANNER: All units in the vicinity of...[CN] 所有邻近单位 Pitfall (1948)
I found myself a wonderful wife in a little village nearby.[CN] 我娶了一个好妻子 邻近有个小林子 The Yearling (1946)
It's not in this neighborhood, though.[CN] 但不是这里邻近的地方。 The Asphalt Jungle (1950)
The first year's profits will not be less than twelve million pounds... with an expansion to adjacent fields.[CN] 再算上邻近油田第一年利润就会... ...不少于一千两百万英镑 Deadlier Than the Male (1967)
Giovanni lives on torcello, an island nearby.[CN] 乔凡尼住在托切罗 邻近的岛屿 Amuck (1972)
When I discover one in a peaceful neighborhood I recommend all of us take a good look under our beds.[CN] 但我在宁静的邻近地区 看到一只 我建议我们大家都看看床底下 Battle of the Bulge (1965)
POLICE SCANNER: All units in the vicinity[CN] 所有邻近单位 Pitfall (1948)
In Siberia we consider 200 miles "nearby."[CN] 在西伯利亚 就算是200英里的距离 我们也认为是"邻近"了 Ivan's Childhood (1962)
He blew up Rommel's headquarters with no damage to the orphanage next door.[CN] 曾炸毁敌阵 而不损邻近地方 The Guns of Navarone (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top