ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

相邻

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -相邻-, *相邻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent, #12,416 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wired ahead for two suites adjoining.[CN] 我预先打过电报订两间相邻的套房 The Hustler (1961)
Sons, kinsmen, thanes, and you whose places are the nearest know we will establish our estate upon our eldest, Malcolm.[CN] 孩子们 你们的住处相邻较近 知道我们会在哪里 建造 建造在我们最古老的之上 马卡姆 Macbeth (1971)
Two neighboring planets...[CN] 两个相邻星球... Battle for Terra (2007)
The fact is,the poor woman still hasn't grasped the idea that some writers find it painful to sit next to each other.[CN] 实情是 这可怜女人仍然理解不了 有的作家会觉得很痛苦 跟另一个作家相邻 Anima persa (1977)
"to hospitals and physicians across this and two neighboring states."[CN] 本州以及相邻两个州的所有医院和医生 You Can't Judge a Book by Its Cover (2007)
They'll probably hit the beaches of Lingayen and Gulf, and from there, try to march to Manila.[CN] 他们极有可能攻打仁牙因及其 相邻海湾 进而攻占马尼拉 Part I (1988)
We fly together, we sleep next to each other, but that's all.[CN] 死尸,我们一块飞 睡得彼此相邻,如此而已 Hot Shots! (1991)
In the beginning, these two great neighboring giants... hardly knew each other existed.[CN] 在开始 这两个相邻的巨人... 几乎不知道彼此存在 Smile (1975)
Our offices were adjacent to each other.[CN] 我们的办公室是彼此相邻 Twist of Faith (2004)
How am I going to fix adjoining rooms for us without seeming too obvious?[CN] 我该怎样才能让我俩的房间相邻... 却又看起来不太明显? The V.I.P.s (1963)
I mislaid your wire.[CN] 我放错你的电报了 两间相邻套房 The Hustler (1961)
Would you quit it? We're not even through Connecticut yet, and already you're annoying me.[CN] 我们还没穿越康奈迪克州 (在他们的相邻州) Dumb and Dumber (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top