ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

physiological

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -physiological-, *physiological*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physiological(adj) เกี่ยวกับทางชีวภาพหรือกายภาพ, Syn. biological

English-Thai: Nontri Dictionary
physiological(adj) เกี่ยวกับสรีรวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physiological-สรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological ageอายุทางสรีรวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physiological chemistry; physiochemistryสรีรเคมี [ มีความหมายเหมือนกับ biochemistry, human ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological dead space; space, physiologic deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological effectivenessประสิทธิผลทางสรีรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physiologically balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลเชิงสรีระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physiological aspectsแง่สรีรวิทยา [TU Subject Heading]
Physiological effectผลกระทบทางสรีรวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't reason with her because you can't reason with a physiological problem.คุณไม่สามารถใช้เหตุผลกับเธอได้/Nเราไม่สามารถหาเหตุผล/Nกับคนที่มีความผิดปกติทางกายภาพได้ Compulsion (2005)
It was a perfect chance to study the physiological symptoms of a diabolic possession.มันเป็นโอกาสดีที่จะได้ศึกษา โรคที่เกิดจากการครอบงำของปีศาจ [ Rec ] 2 (2009)
We have some of the same physiological traits that whales, seals, and dolphins have.เด็ก ตำรวจ ทุกคน... หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ที่สำคัญ ที่สุดสำหรับผม กับ หลุยส์ คือไฮโดรโฟน... The Cove (2009)
Obviously you're undergoing quite significant physiological changes, most notably in your brain.เห็นได้ชัดเจน คุณกำลังประสปมัน ค่อนข้างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงกายภาพ ชัดเจนที่สุดในสมองของคุณ Trial and Error (2010)
Mood swings can be a symptom of physiological illness.อารมณ์ขึ้นๆลงๆอาจเป็นอาการเจ็บป่วยทางกาย Bombshells (2011)
The problem with all of these physiological explanations is that they don't account for the complex thinking, the memory formation, the perceptions that take place when we know the brain is not capable of doing complex thinking.ปัญหาที่มีทั้งหมดของคำอธิบาย เหล่านี้ทางสรีรวิทยา คือการที่พวกเขาไม่ได้คิดเป็น ความคิดที่ซับซ้อน การสร้างหน่วยความจำการรับรู้ที่ เกิดขึ้น Is There Life After Death? (2011)
Up close you can see physiological signs.ถ้าอยู่ใกล้พอคุณจะเห็นปฏิกิริยา Corazon (2011)
He's not expressing any of the physiological traits.เขาไม่แสดงท่าที น่าสงสัยเลยสักนิดเดียว Linchpin (2012)
There are hormonal and physiological changes that the body goes through after childbirth.มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางฮอร์โมน และทางสรีระ หลังจากการคลอด The Don't in the Do (2012)
Since there's no physiological reason for your mesmeric impotence...เพราะมันไม่มีเหตุผลมาอธิบายว่าทำไม.. Confaegion (2013)
You know, polygraphs don't detect lies, just physiological responses.คุณรู้ไหม เครื่องโพลีกราฟมันจับโกหกไม่ได้หรอก เเค่จับปฏิกริยาตอบสนองทางกายภาพได้เท่านั้นเอง Booked Solid (2013)
Psychological and physiological stimulation, desire, the sexual transmission of disease and/or virus, et cetera.ทางด้านจิตใจ และทางด้านกายภาพ การกระตุ้น, ความต้องการ การส่งผ่านของโรค และไวรัส, และอื่นๆ Don't You Feel Me (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรีรจิตวิทยา[sarīrajittawitthayā] (n, exp) EN: physiological psychology
ทางกายภาพ[thāng khāiyaphāp] (adj) EN: physical ; physiological
ทางกายภาพ[thāng khāiyaphāp] (adv) EN: physiologically

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
physiological
physiologically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physiological

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生理性[shēng lǐ xìng, ㄕㄥ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ,   ] physiological #38,094 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
physiologische Belastungenphysiological stress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトニー[atoni-] (n) (physiological) atony (ger [Add to Longdo]
植物生理学[しょくぶつせいりがく, shokubutsuseirigaku] (n) plant physiology; physiological botany [Add to Longdo]
生理的[せいりてき, seiriteki] (adj-na) physiological; physiologic; physiologically [Add to Longdo]
生理的食塩水[せいりてきしょくえんすい, seiritekishokuensui] (n) physiological saline solution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Physiological \Phys`i*o*log"ic*al\, a.
   Of or pertaining to physiology; relating to the science of
   the functions of living organism; as, physiological botany or
   chemistry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physiological
   adj 1: of or relating to the biological study of physiology;
       "physiological psychology"; "Pavlov's physiological
       theories"
   2: of or consistent with an organism's normal functioning;
     "physiologic functions"; "physiological processes" [syn:
     {physiologic}, {physiological}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top