ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genealogical

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genealogical-, *genealogical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genealogical[ADJ] เกี่ยวกับวงศ์ตระกูล, See also: เกี่ยวกับการลำดับญาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you look at it genealogically, you and Shin Yu Kyung will become family.ถ้านับลำดับญาติดี ๆ นายกับยูคยองก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกัน Bread, Love and Dreams (2010)
It dictates that you will never, ever besmirch the Hawthorne name with any outlandish notions regarding you genealogical origins.สัญญาระบุไว้ว่าแกจะไม่ ทำลายชื่อเสียงตระกูลฮอว์ธอร์น ด้วยความคิดประหลาดๆ Digital Estate Planning (2012)
According to genealogical records, the magistrate had a son whose bloodline traces to Jeremy Furth.ตามแผนลำดับเครือญาติ ผู้พิพาษามีบุตรชายหนึ่งคน สายเลือดของเขาเกี่ยวข้องกับเจเรมี่ เฟิร์ธ Blood Moon (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พงศาวลี[N] genealogical diagram, See also: family tree, Example: กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น, Thai definition: แผนลำดับเครือญาติ, Notes: (สันสกฤต)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genealogical    (j) ʤˌiːnɪəʴlˈɒʤɪkl (jh ii2 n i@ l o1 jh i k l)
genealogically    (a) ʤˌiːnɪəʴlˈɒʤɪkliː (jh ii2 n i@ l o1 jh i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谱牒[pǔ dié, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄝˊ, / ] genealogical record; record of ancestors; family tree [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ahnenforschung {f}genealogical research [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
系統樹[けいとうじゅ, keitouju] (n) genealogical tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genealogical \Gen`e*a*log"ic*al\, a. [Cf. F.
   g['e]n['e]alogique.]
   Of or pertaining to genealogy; as, a genealogical table;
   genealogical order. -- {Gen`e*a*log"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Genealogical tree}, a family lineage or genealogy drawn out
    under the form of a tree and its branches.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genealogical
   adj 1: of or relating to genealogy; "genealogical records" [syn:
       {genealogic}, {genealogical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top