Search result for

gel

(146 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gel-, *gel*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Geldautomat {m}; Bankomat {m} (n phrase name ) เช็คยอดเงิน ถอนเงินออก

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
gelten (vi vt ) 1 v/i be valid; Gesetz etc: be in force; Preis: be effective: gelten für apply to; gelten als be regarded as, be considered (to be); gelten lassen accept (als as); 2 v/t: viel (wenig) gelten carry a lot of (little) weight

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gel[N] เจลสำหรับแต่งผม, See also: ครีมแต่งผม, สิ่งที่เหมือนวุ้นแข็ง, Syn. jelly
gel[VI] กลายเป็นเจล, See also: กลายเป็นวุ้น
gel[VI] เข้ากันได้, See also: ประสานกันได้
geld[VT] ตอนสัตว์, See also: ตัดลูกอัณฑะออก, Syn. castrate, sterilize, desex
geld[VT] ลดกำลัง, See also: ทำให้อ่อนลง
gelid[ADJ] หนาวจัด, See also: เย็นจัด, Syn. freezing, frozen, frosty, Ant. hot, torrid
gelate[VI] กลายเป็นเจล, See also: กลายเป็นวุ้น
gelatin[N] วุ้น, See also: เจลาติน, เจล, Syn. jelly
gelatinize[VT] ทำให้เป็นวุ้น, See also: กลายเป็นวุ้น, Syn. congeal, jell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gel(เจล) n. สารคล้ายวุ้น.
gelatin(เจล'ละทิน) n. โปรตีนวุ้นที่ได้จากการเคี่ยวหนังหรือกระดูกสัตว์., Syn. gelatine
gelationn. การแข็งตัวเนื่องจากความเย็น
geld(เจลดฺ) vt. ตอน (สัตว์) ,ตัวอวัยวะสืบพันธุ์ออก,ภาษีที่ดินที่จ่ายกับกษัตริย์., See also: gelder n.
gelding(เจล'ดิง) n. ม้าตัวผู้ถูกตอน,ขันที
gelechiid(จะลีค'อีอิด) n. ผีเสื้อราตรี, Syn. moth
gelid(เจล'ลิด) adj. หนาวมาก,เป็นน้ำแข็ง., See also: gelidity,gelidness n. gelidly adv.
gelsemiumn. หัวใต้ดินและรากของต้นชนิดหนึ่ง
gelt(เจลทฺ) n. เงิน
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)

English-Thai: Nontri Dictionary
gelatin(n) วุ้นแผ่น,กาว
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
cudgel(n) ดิ้ว,กระบอง,ตะบอง
cudgel(vt) ตีด้วยดิ้ว,นวด,ตีด้วยกระบอง
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gel time; gelation timeเวลาก่อวุ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gelatinเจละติน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gelatinousคล้ายวุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gelation time; gel timeเวลาก่อวุ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gelisolsเจลิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gelเจล, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ้น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gel Filtrationเจลฟิลเทรชัน [การแพทย์]
Gel rubberยางส่วนที่ไม่ละลายในตัวทำละลาย [เทคโนโลยียาง]
Gel-Type Productsเครื่องสำอางชนิดที่เป็นเจล [การแพทย์]
Gelatinเจลาติน [TU Subject Heading]
Gelatinเจลาติน, สาร; [การแพทย์]
Gelatin Capsules, Hardเจละตินแคปซูลชนิดแข็ง, [การแพทย์]
Gelatin Capsules, Softเจลาตินแคปซูลชนิดอ่อน, [การแพทย์]
Gelatin Gelsวุ้น [การแพทย์]
Gelatin Liquefactionเยลลาตินขุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gellar.เกลล่าร์ Get Gellar (2011)
Please, use some gelly !กรุณาใช้บาง gelly! Gas Pills (2008)
Geltrud Ballow.เกอร์ทรูด บาลโลว The Reader (2008)
Geltrud and I, we are getting a divorce.เกอร์ทรูดกับผมกำลังจะหย่ากัน The Reader (2008)
Uh, trivets. How 'bout a fly gel?เอ่อ ที่วางของร้อน แล้วกาวดักแมลงวันล่ะ? 500 Days of Summer (2009)
You don't want a fly gel?คุณไม่อยากได้กาวดักแมลงวันเหรอ? 500 Days of Summer (2009)
And then it gels in the refrigerator and you flip it onto a plate.แล้วก็แช่เย็นให้เป็นวุ้นในตู้เย็น แล้วก็คว่ำลงบนจาน Julie & Julia (2009)
Gelman, gelman, what do I make?เกลแมน ,เกลแมน, ผมจะทำไงดี? I Lied, Too. (2009)
You also left your gel pen that day at my house.คุณลืมปากกาเจลของคุณไว้ด้วยค่ะ\วันนั้นที่บ้านของฉัน. Pilot (2009)
That's not my gel pen.นั่นไม่ใช่ปากกาเจลของผม. Pilot (2009)
Right, it's my gel pen.ถูกต้องค่ะ,ปากกาเจลของฉันเอง. Pilot (2009)
Gel too cold?เจลเย็นไปรึ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gelSoak the gelatin in water.
gelGelatine has the property of setting as it cools.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อมร[n.] (amøn) EN: angel ; deity   
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices   FR: geler les prix
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
แช่แข็ง[v.] (chaēkhaeng) EN: freeze   FR: surgeler ; congeler
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
จุดน้ำแข็ง[n. exp.] (jut nāmkhaeng) EN: freezing point   FR: point de congélation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEL    JH EH1 L
GELS    JH EH1 L Z
GELB    JH EH1 L B
GELL    JH EH1 L
GELLI    G EH1 L IY0
GELTZ    G EH1 L T S
GELPI    JH EH1 L P IY0
GELCO    JH EH1 L K OW0
GELDER    G EH1 L D ER0
GELETT    JH EH1 L EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gel    (v) (jh e1 l)
geld    (v) (g e1 l d)
gels    (v) (jh e1 l z)
gelds    (v) (g e1 l d z)
gelded    (v) (g e1 l d i d)
gelled    (v) (jh e1 l d)
Gelbart    (n) (g e1 l b aa t)
gelatin    (n) (jh e1 l @ t i n)
gelding    (v) (g e1 l d i ng)
gelling    (v) (jh e1 l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: R. langweilig
Gelatine(n) |die, nur Sg.| เจลาติน, ผงที่ใช้ทำให้เกิดเจล
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune
gelb(adj) ที่มีสีเหลือง
Geld(n) |das| เงิน
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Geldmarkt|der, pl. Geldmärkte| ตลาดการเงิน
Geldschein(n) |der, pl. Geldscheiner| ธนบัตรเงิน, See also: S. Banknote, A. Münze,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gel {n}gel [Add to Longdo]
Geleise {pl}track [Add to Longdo]
Geldwert {m}cash value [Add to Longdo]
Gelehrsamkeit {f}eruditeness [Add to Longdo]
Gelächter {n}laughter [Add to Longdo]
Gelächter {n}guffaw [Add to Longdo]
Gelände {n} | im Gelände | außerhalb des Geländes befindlichsite; ground; premises | off-road | off-site [Add to Longdo]
Geländearbeit {f}fieldwork [Add to Longdo]
Geländefahrt {f} | Geländefahrten {pl}cross country drive | cross country drives [Add to Longdo]
Geländefahrzeug {n}off-road vehicle [Add to Longdo]
Geländefahrzeug {n}; Geländewagen {m} | Geländefahrzeuge {pl}cross country vehicle | cross country vehicles [Add to Longdo]
Geländefahrzeug {n}; Allradfahrzeug {n}all-terrain vehicle [Add to Longdo]
Geländekunde {f}; Topografie {f}; Topographie {f} [alt]; Ortsbeschreibung {f}topography [Add to Longdo]
Geländelauf {m} | Geländeläufe {pl}cross country run | cross country runs [Add to Longdo]
Geländemodell {n}terrain model [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
surgelé(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
おおみず;オオミズ[, oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
み使い[みつかい, mitsukai] (n) angel [Add to Longdo]
アークエンジェル[, a-kuenjieru] (n) archangels [Add to Longdo]
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アズファーエンジェル[, azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[, arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果冻[guǒ dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] gelatin dessert, #18,050 [Add to Longdo]
明胶[míng jiāo, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ, / ] gelatin, #33,094 [Add to Longdo]
杰拉[jié lā, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄚ, / ] Gela (city in Sicily), #163,758 [Add to Longdo]
凝胶[níng jiāo, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ, / ] gel [Add to Longdo]
海尔德兰[hǎi ěr dé lán, ㄏㄞˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Gelderland [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] gelded pig [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マゼラン[まぜらん, mazeran] Magellan [Add to Longdo]
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両替[りょうがえ, ryougae] Geldwechsel [Add to Longdo]
予備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
便[べん, ben] Gelegenheit, Post [Add to Longdo]
募金[ぼきん, bokin] Geldsammlung [Add to Longdo]
博学[はくがく, hakugaku] Gelehrsamkeit, umfassende_Bildung [Add to Longdo]
契機[けいき, keiki] Gelegenheit, Anlass [Add to Longdo]
学界[がっかい, gakkai] Gelehrtenwelt, akademische_Kreise [Add to Longdo]
学究[がっきゅう, gakkyuu] Gelehrter, Wissenschaftler [Add to Longdo]
学者[がくしゃ, gakusha] Gelehrter, Wissenschaftler [Add to Longdo]
学識[がくしき, gakushiki] Gelehrsamkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gel
   n 1: a colloid in a more solid form than a sol [syn: {gel},
      {colloidal gel}]
   2: a thin translucent membrane used over stage lights for color
     effects [syn: {gelatin}, {gel}]
   v 1: become a gel; "The solid, when heated, gelled"
   2: apply a styling gel to; "she mousses her hair" [syn:
     {mousse}, {gel}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gel [ʒɛl]
   freezing cold; frost
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top