ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelsemium

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelsemium-, *gelsemium*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelsemium มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelsemium*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gelsemiumn. หัวใต้ดินและรากของต้นชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gelsemium.GelsemiumChapter 64 (2017)
I... I don't know if you realize, but... even something like gelsemium can be lethal in higher doses.Vielleicht ist es Ihnen nicht bewusst... aber sogar Gelsemium kann in hohen Dosen tödlich sein. Chapter 65 (2017)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gelsemium \Gel*se"mium\, n. [NL., fr. It. gelsomino jasmine.]
   1. (Bot.) A genus of climbing plants. The yellow (false)
    jasmine ({Gelsemium sempervirens}) is a native of the
    Southern United States. It has showy and deliciously
    fragrant flowers.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The root of the yellow jasmine, used in malarial
    fevers, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gelsemium
   n 1: evergreen twining shrubs of Americas and southeastern Asia
      [syn: {Gelsemium}, {genus Gelsemium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top