ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freezing

F R IY1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freezing-, *freezing*, freez
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freezing point(n) จุดเยือกแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freezing(ฟรซ'ซิง) adj. เยือกเย็น, เย็นจัด, เริ่มแข็งตัว., See also: freezingly adv., Syn. frigid
freezing pointn. จุดเยือกแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freezingการทำให้เยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezing interval; crystallization intervalช่วงการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freezing pointจุดเยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freezingการทำให้เย็นจัด, การแช่แข็ง, เย็นจัด, การทำให้เย็น [การแพทย์]
Freezing Thawingทำให้เยือกแข็งแล้วปล่อยให้ละลายหลายๆครั้ง [การแพทย์]
Freezing Coldเย็นจัด [การแพทย์]
Freezing Drizzleฝนละอองเยือกแข็ง, Example: เม็ดฝนละอองซึ่งจะแข็งตัวเมื่อกระทบพื้นดิน วัตถุบนผิวโลก หรือ เครื่องบินขณะบินอยู่กลางอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Levelระดับเยือกแข็ง, Example: ระดับหนึ่งในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Freezing levelระดับเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
freezing mixtureของผสมเยือกแข็ง, สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วได้ของผสมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C  เช่น น้ำแข็งผสมเกลือแกง จะมีอุหณภูมิ -20°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Freezing Pointจุด-ขีดเยือกแข็ง, Example: อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Pointจุดเยือกแข็ง [การแพทย์]
Freezing pointจุดเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thousands of years ago it crashes and this thing... gets thrown out or crawls out and it ends up freezing in the ice.They're fallin' outta the skies like flies. Government knows Right, Mac? Do you believe any of this voodoo bullshit, Blair? The Thing (1982)
Only by the time it got there, because of the freezing cold, it broke.อากาศหนาวจัด... แก้วแตกทั้งหมื่นชิ้น Schindler's List (1993)
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
Don't you understand? The water is freezing and there aren't enough boats.น้ำทะเลนั่นหนาวเป็นเยือกแข็ง เรือบดก็ไม่พอ Titanic (1997)
-I am not freezing my balls---ฉันไม่แช่แข็งลูกบอลฉันหรอก Rock Star (2001)
It's freezing cold, fuck!นี่มันหนาวจะตายชัก Failan (2001)
I'm freezing my tail off.หางฉันจะแข็งอยู่แล้ว. Ice Age (2002)
Our guys are freezing to death out thereคนของเราจะหนาวตายอยู่แล้ว Infernal Affairs (2002)
Those Thais at Lung Koo Bay are freezing to deathมันว่าพวกมันที่ท่าเรือหลงกู่ กำลังจะหนาวตายกันอยู่แล้ว Infernal Affairs (2002)
I doubt Viktor would want you freezing in here, staring at his tomb for hours.ฉันสงสัยว่าวิคเตอร์จะชอบใจหรอที่เธอยืนมองหลุมศพเขาอยู่เป็นชั่วโมงในนี้ Underworld (2003)
... withnumbersof homelesspeople freezing to death.... จากตัวเลขการรายงานมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว The Day After Tomorrow (2004)
Wanna go get a drink or something? It's freezing out here.ไปหาอะไรดื่มกันมั๊ย ข้างนอกหนาวจะแย่อยู่แล้ว Wicker Park (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freezingA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
freezingI'm freezing.
freezingIt is freezing cold.
freezingIt's freezing.
freezingIt's freezing in this room, Cindy. I can't put up with this cold.
freezingThe match had to be called off because of the freezing weather.
freezingThe rescue flight had to reckon with strong winds and freezing temperatures.
freezingThe temperature has been below freezing for several days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องแช่แข็ง(n) freezing compartment
การแช่(n) chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้
จุดเยือกแข็ง(n) freezing point, Syn. จุดน้ำแข็ง, Ant. จุดเดือด, Example: งานวิจัยนี้จะศึกษาผลของปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติต่างๆ ในช่วงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-10 ถึง -26oC) ที่มีความชื้นร้อยละ 45-75, Thai Definition: อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของสารเดียวกัน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องแช่แข็ง[chǿng chaēp khaeng] (n, exp) EN: freezing compartment
จุดน้ำแข็ง[jut nāmkhaeng] (n, exp) EN: freezing point  FR: point de congélation [ m ]
จุดเยือกแข็ง[jut yeūakkhaeng] (n, exp) EN: freezing point  FR: point de congélation [ m ]
หนาว[nāo] (v) EN: be cold ; feel cold ; be cool ; be freezing ; be frozen  FR: avoir froid ; cailler (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FREEZING F R IY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freezing (v) frˈiːzɪŋ (f r ii1 z i ng)
freezing-point (n) frˈiːzɪŋ-pɔɪnt (f r ii1 z i ng - p oi n t)
freezing-points (n) frˈiːzɪŋ-pɔɪnts (f r ii1 z i ng - p oi n t s)
freezing-mixture (n) frˈiːzɪŋ-mɪkstʃər (f r ii1 z i ng - m i k s ch @ r)
freezing-mixture (n) frˈiːzɪŋ-mɪkstʃəz (f r ii1 z i ng - m i k s ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰点[bīng diǎn, ㄅㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] freezing point, #32,162 [Add to Longdo]
霜天[shuāng tiān, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄢ, ] freezing weather; frosty sky, #105,780 [Add to Longdo]
凝固点[níng gù diǎn, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] freezing point, #123,675 [Add to Longdo]
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, / ] freezing blockage; dam of ice on river, #182,388 [Add to Longdo]
封河期[fēng hé qī, ㄈㄥ ㄏㄜˊ ㄑㄧ, ] freezing over of river in winter, #551,093 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefrieranlage { f } | Gefrieranlagen { pl }freezing plant | freezing plants [Add to Longdo]
Gefriermaschine { f }freezing machine [Add to Longdo]
Gefrierpunkt { m } | Gefrierpunkte { pl } | unter dem Gefrierpunkt | über dem Gefrierpunktfreezing point | freezing points | below freezing | above freezing [Add to Longdo]
Hundekälte { f }freezing cold [Add to Longdo]
Kältemischung { f } | Kältemischungen { pl }freezing mixture | freezing mixtures [Add to Longdo]
Kühlmittel { n }; Kältemittel { n }freezing agent; cooling medium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こちんこちん[kochinkochin] (adj-no, adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
パーシャルフリージング[pa-sharufuri-jingu] (n) partial freezing [Add to Longdo]
フリージング[furi-jingu] (n) freezing [Add to Longdo]
ホームフリージング[ho-mufuri-jingu] (n) home freezing [Add to Longdo]
雨氷[うひょう, uhyou] (n) freezing rain [Add to Longdo]
寒剤[かんざい, kanzai] (n) freezing mixture; refrigerant [Add to Longdo]
寒天[かんてん, kanten] (n) (1) freezing weather; (2) agar-agar; vegetable gelatin [Add to Longdo]
飢凍[きとう, kitou] (n, vs) (obsc) starving and freezing to death [Add to Longdo]
凝結[ぎょうけつ, gyouketsu] (n, vs) coagulation; freezing; solidification; curdling; setting; congealing [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] (n, vs) coagulation; freezing; solidification; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freeze \Freeze\, v. i. [imp. {Froze} (fr[=o]z); p. p. {Frozen}
   (fr[=o]"z'n); p. pr. & vb. n. {Freezing}.] [OE. fresen,
   freosen, AS. fre['o]san; akin to D. vriezen, OHG. iosan, G.
   frieren, Icel. frjsa, Sw. frysa, Dan. fryse, Goth. frius
   cold, frost, and prob. to L. prurire to itch, E. prurient,
   cf. L. prna a burning coal, pruina hoarfrost, Skr. prushv[=a]
   ice, prush to spirt. ? 18. Cf. {Frost}.]
   1. To become congealed by cold; to be changed from a liquid
    to a solid state by the abstraction of heat; to be
    hardened into ice or a like solid body.
    [1913 Webster]
 
   Note: Water freezes at 32[deg] above zero by Fahrenheit's
      thermometer; mercury freezes at 40[deg] below zero.
      [1913 Webster]
 
   2. To become chilled with cold, or as with cold; to suffer
    loss of animation or life by lack of heat; as, the blood
    freezes in the veins.
    [1913 Webster]
 
   {To freeze up} (Fig.), to become formal and cold in demeanor.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freezing \Freez"ing\, a.
   Tending to freeze; for freezing; hence, cold or distant in
   manner. -- {Frrez"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Freezing machine}. See {Ice machine}, under {Ice}.
 
   {Freezing mixture}, a mixture (of salt and snow or of
    chemical salts) for producing intense cold.
 
   {Freezing point}, that degree of a thermometer at which a
    fluid begins to freeze; -- applied particularly to water,
    whose freezing point is at 32[deg] Fahr., and at 0[deg]
    Centigrade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freezing
   n 1: the withdrawal of heat to change something from a liquid to
      a solid [syn: {freeze}, {freezing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top