Search result for

กลายเป็นวุ้น

(5 entries)
(0.0569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลายเป็นวุ้น-, *กลายเป็นวุ้น*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gel    [VI] กลายเป็นเจล, See also: กลายเป็นวุ้น
gelate    [VI] กลายเป็นเจล, See also: กลายเป็นวุ้น
gelatinize    [VT] ทำให้เป็นวุ้น, See also: กลายเป็นวุ้น, Syn. congeal, jell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jell(เจล) vi. กลายเป็นวุ้นแข็ง,กลายเป็นชัดเจน, (โครงการ) กระจ่างชัดขึ้น n. วุ้น
jelly(เจล'ลี) n. วุ้น,วุ้นผลไม้,อาหารวุ้น,สิ่งที่คล้ายวุ้น. vt.,vi. ทำให้เป็น,วุ้น,กลายเป็นวุ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top