Search result for

gelatin

(54 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelatin-, *gelatin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gelatin[N] วุ้น, See also: เจลาติน, เจล, Syn. jelly
gelatinize[VT] ทำให้เป็นวุ้น, See also: กลายเป็นวุ้น, Syn. congeal, jell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gelatin(เจล'ละทิน) n. โปรตีนวุ้นที่ได้จากการเคี่ยวหนังหรือกระดูกสัตว์., Syn. gelatine

English-Thai: Nontri Dictionary
gelatin(n) วุ้นแผ่น,กาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gelatinเจละติน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gelatinousคล้ายวุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gelatinเจลาติน [TU Subject Heading]
Gelatinเจลาติน, สาร; [การแพทย์]
Gelatin Capsules, Hardเจละตินแคปซูลชนิดแข็ง, [การแพทย์]
Gelatin Capsules, Softเจลาตินแคปซูลชนิดอ่อน, [การแพทย์]
Gelatin Gelsวุ้น [การแพทย์]
Gelatin Liquefactionเยลลาตินขุ่น [การแพทย์]
Gelatin Sponge, Absorbableฟองน้ำเจลลาตินที่ดูดซับได้; [การแพทย์]
Gelatin-Capsuleเจละตินแคปซูล [การแพทย์]
Gelatinousลักษณะเป็นวุ้น [การแพทย์]
Gelatinous Elevationจุดนูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Photographs of ectoplasm often show a gelatinous material oozing from all the natural orifices of the medium.รูปของ เอ็คโตพลาสซึมมักจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเจลไหล... ...ออกมาจารูทวารตามร่างกายของคนที่เป็นสื่อกลาง The Haunting in Connecticut (2009)
The resulting goo gained consciousness and became an indistructible gelatinous massผลของมันทำให้เกิดการผลิตวุ้นจำนวนมาก Monsters vs. Aliens (2009)
Melons lined with paraffin and filled with dense agar gelatin, which mimics skull and brain matter.ลูกทรงกลมทำจากพาราฟินและอัดบรรจุ ด้วยวุ้นเจลาติน ซึ่งเลียนแบบกะโหลกและเนื้อสมอง The X in the File (2010)
Having your gelatinous, corpulent, six-ton stomach explode blood and pudding and sour cream and chili cheese fries just because you didn't love yourself enough to binge and purge.แค่นึกดูนะ Glease (2012)
Filled with... gelatinized human remains.ซากศพของมนุษย์ที่กลายเป็นเจลาติน The Bod in the Pod (2012)
Whatever it was, we kicked its gelatinous ass.อะไรก็เถอะ เราเตะก้น เด้งดึ๋งมันไปแล้ว Confaegion (2013)
So can I get some Dilaudid in another one of those little gelatine cups?หวัดดี ผมเจ็บระดับ 9 หรือ 10 หรือ 11 Office Christmas Party (2016)
Which side is the gelatin on?ด้านไหนที่มี เจลาติน เคลือบไว้นะ ? Cinema Paradiso (1988)
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy.มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้ The Matrix Revolutions (2003)
I mean,a little gelatinous residue,sure.คือมีเป็นเศษเนื้อเยื่ออยู่บ้าง แต่ An Inconvenient Lie (2007)
(Bavaroise - a cold gelatin and whipped cream dessert)- ฉันเอาพุดดิ้ง! - ฉันเอาบาเวเรียส Operation Proposal (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gelatinGelatine has the property of setting as it cools.
gelatinSoak the gelatin in water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top   FR: gelée à la crème de coco [f]
วุ้น[n.] (wun) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass   FR: gelée [f] ; gélatine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GELATIN    JH EH1 L AH0 T AH0 N
GELATINE    JH EH2 L AH0 T IY1 N
GELATINOUS    JH AH0 L AE1 T AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gelatin    (n) (jh e1 l @ t i n)
gelatine    (n) (jh e1 l @ t ii n)
gelatinous    (j) (jh i1 l a1 t i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelatine(n) |die, nur Sg.| เจลาติน, ผงที่ใช้ทำให้เกิดเจล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blattgelatine {f} [cook.]gelatin leaves [Add to Longdo]
Gelatine {f} [cook.] | Gelatinen {pl} | gemahlene Gelatinegelatine; gelatin | gelatines | gelatine crystals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass [Add to Longdo]
ゲル状[ゲルじょう, geru jou] (n) (1) gel; (adj-no) (2) gelatinous; gelled [Add to Longdo]
コロタイプ[, korotaipu] (n) (a) collotype; photogelatin process [Add to Longdo]
ゼラチン(P);ジェラチン[, zerachin (P); jierachin] (n,adj-no) gelatin; gelatine; (P) [Add to Longdo]
ゼラチンペーパー[, zerachinpe-pa-] (n) gelatin paper [Add to Longdo]
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P) [Add to Longdo]
α化[アルファか, arufa ka] (vs,n) pregelatinization [Add to Longdo]
寒天[かんてん, kanten] (n) (1) freezing weather; (2) agar-agar; vegetable gelatin [Add to Longdo]
川水雲[かわもずく;カワモズク, kawamozuku ; kawamozuku] (n) (uk) Batrachospermum gelatinosum (species of red alga) [Add to Longdo]
膠化;こう化[こうか, kouka] (n,vs) gelatinization; gelatinisation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明胶[míng jiāo, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ, / ] gelatin [Add to Longdo]
果冻[guǒ dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] gelatin dessert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gelatin \Gel"a*tin\, Gelatine \Gel"a*tine\, n. [F. g['e]latine,
   fr. L. gelare to congeal. See {Geal}.] (Chem.)
   Animal jelly; glutinous material obtained from animal tissues
   by prolonged boiling. Specifically (Physiol. Chem.), a
   nitrogeneous colloid, not existing as such in the animal
   body, but formed by the hydrating action of boiling water on
   the collagen of various kinds of connective tissue (as
   tendons, bones, ligaments, etc.). Its distinguishing
   character is that of dissolving in hot water, and forming a
   jelly on cooling. It is an important ingredient of
   calf's-foot jelly, isinglass, glue, etc. It is used as food,
   but its nutritious qualities are of a low order.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both spellings, gelatin and gelatine, are in good use,
      but the tendency of writers on physiological chemistry
      favors the form in -in, as in the United States
      Dispensatory, the United States Pharmacop[oe]ia,
      Fownes' Watts' Chemistry, Brande & Cox's Dictionary.
      [1913 Webster]
 
   {Blasting gelatin}, an explosive, containing about
    ninety-five parts of nitroglycerin and five of collodion.
    
 
   {Gelatin process}, a name applied to a number of processes in
    the arts, involving the use of gelatin. Especially:
   (a) (Photog.) A dry-plate process in which gelatin is used as
     a substitute for collodion as the sensitized material.
     This is the dry-plate process in general use, and plates
     of extreme sensitiveness are produced by it.
   (b) (Print.) A method of producing photographic copies of
     drawings, engravings, printed pages, etc., and also of
     photographic pictures, which can be printed from in a
     press with ink, or (in some applications of the process)
     which can be used as the molds of stereotype or
     electrotype plates.
   (c) (Print. or Copying) A method of producing facsimile
     copies of an original, written or drawn in aniline ink
     upon paper, thence transferred to a cake of gelatin
     softened with glycerin, from which impressions are taken
     upon ordinary paper.
 
   {Vegetable gelatin}. See {Gliadin}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gelatin
   n 1: a colorless water-soluble glutinous protein obtained from
      animal tissues such as bone and skin [syn: {gelatin},
      {gelatine}]
   2: an edible jelly (sweet or pungent) made with gelatin and used
     as a dessert or salad base or a coating for foods [syn:
     {gelatin}, {jelly}]
   3: a thin translucent membrane used over stage lights for color
     effects [syn: {gelatin}, {gel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top