Search result for

jelly

(70 entries)
(0.2471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jelly-, *jelly*, jel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jelly    [N] วุ้นฝรั่ง, See also: เยลลี่
jelly    [N] สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น
jellyfish    [N] แมงกะพรุน, See also: กะพรุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jellyเจลลี [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Jellyเยลลี่ [TU Subject Heading]
Jellyลักษณะคล้ายวุ้น, สภาพของเจล [การแพทย์]
Jelly Fish, Giantแมงกะพรุนหนัง [การแพทย์]
Jellyfishแมงกะพรุน [การแพทย์]
Jellylikeลักษณะเป็นก้อน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jelly(เจล'ลี) n. วุ้น,วุ้นผลไม้,อาหารวุ้น,สิ่งที่คล้ายวุ้น. vt.,vi. ทำให้เป็น,วุ้น,กลายเป็นวุ้น
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
royal jellyn. น้ำอาหารที่ผึ้งงานขยอกออกมาเลี้ยงตัวอ่อนในรังผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
jelly(n) วุ้น,เยลลี่
jellyfish(n) แมงกะพรุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's never failed me before. She'll turn him into jelly!หล่อนไม่เคยทำฉันผิดหวัง หล่อนจะทำให้มันระทดระทวย Blazing Saddles (1974)
Until the poor bastard is reduced to a quivering, wasted piece of jelly.จนกว่าไอ้สารเลวนั่น กลายเป็นเจลลี่ห่วยๆ ที่สั่นระริก Airplane! (1980)
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน Day of the Dead (1985)
Diets are no use. It's those jelly doughnuts.ไดเอ็ทมันจะไปช่วยอะไรได้ ถ้าเค้ายังสวาปามเยลลี่ กับโดนัทอยู่ยังเงี้ย Mannequin (1987)
I grew up listening to Tom Turpin, Eubie Blake, Jelly Roll Morton.ผมโตมากับเพลงของ ทอม เทอร์พิ้น ยูบี้ เบลค, เจอร์รี่ โรลล์ มอร์ทัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Sweet dreams, jellybean.ฝันหวาน Jellybean Pulp Fiction (1994)
And a rather smelly jellyและส่งกลิ่นคล้ายเยลลี่ James and the Giant Peach (1996)
The jelly is deliciousเป็นเยลลี่ที่อร่อย James and the Giant Peach (1996)
Jellyfish sting. Ow, it hurts, it hurts, it hurts.ฉันโดนแมงกระพรุน โอ๊ย มันเจ็บๆๆ The One with the Jellyfish (1997)
Damn the jellyfish.โอยเจ็บ ไอ้แมงกระพรุนบ้า The One with the Jellyfish (1997)
Damn all the jellyfish.ไอ้พวกแมงกระพรุนบ้าเอ๊ย The One with the Jellyfish (1997)
- Monica got stung by a jellyfish.- โมนิก้า โดนแมงกะพรุนน่ะสิ The One with the Jellyfish (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jellyDo you think this jelly's firm enough to eat yet?
jellyI like grape jelly best.
jellyIt is jelly that he likes.
jellyJelly sets as it cools.
jellyPeanut butter and jelly, please.
jellyThere are jellyfish out there today, so watch out.
jellyThere are lots of jellyfish in the ocean in September.
jellyThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ้น    [N] jelly-like substance, Example: สารวุ้นเป็นของเหลวเหนียวใสโปร่งแสง อยู่ในลูกตาระหว่างเลนส์กับเรตินาหนังตาหรือเปลือกตา, Thai definition: เรียกสิ่งที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
วุ้น    [N] agar, See also: jelly, gelatin, isinglass, Example: ในงานนี้มีการนำวุ้นมาแกะสลักเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาหารหวาน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง สกัดได้จากสาหร่ายทะเล เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง
กะพรุน    [N] jelly-fish, Syn. แมงกะพรุน, Example: แถวนี้มีกะพรุนเยอะ, Count unit: ตัว
แมงกะพรุน [N] jellyfish, Syn. กะพรุน, Example: แมงกะพรุนเป็นสัตว์อยู่ในทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุ้น ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่ม ด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะทำหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดหูหนูขาว [n. exp.] (het hūnū khāo) EN: White Jelly Fungus   
กะพรุน[n.] (kaphrun) EN: jelly-fish   FR: méduse [f]
แมงกะพรุน[n.] (maēngkaphrun) EN: jellyfish   FR: méduse [f]
ปาล์มบูเตีย [n. exp.] (pām būtīa) EN: Wine palm ; Jelly palm   
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top   FR: gelée à la crème de coco [f]
วุ้น[n.] (wun) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass   FR: gelée [f] ; gélatine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JELLY    JH EH1 L IY0
JELLY'S    JH EH1 L IY0 Z
JELLYFISH    JH EH1 L IY0 F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jelly    (v) (jh e1 l ii)
jellying    (v) (jh e1 l i i ng)
jellyfish    (n) (jh e1 l i f i sh)
jellyfishes    (n) (jh e1 l i f i sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelee {n} | Gelees {pl} | mit Gelee überziehenjelly | jellies | to glaze [Add to Longdo]
Zipfelmütze {f}jelly bag cap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷよぷよ[, puyopuyo] (n) jelly-like [Add to Longdo]
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
ぷるん;プルン[, purun ; purun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるんぷるん) shaking like a jelly; jellylike [Add to Longdo]
ぷるんぷるん;プルンプルン[, purunpurun ; purunpurun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるん) shaking like a jelly; jellylike [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P) [Add to Longdo]
ゼリービーンズ;ジェリービーンズ[, zeri-bi-nzu ; jieri-bi-nzu] (n) jelly beans; jellybeans; jelly bean; jellybean [Add to Longdo]
フルーツゼリー[, furu-tsuzeri-] (n) fruit jelly [Add to Longdo]
ロールケーキ[, ro-ruke-ki] (n) jelly roll; jelly cake [Add to Longdo]
ロイヤルゼリー;ローヤルゼリー[, roiyaruzeri-; ro-yaruzeri-] (n) royal jelly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果子冻[guǒ zi dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄉㄨㄥˋ, / ] jelly [Add to Longdo]
水母[shuǐ mǔ, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄨˇ, ] jellyfish [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] jellyfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jam \Jam\, n. [Prob. fr. jam, v.; but cf. also Ar. jamad ice,
   jelly, j[=a]mid congealed, jamd congelation, ice.]
   A preserve of fruit boiled with sugar and water; also called
   {jelly}; as, raspberry jam; currant jam; grape jam.
   [1913 Webster]
 
   {Jam nut}. See {Check nut}, under {Check}.
 
   {Jam weld} (Forging), a butt weld. See under {Butt}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jelly \Jel"ly\, v. i. [imp. & p. p. {Jellied}; p. pr. & vb. n.
   {Jellying}.]
   To become jelly; to come to the state or consistency of
   jelly.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jelly \jel"ly\, n.; pl. {Jellies}. [ Formerly gelly, gely, F.
   gel['e]e jelly, frost, fr. geler to freeze. L. gelare; akin
   to gelu frost. See {Gelid}.]
   [1913 Webster]
   1. Anything brought to a gelatinous condition; a viscous,
    translucent substance in a condition between liquid and
    solid; a stiffened solution of gelatin, gum, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. The juice of fruits or meats boiled with sugar to an
    elastic consistence; as, currant jelly; calf's-foot jelly.
    [1913 Webster]
 
   {Jelly bag}, a bag through which the material for jelly is
    strained.
 
   {Jelly mold}, a mold for forming jelly in ornamental shapes.
    
 
   {Jelly plant} (Bot.), Australian name of an edible seaweed
    ({Eucheuma speciosum}), from which an excellent jelly is
    made. --J. Smith.
 
   {Jelly powder}, an explosive, composed of nitroglycerin and
    collodion cotton; -- so called from its resemblance to
    calf's-foot jelly.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jelly
   n 1: an edible jelly (sweet or pungent) made with gelatin and
      used as a dessert or salad base or a coating for foods
      [syn: {gelatin}, {jelly}]
   2: a preserve made of the jelled juice of fruit
   3: any substance having the consistency of jelly or gelatin
   v 1: make into jelly; "jellify a liquid" [syn: {jellify},
      {jelly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top