Search result for

gelangweilt

(55 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelangweilt-, *gelangweilt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelangweilt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelangweilt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a little bored.Ich bin etwas gelangweiltTom Horn (1980)
Men get bored when women get serious.Denn Männer werden schnell gelangweilt, wenn es ernst wird. The Taming of the Scoundrel (1980)
Was I ever able to talk about me without you making a face or fidgeting?Durfte ich je über mich reden? Es hat dich gelangweilt, genervt. City of Women (1980)
Among his clients were second offenders, alibi hunters, newspaper editors, con men, dramatists and bored children.Zu seinen Kunden zählten Rückfalltäter, Alibijäger, Zeitungsredakteure, Betrüger, Dramatiker und gelangweilte Kinder. The Falls (1980)
I guess I've bored you enough, telling you about myself.Ich habe Sie schon genug mit Erzählungen über mich gelangweiltFame (1980)
Have I been boring?Hab ich dich gelangweiltStardust Memories (1980)
But even so, I'm sure itwas good, but I justwondered whether it was boring forthe audience.Aber trotzdem, ich... - Ja? Ich bin sicher, dass Peter gute Arbeit geleistet hat, aber ich habe mich gefragt, ob sie die Zuhörer nicht ein bisschen gelangweilt hat. A Question of Loyalty (1981)
Of course itwas boringNatürlich hat sie die Zuhörer gelangweiltA Question of Loyalty (1981)
Tiring of his name, he decided to change it.Von seinem Namen gelangweilt, beschloss er ihn zu ändern. The Funhouse (1981)
The last time I was bored, and never by you, my little armada...Ich habe mich zuletzt gelangweilt - aber nicht wegen dir, Liebste, als ich... The Great Muppet Caper (1981)
Well... we were bored...Wir haben uns gelangweiltThe Cabbage Soup (1981)
Sure you do. You were bored. Or disappointed.Sicher weißt du das, du warst gelangweilt oder enttäuscht. Hearts of Steele (1983)
- Like all things in this world, Miss Holt... people just got bored and went on to other diversions.Die Leute haben sich gelangweilt und was anderes gesucht. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
I was bored to death, so...Na ja, hab mich eben gelangweilt... Le battant (1983)
This realistic aspect of my family always bothered me.Dieser realistische Aspekt meiner Familie hat mich immer gelangweiltPremiers désirs (1983)
I was lonesome... until I met him.Ich war alleine und hab mich gelangweiltPremiers désirs (1983)
Seemed tο make her mοre angry than anything else.Ich fand, sie reagierte fast gelangweiltPart 1 (1984)
Look, I didn't have to show here today. This is strictly gratis.Ich habe Sie genug mit meinen Geschichten gelangweiltBrother's Keeper (1984)
And don't give me that "I'm so very bored" look.Und spar dir diesen "Ich bin ja so gelangweilt" -Blick. A Lovely Little Affair (1985)
- I'm not bored, Mother, I'm tired.- Ich bin nicht gelangweilt, nur müde. A Lovely Little Affair (1985)
I just got so bored waiting at the hotel room.Ich habe mich in diesem Hotelzimmer so gelangweiltOver the Limit (1985)
Of course not. I'm bored.Nein, gelangweiltWar of Illusions (1985)
I must have tired you with my confession.Ich habe dich wohl gelangweiltThe Legend of Suram Fortress (1985)
Glistening green, almost like secret dreams... a bored ship captain might have.Glitzerndes Grün. Wie in den Träumen eines gelangweilten Captains. The Cage (1986)
Three senior citizens, bored with their golden years... plot to rob a bank purely for the excitement of it all.Drei gelangweilte Rentner planen einen Bankraub nur um mal wieder was zu erleben. Steele Blue Yonder (1986)
I've bored you long enough now.Ich hab dich lange genug gelangweiltBetty Blue (1986)
She's bored.Sie ist gelangweiltLegal Eagles (1986)
And here I thought I'd have nothing to do.- Ich hatte mich schon gelangweiltJoey's Place (1987)
A monument to the bored businessman.Dem Denkmal gelangweilter Geschaftsmanner. Beetlejuice (1988)
I'm so bored, you see.Ich bin gelangweiltDangerous Liaisons (1988)
Bored, wandering around this awful city, shoving George's pic...Gelangweilt wander' ich durch diese furchtbare Stadt, halt' den Leuten Georges Bild unter die Nase... A Fish Called Wanda (1988)
Bored, wandering around this awful city, shoving George's pic...Gelangweilt wander' ich durch diese furchtbare Stadt halt' den Leuten Georges Bild unter die Nase... A Fish Called Wanda (1988)
But the noise is usually drowned outEr hat seine Eltern wahrscheinlich zu Tode gelangweiltHide Away (1989)
I'd like to continue this, but I'm bored.Ich würde gerne weiterreden, aber ich bin gelangweiltDeadly Dreams (1989)
I don't even know you guys. Obviously not. Still, you did run a shipment of drugs for me the other day.- Wir reden über meine Liste von gelangweilten, reichen Kunden. Miami Squeeze (1989)
Well, I hope I haven't bored you with my little demonstration.Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweiltProblem at Sea (1989)
Since then I've wandered vaguely, bored really, my existence without purpose.Ich zog seither ziellos und gelangweilt umher, ohne jegliche Aufgabe. Q Who (1989)
Well, the truth is I was bored.Also ehrlich gesagt, ich habe mich gelangweiltRevenge (1990)
I hope I didn't bore you last night.Habe ich Sie gestern Abend gelangweiltThe Russia House (1990)
I've been in this dungeon of yours, alone, helpless, bored to tears.Ich sitze in Ihrem Gefängnis, allein, hilflos, gelangweiltDéjà Q (1990)
It wasn' six times. Quit being so blasé about this.Tu nicht so gelangweilt, wenn ich es erwähne. Ghost (1990)
Henry said you just took us in because you were bored.Henry sagte, du nahmst uns auf, weil du gelangweilt warst. Henry & June (1990)
She is so lonely.Sie hat sich gelangweiltRaise the Red Lantern (1991)
Somebody was boring me.irgendeiner hat mich gelangweiltThe Indian Runner (1991)
Hank and I were just bored.Wir haben uns gelangweiltNaked Lunch (1991)
Pino's bored, brings me around the front, gives me the keys, says...Pino gibt mir gelangweilt die Schlüssel und sagt: Out for Justice (1991)
So you're bored.Also ist man gelangweiltReturn to the Blue Lagoon (1991)
And I am bored stiff.Und ich bin total gelangweiltTrial of the Trickster (1991)
Very bored, no story, no life, really, really pissed off.Schwer gelangweilt, ohne Story und nicht live. Ich bin so was von stinksauer... Hellraiser III: Hell on Earth (1992)
- I was bored.- Ich hab mich gelangweiltHouseSitter (1992)

German-Thai: Longdo Dictionary
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: R. langweilig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langweilen | langweilend | gelangweilt | langweilteto bore | boring | bored | bored [Add to Longdo]
(zu Tode) gelangweiltbored (to death; to tears) [Add to Longdo]
Ich habe mich ganz schön gelangweilt.I was bored stiff. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top