ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delicately

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delicately-, *delicately*, delicate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicately(adv) อย่างละเอียดอ่อน, See also: อย่างประณีต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง" Spies Like Us (1985)
It needs to be done delicately if you're gonna protect the finish.มันต้องทำอย่างทุ่มเท ถ้าคุณต้องการจะปกป้องเคลือบเงาไว้ Fido (2006)
That is what Dr. Wagner is so delicately trying to say.นั่นแหละที่ดร.แวกเนอร์อยากจะบอก A Humiliating Business (2010)
- Delicately done.- ทุ่มเทดี ทำดีมาก Tooth Fairy (2010)
It was like this delicately arranged configuration of billiard balls.มันเป็นเหมือนการกำหนดค่านี้จัด ประณีต ของลูกบิลเลียด Does Time Really Exist? (2011)
I might not handle it as delicately as you.แล้วผมคงไม่จัดการนุ่มนวล แบบคุณ Mea Makamae (2011)
Lesbians get touched delicately by other lesbians.แต่เลสเบี้ยนจะโดนสาวแตะอย่างถนอม Tower Heist (2011)
I don't know how to put this delicately so I will spare you the insult of being vague that you and I are supposed to screw.ฉันไม่รู้จะทำเรื่องละเอียดอ่อนนี้ยังไง เพื่อไม่ให้ดูเป็นการดูถูกเธอ ถ้าหากว่าเธอกับฉันต้องมีอะไรกัน Sucker Punch (2011)
I don't think you understand how delicately the situation needs to be handled.ผมคิดว่าพวกคุณไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ มันเปราะบางแค่ไหนในการจัดการ The Freelancer (No. 145) (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delicatelyShe is delicately constituted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[banjong] (adv) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly  FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
เช้ง[chēng] (adj) EN: delicately pretty ; pretty  FR: magnifique ; splendide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
delicately

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicately

Japanese-English: EDICT Dictionary
なよなよ[nayonayo] (adv-to, adv, vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delicately \Del"i*cate*ly\ (d[e^]l"[i^]*k[asl]t*l[y^]), adv.
   In a delicate manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delicately
   adv 1: in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine
       drawn body" [syn: {finely}, {fine}, {delicately},
       {exquisitely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top