ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weirdly

W IH1 R D L IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weirdly-, *weirdly*, weird
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weirdly[ADV] อย่างแปลกประหลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or that we're weirdly religious or something.หรือไม่ก็เป็นพวกบ้าศาสนา หรืออะไรซักอย่าง Mean Girls (2004)
And Janis was, like, weirdly jealous of him.แล้วเจนิสก็แบบ... . อิจฉาเขามากอ่ะ Mean Girls (2004)
I DON'T KNOW... WEIRDLY FAMILIAR.ไม่รู้สิ กลิ่นมันคุ้นๆน่ะ If There's Anything I Can't Stand (2007)
She seemed weirdly happy that we were leaving the house- เธอดูดีใจแบบประหลาดๆที่พวกเราออกจากบ้าน There Might be Blood (2008)
Sorry. Thing about a caf? - people weirdly want service.โทษที เกี่ยวกับร้านอาหารแล้ว คนจะนึกถึงบริการ There Might be Blood (2008)
- Weirdly enough, I came to see Chuck. - Me too.เอ่อ แปลกมาก ฉันมาหาชัค ฉันก็เหมือนกัน In the Realm of the Basses (2009)
Then came the kidney stone, that weirdly ended up in a prostate scare.ถึงเวลาจัดการกับนิ่วในไต นั่นคือปาฏิหารย์ตอนจบ / ในต่อมลูกหมากอันน่ากลัว Pilot (2009)
It was a weirdly supercharged fruitarian ghost, but it was still a ghost.อะไรหละ Fallen Idols (2009)
- And again he mentioned that he was weirdly calm and black.- และอีกครั้งเขาพูดย้ำ่ว่า ว่าดูอย่างแปลกๆ สงบสุขและตัวดำ Black Swan (2009)
You did get weirdly specific when you were describing Annie's body.คุณพูดแบบเจาะจงได้แปลกมาก ตอนคุณอธิบายผมเรื่องเรือนร่างของแอนนี่ Romantic Expressionism (2010)
Weirdly okay.ก็โอเคมั้ง Sorry Grateful (2010)
Weirdly,มันแปลกๆ Hello Ghost (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร[ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEIRDLY    W IH1 R D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weirdly    (a) wˈɪəʳdliː (w i@1 d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄艶[せいえん, seien] (adj-na,n) weirdly beautiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  weirdly
      adv 1: in a weird manner; "she was dressed weirdly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top