ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิจิตรพิสดาร

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิจิตรพิสดาร-, *วิจิตรพิสดาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร[ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิจิตรพิสดาร(-จิดพิดสะดาน) ว. ลักษณะที่ประดิษฐ์หรือตกแต่งจนบางทีเกินงาม เช่น ปราสาทจำลองในสวนสนุกตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But hidden beneath lies a weirdly familiar landscape.แต่อยู่ที่ซ่อนอยู่ใต้ภูมิทัศน์ คุ้นเคยวิจิตรพิสดาร Some of the Things That Molecules Do (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsadān) EN: complicated ; overelaborate   
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top