Search result for

ส่งตัว

(21 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งตัว-, *ส่งตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งตัว[V] deliver, Example: กรรมการที่เป็นศิลปินซึ่งได้ถูกส่งตัวเข้ามา บางคนไม่เป็นที่ยอมรับของศิลปินผู้ส่งงาน, Thai definition: นำตัวบุคคลหนึ่งไปส่งให้อีกบุคคลหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่งตัวก. นำตัวเจ้าสาวไปส่งให้แก่เจ้าบ่าวตามฤกษ์ เช่น ได้ฤกษ์ส่งตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
If she's okay, you're home free... and the tracking device in your passport will be deactivated.ส่งตัวเด็กผู้หญิงให้ฉัน แล้วนายก็เป็นอิสระ และอุปกรณ์ติดตามตัวใน.. พาสปอร์ตของนายจะถูกทำลาย Babylon A.D. (2008)
You're sending a double. -Yeah.เค้าจะส่งตัวเหมือนไปเหรอ-ใช่ Vantage Point (2008)
He is going to be delivered at the underpass.เค้ากำลังจะถูกส่งตัวไปที่ใต้สะพาน Vantage Point (2008)
That the gods had sent us Kainan.คือพระเจ้าส่งตัวไคนันมา Outlander (2008)
You're going to use your security code to access the records for prisoner transfers and tell me where they sent Michael Scofield and Lincoln Burrows.ใช้รหัสผ่านของคุณ ไปเอาข้อมูลการย้ายตัวนักโทษมา และบอกมาว่าเขาส่งตัวไมเคิล สกอฟิลด์ กับลินคอล เบอร์โรวส์ไปที่ไหน Breaking and Entering (2008)
They need a juvenile living here illegally deported back to Canada;เขาต้องการให้เราส่งตัวเด็กที่อยู่ที่นี่อย่างผิดกฏหมาย กลับไปน่ะ Changeling (2008)
We're just sending you back to Canada, son;เรากำลังจะส่งตัวเธอกลับไปแคนาดานะ รู้มั้ย Changeling (2008)
You'II be deported back to Canada day after tomorrow;เธอจะถูกส่งตัวกลับแคนาดาวันมะรืนนี้ Changeling (2008)
And the day I walked my eldest daughter Tricia down the aisle.โอ้ว พระเจ้า วันที่ผมพาทริเซียลูกสาวคนโต เดินส่งตัวที่โบสถ์ Frost/Nixon (2008)
The next one of you that speaks out of turn gets sent right to the Principal!คนที่พูดออกมาก่อนได้รับอนุญาติจะถูกส่งตัวให้แม่ชีอธิการ! Doubt (2008)
Juilliard will be sending representatives to observe our show.จูลียาร์ดจะส่งตัวแทน มาดูการแสดงของพวกเธอ High School Musical 3: Senior Year (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งตัว[v.] (songtūa) EN: conduct   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commit for[PHRV] มอบตัวเพื่อ, See also: ส่งตัวเพื่อ
give away[PHRV] ส่งตัวเจ้าสาว
post to[PHRV] ส่งตัวไปยัง (คน)
throw into[PHRV] จับขังคุก, See also: ส่งตัวไป, Syn. fling into, hurl into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delegacy(เดล'ละกะซี) n. ตำแหน่งของตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top