Search result for

ส่งสินค้า

(32 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งสินค้า-, *ส่งสินค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งสินค้า[V] transport, See also: carry
ส่งสินค้า[V] distribute, See also: deliver, dispense, allot, Syn. ส่งของ, จัดส่งสินค้า, Example: บริษัทนี้ส่งสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The shipment is gonna be a little late.-การส่งสินค้าจะทำให้ส่งล่าช้านิดหน่อย Pilot (2008)
Now I need for you to show me a little respect... and give me a few more days for delivery.ตอนนีฉันอยากให้นาย ให้ความเคารพฉันสักนิด... และให้เวลาฉันสองสามวัน ในการส่งสินค้า Pilot (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
We're here because it's no longer enough to have the best ideas, or the best manufacturing, or the best pipeline to deliver your product.เรามาที่นี่เพราะว่าไม่จำเป็นอีกแล้ว สำหรับความคิดดีๆ การผลิตชั้นยอด หรือแม้กระทั่งวิธีการส่งสินค้าที่ดีเยี่ยม Duplicity (2009)
Ready to go at a moment's notice.พร้อมที่จะส่งสินค้าให้ได้ทุกเมื่อ Mandala (2009)
And it's my pipeline, friend.และฉันเป็นคนขนส่งสินค้านะ สหาย Service (2009)
We hit an inventory snag. This may be the last shipment.เรามีอุปสรรค์เรื่องสินค้า นี่อาจจะเป็นการขนส่งสินค้าทางเรือครั้งสุดท้าย Service (2009)
He got all bent out of shape when he couldn't deliver them to you.เขาโมโหมาก ตอนเขาไม่ได้มาส่งสินค้าให้กับคุณ Potlatch (2009)
ATF's got eyes on my supplier.เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง คอยจับตาดูผู้จัดส่งสินค้าของฉัน Fa Guan (2009)
About a quarter mile back-- some kind of freighter.ห่างไปไม่ถึงครึ่งไมล์ น่าจะเป็นเรือส่งสินค้า Gasp (2009)
Are there former shipping lanes somebody could have studied in advance?มีเส้นทางขนส่งสินค้า - ที่ใครอาจวางแผนใช้ To Hell... And Back (2009)
British national. Reported missing from a cargo vessel docked in Long Beach.สัญชาติอังกฤษ มีแจ้งความคนหาย จากเรือส่งสินค้า The Gift (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งสินค้า[v. exp.] (song sinkhā) EN: deliver goods   FR: livrer des marchandises
ส่งสินค้าออก[v.] (song sinkhā øk) EN: export   FR: exporter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน,ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
dray(เดร) n. รถบรรทุกของ,แคร่,เลื่อน,รถสินค้า. vt. ขนส่งสินค้าด้วยรถดังกล่าว
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ
export(เอคซฺพอร์ทฺ') vt. ส่งสินค้าออก n. (เอคซฺ'พอร์ท) สินค้าออก,การส่งสินค้าออก adj. (เอคซฺ'พอร์ท) เกี่ยวกับสินค้าออก, See also: exportable adj. exporter n. exportation n.
f.o.b.abbr. free on board ไม่คิดค่าส่งสินค้าลงเรือ (ขึ้นรถหรือเครื่องบิน) ,ส่งถึงท่า
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง,ค่าขนส่ง,ของบรรทุก,การขนส่งสินค้า,ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า,ขนส่งสินค้า,ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง)
freightage(เฟรท'ทิจ) n. การขนส่งสินค้า,ค่าขนส่งสินค้า,สินค้าที่บรรทุก

English-Thai: Nontri Dictionary
embargo(n) การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า,การห้ามส่งสินค้า
exportation(n) การส่งออก,การส่งสินค้าออก
freight(n) การบรรทุก,ค่าบรรทุก,ค่าระวาง,ค่าขนส่ง,การขนส่งสินค้า
freight(vt) บรรทุกของ,ขนส่งสินค้า,บรรทุกสินค้า
freighter(n) เรือบรรทุกสินค้า,คนส่งของ,ผู้ส่งสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top