หรือคุณหมายถึง rescü?
Search result for

rescue

(82 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rescue-, *rescue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rescue[VT] ช่วยชีวิต, See also: ช่วยเหลือ, Syn. save, salvage, Ant. abandon
rescue[N] การช่วยชีวิต, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aid, salvage, Ant. abandonment, loss
rescue from[PHRV] ช่วยเหลือจาก, See also: กู้สถานการณ์จาก, Syn. save from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
rescue(vt) ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,แย่งชิง
rescuer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้แย่งชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescue casesคดีเกี่ยวกับผู้เข้าช่วยให้พ้นภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess who came to my rescue... not Oliver Queen.โคลอี้ นี่ญาติเธอนะ! Committed (2008)
We are about to prepare a rescue mission.เรากำลังเตรียมตัวสำหรับภารกิจกู้ภัย Rising Malevolence (2008)
I'm afraid we can't risk any more ships with a rescue mission.ข้าเกรงว่าเราไม่อาจจะเสี่ยงที่จะสูญเสียยาน ไปกับภารกิจช่วยเหลือนี้ได้ Rising Malevolence (2008)
I trust you've already formulated a brilliant plan to rescue the senator.ข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะมีแผนดีๆ ในการไปช่วยท่านวุฒิสมาชิกนะ Destroy Malevolence (2008)
After a daring rescue and narrow escape,หลังจากภารกิจช่วยชีวิตและหลบหนีมาได้อย่างฉิวเฉียด Shadow of Malevolence (2008)
I could rescue R2.ข้าต้องไปช่วยอาร์ทู Duel of the Droids (2008)
No, this is not a rescue mission.ไม่ นี่ไม่ใช่ภารกิจช่วยเหลือ Duel of the Droids (2008)
You made it. I'm rescued at last.ท่านทำได้ ในที่สุดท่านก็มาช่วยข้า Bombad Jedi (2008)
- I'm afraid he went to rescue you.- ข้ากลัวว่าเขากำลังไปช่วยท่าน Bombad Jedi (2008)
- Perhaps after my rescue- บางทีหลังจากการช่วยชีวิตข้า... Cloak of Darkness (2008)
- Rescue?- ช่วยชีวิต? Cloak of Darkness (2008)
Sounds like your rescue didn't work out after allฟังดูแล้วเหมือนกับว่า ปฏิบัติการช่วยชีวิตจะไม่สำเร็จนะ Cloak of Darkness (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rescueA stewardess was rescued from the wreck.
rescueBut for his timely rescue, I would have drowned.
rescueHe came to my rescue.
rescueHe did his best to rescue her.
rescueHe had the good fortune to be rescued from the burning building.
rescueHe rescued a boy from drowning.
rescueHe rescued a cat from a high tree.
rescueHe rescued a girl from drowning and was given a reward.
rescueHe rescued the child from the burning house.
rescueHe rescued the child from the fire.
rescueHe rescued the dog at the risk of his own life.
rescueHe rescued the little girl at the cost of his life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู้ภัย[V] rescue, See also: save, aid, help, restore, Syn. กอบกู้, ช่วยเหลือ, Example: นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมกู้ภัยในกรณีมีน้ำท่วมฉับพลันแล้ว, Thai definition: ช่วยให้รอดปลอดภัย
บรรเทาทุกข์[V] rescue, See also: alleviate distress, relieve distress, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, Example: เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้, Thai definition: ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
ช่วยชีวิต[V] save one's life, See also: rescue, succour, succor, Syn. ช่วย, ช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwit) EN: save one's life ; rescue ; succour = succor (Am.)   FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: save ; rescue ; deliver   FR: s'en sortir
การช่วยชีวิต[n. exp.] (kān chūay chīwit) EN: rescue   FR: sauvetage [m]
กู้[v.] (kū) EN: save ; salvage ; rescue   FR: sauver ; délivrer
กู้ภัย[v.] (kūphai) EN: rescue ; salvage   FR: sauver

CMU English Pronouncing Dictionary
RESCUE    R EH1 S K Y UW0
RESCUED    R EH1 S K Y UW0 D
RESCUER    R EH1 S K Y UW2 ER0
RESCUES    R EH1 S K Y UW2 Z
RESCUERS    R EH1 S K Y UW2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescue    (v) (r e1 s k y uu)
rescued    (v) (r e1 s k y uu d)
rescuer    (n) (r e1 s k y uu @ r)
rescues    (v) (r e1 s k y uu z)
rescuers    (n) (r e1 s k y uu @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergung {f}; Errettung {f}; Rettung {f} | Bergungen {pl}rescue | rescues [Add to Longdo]
Bergungsarbeiten {pl}rescue work [Add to Longdo]
Bergungsmannschaft {f}rescue party; salvage crew [Add to Longdo]
Rettungsaktion {f}rescue operation [Add to Longdo]
Rettungsdienst {m}rescue service [Add to Longdo]
Rettungsflugzeug {n}rescue aircraft; rescue plane [Add to Longdo]
Rettungsgrabung {f}rescue excavation [Add to Longdo]
Rettungshubschrauber {m}rescue helicopter [Add to Longdo]
Rettungsmannschaft {f} | Rettungsmannschaften {pl}rescue party | rescue parties [Add to Longdo]
Rettungsversuch {m}rescue attempt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レスキュー[, resukyu-] (n) rescue; (P) [Add to Longdo]
レスキューダイバー[, resukyu-daiba-] (n) rescue diver [Add to Longdo]
レスキュー隊[レスキューたい, resukyu-tai] (n) rescue squad; rescue party [Add to Longdo]
レスキュー部隊[レスキューぶたい, resukyu-butai] (n) rescue party; rescue squad [Add to Longdo]
海難救助[かいなんきゅうじょ, kainankyuujo] (n) sea rescue; air-sea rescue; ASR [Add to Longdo]
救い主[すくいぬし, sukuinushi] (n) savior (the Savior); rescuer [Add to Longdo]
救い出す[すくいだす, sukuidasu] (v5s,vt) to rescue; to free [Add to Longdo]
救い上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1) to pick up and rescue [Add to Longdo]
救う[すくう, sukuu] (v5u,vt) to rescue from; to help out of; to save; (P) [Add to Longdo]
救援[きゅうえん, kyuuen] (n,vs) relief; rescue; reinforcement; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭救[dā jiù, ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ, ] rescue [Add to Longdo]
抢救[qiǎng jiù, ㄑㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] rescue [Add to Longdo]
救援队[jiù yuán duì, ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] rescue team [Add to Longdo]
救护[jiù hù, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, / ] rescue; administer first-aid [Add to Longdo]
救赎[jiù shú, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ, / ] rescue and redeem [Add to Longdo]
营救[yíng jiù, ˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] rescue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescue \Res"cue\ (r[e^]s"k[-u]), n. [From {Rescue}, v.; cf.
   {Rescous}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of rescuing; deliverance from restraint, violence,
    or danger; liberation.
    [1913 Webster]
 
       Spur to the rescue of the noble Talbot. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) The forcible retaking, or taking away, against law, of
      things lawfully distrained.
    (b) The forcible liberation of a person from an arrest or
      imprisonment.
    (c) The retaking by a party captured of a prize made by
      the enemy. --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
         The rescue of a prisoner from the court is
         punished with perpetual imprisonment and
         forfeiture of goods.       --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   {Rescue grass}. [Etymol. uncertain.] (Bot.) A tall grass
    ({Ceratochloa unioloides}) somewhat resembling chess,
    cultivated for hay and forage in the Southern States.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescue \Res"cue\ (r[e^]s"k[-u]), v. t. [imp. & p. p. {Rescued}
   (-k?d);p. pr. & vb. n. {Rescuing}.] [OE. rescopuen, OF.
   rescourre, rescurre, rescorre; L. pref. re- re- + excutere to
   shake or drive out; ex out + quatere to shake. See {Qtash} to
   crush, {Rercussion}.]
   To free or deliver from any confinement, violence, danger, or
   evil; to liberate from actual restraint; to remove or
   withdraw from a state of exposure to evil; as, to rescue a
   prisoner from the enemy; to rescue seamen from destruction.
   [1913 Webster]
 
      Had I been seized by a hungry lion,
      I would have been a breakfast to the best,
      Rather than have false Proteus rescue me. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To retake; recapture; free; deliver; liberate; release;
     save.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rescue
   n 1: recovery or preservation from loss or danger; "work is the
      deliverance of mankind"; "a surgeon's job is the saving of
      lives" [syn: {rescue}, {deliverance}, {delivery}, {saving}]
   v 1: free from harm or evil [syn: {rescue}, {deliver}]
   2: take forcibly from legal custody; "rescue prisoners"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top