ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deliverer

D IH0 L IH1 V ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliverer-, *deliverer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliverer(n) ผู้นำส่ง, See also: ผู้ส่งสาร, ผู้ส่ง, ผู้ส่งสินค้า, Syn. diliverance

English-Thai: Nontri Dictionary
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIVERER D IH0 L IH1 V ER0 ER0
DELIVERERS D IH0 L IH1 V ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliverer (n) dˈɪlˈɪvərər (d i1 l i1 v @ r @ r)
deliverers (n) dˈɪlˈɪvərəz (d i1 l i1 v @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befreier {m} | Befreier {pl}deliverer | deliverers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交付者[こうふしゃ, koufusha] (n) deliverer; donor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliverer \De*liv"er*er\, n.
   1. One who delivers or rescues; a preserver.
    [1913 Webster]
 
   2. One who relates or communicates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Deliverer
   n 1: a teacher and prophet born in Bethlehem and active in
      Nazareth; his life and sermons form the basis for
      Christianity (circa 4 BC - AD 29) [syn: {Jesus}, {Jesus of
      Nazareth}, {the Nazarene}, {Jesus Christ}, {Christ},
      {Savior}, {Saviour}, {Good Shepherd}, {Redeemer},
      {Deliverer}]
   2: a person who rescues you from harm or danger [syn: {savior},
     {saviour}, {rescuer}, {deliverer}]
   3: someone employed to make deliveries [syn: {deliveryman},
     {delivery boy}, {deliverer}]
   4: a person who gives up or transfers money or goods

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top