Search result for

ด้วน

(25 entries)
(0.0954 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้วน-, *ด้วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วน    [ADJ] amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
ด้วน    [V] be amputated, See also: cut off, curtail, shorten, cut short, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วไม่เอามือจิ้มก้น นิ้วจะด้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด่วนว. รีบเร่ง, รวดเร็ว.
ด้วนก. กุด, ขาด, สั้นเข้า, เช่น ทำไมกับหูแหว่งจมูกวิ่น ถึงจะด้วนเสียสิ้นก็ของข้า (สังข์ทอง) เขาถูกฟันแขนจนด้วน.
ด้วนว. เรียกสิ่งที่มีรูปยาว ๆ ที่ตอนปลายขาดหายไป เช่น แขนด้วน ขาด้วน เจดีย์ยอดด้วน, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลองด้วน แม่นํ้าด้วน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry. I broke the promise to come alone.เสียใจด้วนะ ฉันผิดสัญญาที่ว่าจะมาคนเดียว Death Note: L Change the World (2008)
Hey, Stumpy, come with us.เฮ้ เจ้านิ้วด้วน มากับพวกเราเถอะ The Culling (2009)
The only one who can do this is you, with your study of behavioral science.คนเดียวที่ทำได้ก็คือคุณ ด้วนสาขาวิชาด้านพฤติกรรมศาสตร์ของคุณ Episode #1.5 (2009)
Sheldon, it's as if you don't think I'll punch you.เชลด้วน ยังกับว่าคุณไม่คิด ว่าฉันจะกล้าชกคุณงั้นล่ะ The Gothowitz Deviation (2009)
Yeah,a nurse checked it,i'm gonna check it, and three other people in the o.R.Are gonna check it.We're thorough.อืม พยาบาลมาตรวจแล้ว แต่ฉันอยากเช็คอีกที และหมอที่จะผ่าตัดอีก 3 คนก็จะมาเช็คด้วนนะ พวกเราต้องละเอียด Invest in Love (2009)
Yeah, t-tell dad i said hi.ฝากสวัสดีพ่อด้วนะคะ Enough About Eve (2009)
But cuddling's good, too.แต่กอดก็ดีด้วนะ The Coffee Cup (2009)
"Emergen-C-C-C. 'Thys' is 'nit' spam.""เรื่องด้วนด่วน นี่ไม่ใช้เมล์ขยะ Bride Wars (2009)
The two are narrowly separated in these trying times.สองสิ่งนี้แยกจากกันด้วนเส้นกันบางๆ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ Shadow Games (2010)
- He's gonna have stumps? - We don't know what we're dealing with yet.เขาจะขาด้วนเหรอ / เรายังไม่รุ้แน่ว่าจะเป็นยังไง Blink (2010)
I can't have a stumpy baby. Can't you fix it?หนูไม่อยากมีลูกขาด้วน เราแก้ไขไม่ได้เหรอ Blink (2010)
Do you want to eat together?คุณไปทานด้วนกันมั้ยคะ Episode #1.9 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่วน[adj.] (duan = dūan) EN: express ; urgent ; fast   FR: express ; urgent ; chaud
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
ด่วนที่สุด[X] (duan thī sut) EN: most urgent   FR: extrêmement urgent ; urgentissime
ด่วนพิเศษ[adj.] (duan phisēt) EN: express   FR: express
ด่วนมาก[X] (duan māk) EN: very urgent   FR: très urgent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stub(สทับ) n. โคนต้นไม้,ตอไม้,รากที่เหลืออยู่,ตอที่เหลืออยู่,ก้นบุหรี่,เศษที่เหลืออยู่,โคนฟัน,ปลายทู่,ปลายทู่แล้วของปากกา,ดินสอที่ใช้จนสั้นนิดเดียว,หางด้วนของสุนัข,ต้นขั้วตั๋ว. vt. ถอนรากถอนโคน,ปราบให้สิ้นซาก,ขุดรากขุดโคน,สะดุดเอา,ตำ,ขจัด,ขยี้. adj. ม่อต้อ
stump(สทัมพฺ) n. ตอ,ตอไม้,สิ่งที่กุดด้วน,ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษดินสอ,โคนที่เหลือ,ก้านที่เหลือ,การสะดุดเท้า,การทดสอบ vt. ทำให้เหลือโคน,ขุดตอไม้,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ,ทำให้ตะกุกตะกัก ๆ vi. เดินเสียงฝีเท้าหนัก,เดินงุ่มง่าม,, See also: stumps n. ขา
truncate(ทรัง'เคท) vt. ตัด,เล็ม,ตัดยอด. adj. ซึ่งถูกตัดยอด,ด้วน,กุด, Syn. prune,shorten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top