หรือคุณหมายถึง dispoßeß?
Search result for

dispossess

(18 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispossess-, *dispossess*, disposses
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispossess of[PHRV] ยึดทรัพย์จาก, See also: ปลดทรัพย์จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก

English-Thai: Nontri Dictionary
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hindley and Hareton are both dispossessed.ฮินด์ลีย์และแฮร์ตัน\ ต่างก็ไม่มีสิทธิงั้นหรือ Wuthering Heights (1992)
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก Wuthering Heights (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPOSSESS    D IH2 S P AH0 Z EH1 S
DISPOSSESSED    D IH2 S P AH0 Z EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispossess    (v) (d i2 s p @ z e1 s)
dispossessed    (v) (d i2 s p @ z e1 s t)
dispossesses    (v) (d i2 s p @ z e1 s i z)
dispossessing    (v) (d i2 s p @ z e1 s i ng)
dispossession    (n) (d i2 s p @ z e1 sh @ n)
dispossessions    (n) (d i2 s p @ z e1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奪う[うばう, ubau] (v5u,vt) to snatch away; to dispossess; to steal; (P) [Add to Longdo]
奪取[だっしゅ, dasshu] (n,vs) usurpation; taking back; dispossession; (P) [Add to Longdo]
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispossess \Dis`pos*sess"\ (?; see {Possess}), v. t. [imp. & p.
   p. {Dispossessed}; p. pr. & vb. n. {Dispossessing}.] [Pref.
   dis- + possess: cf. F. d['e]poss['e]der.]
   To put out of possession; to deprive of the actual occupancy
   of, particularly of land or real estate; to disseize; to
   eject; -- usually followed by of before the thing taken away;
   as, to dispossess a king of his crown.
   [1913 Webster]
 
      Usurp the land, and dispossess the swain. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispossess
   v 1: deprive of the possession of real estate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top