Search result for

corrupt

(111 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrupt-, *corrupt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrupt[ADJ] ซึ่งมีสิ่งเจือปน, Syn. contaminated
corrupt[ADJ] ซึ่งเสื่อมทราม, Syn. low, debased
corrupt[VT] ทำให้เน่าเปื่อย
corrupt[VT] ทำให้มีรอยเปื้อน, See also: ทำให้ด่างพร้อย, ทำให้สกปรกเลอะเทอะ, ทำให้มีสิ่งปลอมปน
corrupt[VT] ทำให้เสื่อมทราม, See also: นำไปทางชั่ว, ทำให้เลวลง, Syn. debase, degrade
corrupt[ADJ] ทุจริต, See also: ซึ่งโกง, Syn. dishonest, crooked, underhanded
corrupt[VI] เสื่อมทราม, See also: เลวลง
corrupt[VT] ให้สินบน, See also: ติดสินบน, Syn. bribe, buy
corruption[N] การเน่าเปื่อย, See also: การเน่า, การเน่าสลาย, Syn. decay, rottenness
corruption[N] การไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonesty, bribery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
corrupt(vt) ทำให้เลว,ติดสินบน,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,ทำให้เน่าเปื่อย
corruptible(adj) ซึ่งนำไปในทางชั่ว,ซึ่งทำให้เลวลง
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corruptวิบัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
corrupt and illegal practiceการทุจริตในการเลือกตั้ง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrupt practices actกฎหมายป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corruptionการวิบัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
corruptionการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่, การฉ้อราษฎร์บังหลวง [ดู graft ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corruptionการทุจริต, การฉ้อราษฎร์บังหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corruption of bloodการที่ผู้เป็นกบฏหมดสิทธิรับและให้มรดก (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrupt practiceการประพฤติทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
Corruptionการทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
corruptionคอร์รัปชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Corruptionการทุจริต [TU Subject Heading]
Corruptionการฉ้อราษฎร์บังหลวง [เศรษฐศาสตร์]
Corruptionคอร์รัปชั่น [การแพทย์]
Corruption investigationการสืบสวนการทุจริต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A Jew corrupted our commander.- ผบ.ช่วยเหลือยิว The Great Dictator (1940)
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
We can't dance to the tune of corrupt politicians and capitalists!เราไม่สามารถเต้นตามการปรับ ของนักการเมืองสกปรกและพวกนายทุน! Akira (1988)
Oh, flames of purity, raze this corrupt city!โอว, ความบริสุทธิ์แห่งเปลวไฟ นำความโสมมออกจากเมืองนี้! Akira (1988)
- Everything is corrupt and incompetent.- ทุกอย่างที่เสียหายและไร้ความสามารถ The Russia House (1990)
They had corrupted him.พวกเขาได้รับความเสียหายเขา The Russia House (1990)
It's as corrupt as America, but...มันเป็นความเสียหายที่อเมริกา แต่ ... The Russia House (1990)
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
Foreigners control Tibet's corrupt government."ชาวต่างชาติกำลังควบคุม รัฐบาลทุจริตของทิเบต... Seven Years in Tibet (1997)
We proved they're all corrupt, and the judge didn't give a shit.เราพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาคอรัปชั่นและผู้พิพากษาไม่สนห่าเหวอะไรเลย Brokedown Palace (1999)
Deep down, you're good. Even jade Fox couldn't corrupt you.ลึกๆ แล้วคุณเป็นคนดี แม้เจดฟ๊อกก็ยังเปลี่ยนคุณไม่ได้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Full of corruption...ิเต็มไปด้วยความชั่วร้าย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corruptA man of strong will is not subject to corruption.
corruptDown with corrupt politicians.
corruptEasy living corrupted the warrior spirit.
corruptFor some reason the message text was corrupted, so I restored it before reading.
corruptHe dedicated his life to fighting corruption.
corruptHe exposed corruption in the city government.
corruptHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.
corruptHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
corruptJason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.
corruptPublic morals have been corrupted in this town.
corruptSome officials may have been corrupted.
corruptThe morals of our politicians have been corrupted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอร์รัปชั่น[N] corruption, Syn. ฉ้อราษฎร์บังหลวง, Example: ประชาชนเห็นว่า คอร์รัปชั่นมีอยู่ทั่วไปในทุกรัฐบาลทั้งไทยและเทศ, Thai definition: การทุจริตหรือคดโกงในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, Notes: (อังกฤษ)
คอรัปชั่น[V] corrupt, See also: cheat, gull, dishonest, defraud, swindle, Syn. โกง, กินสินบน, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, Example: คนที่อยากมีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจอาจมานะบากบั่นสร้างตัวหรืออาจคอรัปชั่นในหน้าที่ราชการก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
คอรัปชั่น[N] corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[V] corrupt, See also: embezzle, peculate, swindle, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง, Example: ข้าราชการที่ดีต้องไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงคดโกงประชาชน, Thai definition: การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎรแล้วไม่ส่งหลวง หรือเบียดบังเงินหลวง
กิน[V] corrupt, See also: be venal, be embezzle, Syn. ทุจริต, คอร์รัปชั่น, โกงกิน, Example: นักการเมืองคนนี้กินเงินภาษีประชาชน
กินกริบ[V] corrupt, See also: be venal, be embezzle, take into one's benefit fittingly, Syn. ทุจริต, คอร์รับชั่น, โกงกิน, Example: เขาทำงานมานานก็ต้องกินกริบบ้างเป็นธรรมดา, Thai definition: หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน
ความทุจริต[N] dishonesty, See also: corruption, Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล, Ant. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์, Example: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ
กังฉิน[ADJ] corrupt, See also: crooked, treacherous, Ant. ตงฉิน, Example: นายอำเภอกังฉิน, Thai definition: คดโกง, ไม่ซื่อตรง, Notes: (ทับศัพท์-จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
การฉ้อราษฎร์บังหลวง[n.] (kān chørātbanglūang) EN: corruption   
การให้สินบน[n. exp.] (kān hai sinbon) EN: bribery   FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
การกินสินบน[n. exp.] (kān kin sinbon) EN: corruption   FR: corruption [f]
การทุจริต[n.] (kān thutjarit) EN: corruption ; depravity   FR: corruption [f]
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūchāo rap sinbon) EN: corruption scandal   
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap sinbon) EN: corruption scandal   
คอรัปชั่น = คอรัปชัน = คอร์รับชั่น[n.] (khørapchan) EN: corruption   FR: corruption [f]
คอรัปชั่น = คอรัปชัน = คอร์รับชั่น[v.] (khørapchan) EN: corrupt   
กินกริบ[v.] (kinkrip) EN: corrupt ; be venal ; embezzle   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRUPT    K ER0 AH1 P T
CORRUPTS    K ER0 AH1 P T S
CORRUPTED    K ER0 AH1 P T AH0 D
CORRUPTING    K ER0 AH1 P T IH0 NG
CORRUPTION    K ER0 AH1 P SH AH0 N
CORRUPTIVE    K ER0 AH1 P T IH0 V
CORRUPTIONS    K ER0 AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrupt    (v) (k @1 r uh1 p t)
corrupts    (v) (k @1 r uh1 p t s)
corrupted    (v) (k @1 r uh1 p t i d)
corruptly    (a) (k @1 r uh1 p t l ii)
corrupting    (v) (k @1 r uh1 p t i ng)
corruption    (n) (k @1 r uh1 p sh @ n)
corruptible    (j) (k @1 r uh1 p t @ b l)
corruptness    (n) (k @1 r uh1 p t n @ s)
corruptibility    (n) (k @1 r uh2 p t @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐败[fǔ bài, ㄈㄨˇ ㄅㄞˋ, / ] corruption; corrupt; rotten, #3,633 [Add to Longdo]
陋习[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, / ] corrupt practice; bad habits; malpractice, #29,447 [Add to Longdo]
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, / ] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law, #53,660 [Add to Longdo]
贪腐[tān fǔ, ㄊㄢ ㄈㄨˇ, / ] corruption [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestechlich; korrupt {adj} | bestechlicher | am bestechlichstencorrupt | more corrupt | most corrupt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] (n) {comp} data corruption; data contamination [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na,n,adj-no) vice; immorality; corruption; (P) [Add to Longdo]
悪徳政治家[あくとくせいじか, akutokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
汚職[おしょく, oshoku] (n,adj-no) corruption; (P) [Add to Longdo]
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption [Add to Longdo]
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop [Add to Longdo]
汚職政治家[おしょくせいじか, oshokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
汚濁[おだく, odaku] (n,vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] to corrupt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrupt \Cor*rupt"\ (k?r-r?pt"), v. i.
   1. To become putrid or tainted; to putrefy; to rot. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To become vitiated; to lose purity or goodness.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrupt \Cor*rupt"\, v. t. [imp. & p. p. {Corrupted}; p. pr. &
   vb. n. {Corrupting}.]
   1. To change from a sound to a putrid or putrescent state; to
    make putrid; to putrefy.
    [1913 Webster]
 
   2. To change from good to bad; to vitiate; to deprave; to
    pervert; to debase; to defile.
    [1913 Webster]
 
       Evil communications corrupt good manners. --1. Cor.
                          xv. 33.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw aside from the path of rectitude and duty; as, to
    corrupt a judge by a bribe.
    [1913 Webster]
 
       Heaven is above all yet; there sits a Judge
       That no king can corrupt.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To debase or render impure by alterations or innovations;
    to falsify; as, to corrupt language; to corrupt the sacred
    text.
    [1913 Webster]
 
       He that makes an ill use of it [language], though he
       does not corrupt the fountains of knowledge, . . .
       yet he stops the pines.        --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To waste, spoil, or consume; to make worthless.
    [1913 Webster]
 
       Lay not up for yourselves treasures upon earth,
       where moth and rust doth corrupt.   --Matt. vi.
                          19.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrupt \Cor*rupt`\ (k?r-r?pt"), a. [L. corruptus, p. p. of
   corrumpere to corrupt; cor- + rumpere to break. See
   {Rupture}.]
   1. Changed from a sound to a putrid state; spoiled; tainted;
    vitiated; unsound.
    [1913 Webster]
 
       Who with such corrupt and pestilent bread would feed
       them.                 --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   2. Changed from a state of uprightness, correctness, truth,
    etc., to a worse state; vitiated; depraved; debased;
    perverted; as, corrupt language; corrupt judges.
    [1913 Webster]
 
       At what ease
       Might corrupt minds procure knaves as corrupt
       To swear against you.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Abounding in errors; not genuine or correct; as, the text
    of the manuscript is corrupt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrupt
   adj 1: lacking in integrity; "humanity they knew to be
       corrupt...from the day of Adam's creation"; "a corrupt
       and incompetent city government" [ant: {incorrupt}]
   2: not straight; dishonest or immoral or evasive [syn:
     {crooked}, {corrupt}] [ant: {square}, {straight}]
   3: containing errors or alterations; "a corrupt text"; "spoke a
     corrupted version of the language" [syn: {corrupt},
     {corrupted}]
   4: touched by rot or decay; "tainted bacon"; "`corrupt' is
     archaic" [syn: {corrupt}, {tainted}]
   v 1: corrupt morally or by intemperance or sensuality; "debauch
      the young people with wine and women"; "Socrates was
      accused of corrupting young men"; "Do school counselors
      subvert young children?"; "corrupt the morals" [syn:
      {corrupt}, {pervert}, {subvert}, {demoralize},
      {demoralise}, {debauch}, {debase}, {profane}, {vitiate},
      {deprave}, {misdirect}]
   2: make illegal payments to in exchange for favors or influence;
     "This judge can be bought" [syn: {bribe}, {corrupt}, {buy},
     {grease one's palms}]
   3: place under suspicion or cast doubt upon; "sully someone's
     reputation" [syn: {defile}, {sully}, {corrupt}, {taint},
     {cloud}]
   4: alter from the original [syn: {corrupt}, {spoil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top