ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depravity

D AH0 P R AE1 V AH0 T IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depravity-, *depravity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depravity[N] การทุจริต, See also: ภาวะที่เสื่อมทรามลง, Syn. corruption, degeneracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depravity(ดิเครฟ'วิที) n. ภาวะที่เสื่อมทรามลง,ความชั่วช้า., Syn. degeneracy

English-Thai: Nontri Dictionary
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In depravity upon depravity, the King... what's this about?ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... มันคืออะไร The King and the Clown (2005)
In depravity upon depravity, the King...ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... The King and the Clown (2005)
In depravity upon depravity, the King...ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... The King and the Clown (2005)
- Does your depravity know, no bounds?-นี่ถึงขนาดมาล้อเล่น ไม่รู้เวลาเลยหรือนี่? Sherlock Holmes (2009)
Apparently, you get a point for each act of perpetuated depravity.แปะทั่ว ร.ร.เมื่อชั่วโมงก่อน เห็นได้ชัดว่า นายรู้เห็นด้วย Bad Reputation (2010)
Your glee club is a petri dish of sexual depravity.ชมรมนาย เป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศ Bad Reputation (2010)
People killing people, depravity, you know?คนฆ่ากัน ความชั่วช้า คุณรู้ไหม? ...A Thousand Words (2010)
Behind every door, a delightful tale of desperation, depravity--ข้างหลังประตูทุกห้อง เพื่อความน่าอภิรมย์น่ะ จากความชั่วช้าที่สิ้นคิด Cuffed (2011)
I'll put Emma to bed, and then you can all return to your regularly scheduled depravity.ฉันจะเอาเอมม่าไปนอน แล้วก็คุณทั้งหมดสามารถ กลับไป ที่ประจำของคุณได้ละ พวกสิ่งเลวร้าย Guys, Interrupted (2012)
Consider every wretched hive of depravity and murder in this city my place of business.คิดซะว่าสถานที่ ที่มีความชั่วร้ายและฆาตกรรม ในเมืองนี้เป็นที่\ ทำงานฉัน Pilot (2012)
See, I know all the depravity, the deceit and the cruelty of The Capitol's pampered elite.ผมรับรู้ถึงความเลวทราม ความหลอกลวงและโหดเหี้ยม ของคนที่ดูแลแคปปิตอล The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทุจริต[n.] (kān thutjarit) EN: corruption ; depravity   FR: corruption [f]
ความชั่วช้า[n.] (khwām chūachā) EN: wickedness ; depravity   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRAVITY    D AH0 P R AE1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depravity    (n) dˈɪprˈævɪtiː (d i1 p r a1 v i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自堕落[じだらく, jidaraku] (adj-na,n) depravity; self-indulgence [Add to Longdo]
堕落[だらく, daraku] (n,vs) depravity; corruption; degradation; (P) [Add to Longdo]
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P) [Add to Longdo]
腐敗[ふはい, fuhai] (n,vs,adj-no) decay; depravity; (P) [Add to Longdo]
淪落[りんらく, rinraku] (n,vs) (See 堕落) ruin; depravity; corruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depravity \De*prav"i*ty\, n. [From {Deprave}: cf. L. pravitas
   crookedness, perverseness.]
   The state of being depraved or corrupted; a vitiated state of
   moral character; general badness of character; wickedness of
   mind or heart; absence of religious feeling and principle.
   [1913 Webster]
 
   {Total depravity}. See {Original sin}, and {Calvinism}.
 
   Syn: Corruption; vitiation; wickedness; vice; contamination;
     degeneracy.
 
   Usage: {Depravity}, {Depravation}, {Corruption}. Depravilty
      is a vitiated state of mind or feeling; as, the
      depravity of the human heart; depravity of public
      morals. Depravation points to the act or process of
      making depraved, and hence to the end thus reached;
      as, a gradual depravation of principle; a depravation
      of manners, of the heart, etc. Corruption is the only
      one of these words which applies to physical
      substances, and in reference to these denotes the
      process by which their component parts are dissolved.
      Hence, when figuratively used, it denotes an utter
      vitiation of principle or feeling. Depravity applies
      only to the mind and heart: we can speak of a depraved
      taste, or a corrupt taste; in the first we introduce
      the notion that there has been the influence of bad
      training to pervert; in the second, that there is a
      want of true principle to pervert; in the second, that
      there is a want of true principles to decide. The
      other two words have a wider use: we can speak of the
      depravation or the corruption of taste and public
      sentiment. Depravity is more or less open; corruption
      is more or less disguised in its operations. What is
      depraved requires to be reformed; what is corrupt
      requires to be purified.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depravity
   n 1: moral perversion; impairment of virtue and moral
      principles; "the luxury and corruption among the upper
      classes"; "moral degeneracy followed intellectual
      degeneration"; "its brothels, its opium parlors, its
      depravity"; "Rome had fallen into moral putrefaction" [syn:
      {corruption}, {degeneracy}, {depravation}, {depravity},
      {putrefaction}]
   2: a corrupt or depraved or degenerate act or practice; "the
     various turpitudes of modern society" [syn: {depravity},
     {turpitude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top