ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subversion

S AH0 B V ER1 ZH AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subversion-, *subversion*
English-Thai: Nontri Dictionary
subversion(n) การล้มล้าง,การทำลาย,การโค่นล้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subversionการบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subversionการบ่อนทำลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subversion (Computer files)ซับเวอร์ชั่น (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Subversion of reality.การล่มสลายของความเป็นจริง The Psychology of Letting Go (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBVERSION S AH0 B V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subversion (n) sˈəbvˈɜːʳʃən (s @1 b v @@1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Subversion {f}subversion [Add to Longdo]
Umsturz {m}; Sturz {m} | Umstürze {pl}; Stürze {pl}subversion | subversions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国家転覆[こっかてんぷく, kokkatenpuku] (n) subversion (of the state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subversion \Sub*ver"sion\, n. [L. subversio: cf. F. subversion.
   See {Subvert}.]
   The act of overturning, or the state of being overturned;
   entire overthrow; an overthrow from the foundation; utter
   ruin; destruction; as, the subversion of a government; the
   subversion of despotic power; the subversion of the
   constitution.
   [1913 Webster]
 
      The subversion [by a storm] of woods and timber . . .
      through my whole estate.         --Evelyn.
   [1913 Webster]
 
      Laws have been often abused to the oppression and
      subversion of that order they were intended to
      preserve.                --Rogers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subversion
   n 1: destroying someone's (or some group's) honesty or loyalty;
      undermining moral integrity; "corruption of a minor"; "the
      big city's subversion of rural innocence" [syn:
      {corruption}, {subversion}]
   2: the act of subverting; as overthrowing or destroying a
     legally constituted government [syn: {subversion},
     {subversive activity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top