ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

買収

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -買収-, *買収*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
買収[ばいしゅう, baishuu] (n) การซื้อ(เพื่อรวมกิจการ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
買収[ばいしゅう, baishuu] (n,vs) (1) acquisition (esp. corporate); buy-out; takeover; purchase; (2) corruption; bribery; (P) [Add to Longdo]
買収工作[ばいしゅうこうさく, baishuukousaku] (n) bribery scheme; acquisition maneuver [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
GE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.GEはレイク(株)を3000万ドルで買収したと発表した。
Every man has his price.どんな人でも買収できるものだ。
You cannot buy that judge.君はあの判事を買収できない。 [M]
An investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.投資家グループは企業買収を企てています。
They attempted in vain to bribe the witness.彼らはその証人を買収しようとしたがだめだった。
Some officials may have been corrupted.役人達の中には買収された人があるかもしれない。
Voters must not be corrupted.有権者は、買収されてはならない。
We, ACME Ltd., hereby announce that we will resist with all our strength this hostile takeover.我々ACME Ltd.としては、全力を持って敵対的買収に対抗するものと、明言しておこう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The deal was I helped you fuck over Walshy and then we run the business as partners.[JA] 買収に手を貸せば ビジネスパートナーになると The Secret of Sales (2017)
Have you met my gorgeous wife Sam? My pleasure.[JA] 誰を買収して入場した? The Widow Maker (2017)
And you will, young Vincent, because at this point a handsome and respected local businessman steps in, buys up the company for a nominal fee, say £1, and a new "debt free" firm rises from the ashes of the old one.[JA] できるさ ヴィンセント ハンサムで立派な 地元のビジネスマンが 1ポンドで 会社を買収するのさ The Secret of Sales (2017)
Studies on FBI sourcing techniques show that money is effective 45% of the time, coercion... 75%, and a sense of civic duty... 83%.[JA] FBI情報技術の 研究によれば― 金での買収の成功率は45% 脅迫では75% 市民としての義務感に よるものは83% Clear (2016)
We'vehadproblems inthepast with third parties attempting to extort or bribe employees for similar packages.[JA] 過去にも買収された従業員による 同様の事案が記録にあります Trace Decay (2016)
Blacklegs in his pockets, too.[JA] 軍隊も買収した King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Rumor is they are hemorrhaging cash. We'reconsidering buyingthemout.[JA] 運営元は赤字らしい うちは買収を検討している Contrapasso (2016)
Why don't you just take over at Cachet?[JA] キャッシェを買収すればいい The Secret of Sales (2017)
Now that his son has acquired this list of sleeper cells, how long before they strike?[JA] 彼の息子が買収したので この睡眠細胞のリストは、 彼らが攻撃するまでどれくらいか? 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Our top reporter has made the mistake of dumping Catco for a cash grab at Vanity Fair.[JA] 私たちのトップ記者を バニティー・フェアが 買収したために、Catcoを 辞める罪を犯した。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
We need someone the people trust, someone they know cannot be bought or influenced.[JA] 信頼できる人物が必要だ 買収されない人物だ The Door (2016)
Because she's on the take.[JA] だって買収されてるから The Nice Guys (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
買収[ばいしゅう, baishuu] Ankauf, Einkauf, Aufkauf, Bestechung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top