ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corruptible

K ER0 AH1 P T IH0 B AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corruptible-, *corruptible*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good

English-Thai: Nontri Dictionary
corruptible(adj) ซึ่งนำไปในทางชั่ว,ซึ่งทำให้เลวลง
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am weak. I'm corruptible.ฉันมันอ่อนแอ ฉันมันชั่ว Chapter Ten '1961' (2009)
Anything that is corruptible is susceptible to their influence.อะไรก็ตามที่ซึ่งนำไปในทางชั่ว ที่จะมีผลต่ออิทธิพลของพวกเขา Cat and Mouse (2012)
and rub elbows with corrupt men, never make the mistake of thinking that I am corruptible.และเดินกระทบไหล่กับพวกคนทุจริต อย่าทำผิดด้วยการคิดว่า จะสามารถติดสินบนผมได้ Live by Night (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ทุจริต[adj.] (mai thutjarit) EN: incorruptible ; unbribable   
ไม่ติดสินบน[adj.] (mai tit sinbon) EN: incorruptible ; unbribable   
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy   FR: honnête ; droit ; sincère

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRUPTIBLE    K ER0 AH1 P T IH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corruptible    (j) kˈərˈʌptəbl (k @1 r uh1 p t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
石部金吉[いしべきんきち, ishibekinkichi] (n) man of incorruptible character [Add to Longdo]
廉潔[れんけつ, renketsu] (adj-na,n) honest; incorruptible; integrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corruptible \Cor*rupt"i*ble\ (k?r-r?p"t?-b'l), a. [L.
   corruptibilis: cf. F. corruptible.]
   1. Capable of being made corrupt; subject to decay. "Our
    corruptible bodies." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Ye were not redeemed with corruptible things, as
       silver and gold.           --1 Pet. i.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being corrupted, or morally vitiated;
    susceptible of depravation.
    [1913 Webster]
 
       They systematically corrupt very corruptible race.
                          --Burke.
    -- {Cor*rupt"i*ble*ness}, n. -- {Cor*rupt"i*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corruptible \Cor*rupt"i*ble\, n.
   That which may decay and perish; the human body. [Archaic]
   --1 Cor. xv. 53.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corruptible
   adj 1: capable of being corrupted; "corruptible judges";
       "dishonest politicians"; "a purchasable senator"; "a
       venal police officer" [syn: {corruptible}, {bribable},
       {dishonest}, {purchasable}, {venal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top