ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peculate

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculate-, *peculate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculate[VI] ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle
peculate[VT] ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peculatevt.,vi. ยักยอก,ขโมย., See also: pecualion n. peculator n.
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture,ponder,meditate

English-Thai: Nontri Dictionary
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
speculate(vt) ค้าขาย,หมุนเงิน,เก็งกำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
เล่นหุ้น[v. exp.] (len hun) EN: play the stock market ; speculate   FR: jouer en bourse
ผู้เก็งกำไร[n. exp.] (phū kengkamrai) EN: speculator   FR: spéculateur [m]
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculate    (v) pˈɛkjulɛɪt (p e1 k y u l ei t)
peculated    (v) pˈɛkjulɛɪtɪd (p e1 k y u l ei t i d)
peculates    (v) pˈɛkjulɛɪts (p e1 k y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculate \Pec"u*late\, v. i. [imp. & p. p. {Peculated}; p. pr. &
   vb. n. {Peculating}.] [L. peculatus, p. p. of peculari to
   peculate, akin to peculium private property. See {Peculiar}.]
   To appropriate to one's own use the property of the public;
   to steal public moneys intrusted to one's care; to embezzle.
   [1913 Webster]
 
      An oppressive, . . . rapacious, and peculating
      despotism.                --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculate
   v 1: appropriate (as property entrusted to one's care)
      fraudulently to one's own use; "The accountant embezzled
      thousands of dollars while working for the wealthy family"
      [syn: {embezzle}, {defalcate}, {peculate},
      {misappropriate}, {malversate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top