ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ติดสินบน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดสินบน-, *ติดสินบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดสินบน[V] bribe, See also: offer a bribe, grease someone's palm, give a bribe, Syn. ให้สินบน, Ant. รับสินบน, Example: กว่าจะชนะการประมูลครั้งนี้ เราต้องติดสินบนผู้ใหญ่ไปหลายหมื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดสินบนก. ให้ทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นใดแก่บุคคลเพื่อให้ช่วยทำการอย่างไม่สุจริตให้สำเร็จตามประสงค์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
I bribed him once a week so I could carry on with business.ฉันติดสินบนเขาสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้ Clue (1985)
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ Clue (1985)
are you saying I can take this money if I help you pass?- นายจะติดสินบน ให้ฉันช่วยให้สอบผ่าน? Spies Like Us (1985)
No bribe attempts or blubbering.ไม่มีการติดสินบน หรือ ร้องฟูมฟาย The Princess Bride (1987)
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า The Russia House (1990)
Even the hacks we couldn't bribe would never rat on the guys we did.ถึงแม้ไมได้ติดสินบนผู้คุม แต่มันก็ไม่กล้าอะไรกับเรา Goodfellas (1990)
I see this all the time. It's a matter of money ?จะติดสินบนผมรึไง Schindler's List (1993)
So someone bribed Velie?งั้นก็แปลว่ามีคนติดสินบนวิไล? Brokedown Palace (1999)
I know. You don't know, believe me. They bribe the guards, the guards turn a blind eye.แกไม่รู้หรอกเชื่อฉันเถอะ มันติดสินบนผู้คุม ผู้คุมก็ปิดหูปิดตา The Pianist (2002)
I've bribed the police. He'll come when it's over.ฉันติดสินบนตำรวจให้มารับหลังจบเรื่อง The Pianist (2002)
And I said how much money?ผมก็ถามว่า เท่าไรล่ะ? เพราะเวลามีคนเสนอติดสินบนคุณแบบนี้ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดสินบน[v.] (tit sinbon) EN: bribe ; offer a bribe ; give a bribe ; corrupt bribe ; buy over   FR: corrompre ; soudoyer ; graisser la patte à qqn (fig. - fam.) ; acheter la complicité de qqn ; proposer un pot-de-vin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bribe[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. corrupt
corrupt[VT] ให้สินบน, See also: ติดสินบน, Syn. bribe, buy
get at[PHRV] ให้ (โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง), See also: ติดสินบน, Syn. get to
graft[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. swindle
oil someone's palm[IDM] ติดสินบนบางคน, See also: ให้สินบนบางคน
suborn[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง

English-Thai: Nontri Dictionary
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribe(vt) ให้สินบน,ติดสินบน,กินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
corrupt(vt) ทำให้เลว,ติดสินบน,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,ทำให้เน่าเปื่อย
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(vt) ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ติดสินบน,ฉ้อราฎร์บังหลวง,รับสินบน,กินสินบน
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
subsidize(vt) สงเคราะห์เงิน,อุดหนุน,บำรุง,ติดสินบน

German-Thai: Longdo Dictionary
bestechen(vt) | bestach, bestochen |ติดสินบน, ยัดเงิน
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top