หรือคุณหมายถึง rottenneß?
Search result for

rottenness

(7 entries)
(0.0574 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rottenness-, *rottenness*, rottennes
English-Thai: Nontri Dictionary
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย,ความเลวทราม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With all due respect, your rottenness, couldn't we just wait for a real storm?ด้วยความเคารพ นายท่าน เราแค่รอพายุของจริงไม่ได้รึ Aladdin (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเน่า[N] rottenness, See also: decomposition, putridity, decay, Syn. ความเน่าเหม็น, Thai definition: การเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rottenness    (n) - (r o1 t n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腐り[くさり, kusari] (n) rottenness; decay; corruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotten \Rot"ten\, a. [Icel. rotinn; akin to Sw. rutten, Dan.
   radden. See {Rot}.]
   Having rotted; putrid; decayed; as, a rotten apple; rotten
   meat. Hence:
   (a) Offensive to the smell; fetid; disgusting.
     [1913 Webster]
 
        You common cry of curs! whose breath I hate
        As reek of the rotten fens.     --Shak.
     [1913 Webster]
   (b) Not firm or trusty; unsound; defective; treacherous;
     unsafe; as, a rotten plank, bone, stone. "The deepness of
     the rotten way." --Knolles.
     [1913 Webster]
 
   {Rotten borough}. See under {Borough}.
 
   {Rotten stone} (Min.), a soft stone, called also Tripoli
    (from the country from which it was formerly brought),
    used in all sorts of finer grinding and polishing in the
    arts, and for cleaning metallic substances. The name is
    also given to other friable siliceous stones applied to
    like uses.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Putrefied; decayed; carious; defective; unsound;
     corrupt; deceitful; treacherous.
     [1913 Webster] -- {Rot"ten*ly}, adv. -- {Rot"ten*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rottenness
   n 1: in a state of progressive putrefaction [syn: {putrescence},
      {putridness}, {rottenness}, {corruption}]
   2: the quality of rotting and becoming putrid [syn:
     {putrescence}, {rottenness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top