ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swindle

S W IH1 N D AH0 L   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swindle-, *swindle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swindle[VT] โกง, See also: หลอกต้ม, หลอกลวง, ฉ้อโกง, Syn. cheat, defraud, trick
swindle[N] การหลอกลวง, See also: การโกง, การต้มตุ๋น, Syn. deception, fraud, knavery
swindler[N] คนหลอกลวง, Syn. cheater
swindle sheet[SL] สมุดบัญชี
swindle out of[PHRV] หลอกลวง, See also: ฉ้อโกง, Syn. cheat out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swindle(สวิน'เดิล) vt.,vi.,n. (การ) โกง,ฉ้อโกง,หลอกต้ม,หลอกลวง., See also: swindler n. swindlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
swindle(vt) โกง,ฉ้อโกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You wanted to swindle us.คุณต้องการหลอกลวงเรา A Short Film About Love (1988)
There are shirosagi (white swindlers) who swindle money.พวกที่หลอกเอาเงินจากคนอื่น ชิโรซากิ Eiga: Kurosagi (2008)
There are akasagi (red swindlers) who feed on emotions and swindle people of the opposite sex.พวกที่ใช้ความรู้สึกหลอกคนอื่น อากาซากิ Eiga: Kurosagi (2008)
- You're trying to swindle me?-อา เอ่อ\ -นี่คุณจะตุ๋นผมใช่ไหม Eiga: Kurosagi (2008)
I'll swindle back the money that was swindled from you.ผมจะไปโกงเงินนั่นกลับมาให้คุณ Eiga: Kurosagi (2008)
People make others trust them so they can betray and swindle them.ผู้คนทำให้ผู้อื่นเชื่อใจก็เพื่อที่จะได้หักหลังและโกงทีหลัง Eiga: Kurosagi (2008)
It was Ishigaki who set up the trap to swindle your father.มันคืออิชิคากิที่วางกับดักแล้วโกงเงินพ่อของเธอ Eiga: Kurosagi (2008)
Marine Blue Consultant was a company formed to swindle money from bankrupt companies.บริษัทมารีจ บลูทีถูกตั้งขึ้นมาโกงเงินจากบริษัทที่ล้มละลาย Eiga: Kurosagi (2008)
I won't swindle anyone who knows what's going on.ผมจะไม่โกงคนที่รู้จักผมอย่างหมดไส้หมดพุงหรอก Eiga: Kurosagi (2008)
I'll study the "Marshall swindle sir.ผมจะศึกษา "กลลวงมาร์แชล" ครับ Tower Heist (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swindleHe swindled her.
swindleShe went so far as to say that he was a swindler.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักต้ม[N] swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
นักต้มตุ๋น[N] swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
ขี้ฉ้อ[ADJ] swindled, See also: sly, Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง, Example: คนขี้ฉ้ออย่างนายเกรียงศักดิ์คงไม่มีใครอยากจะคบด้วย, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้หลงผิด
คนโกง[N] swindler, Example: ฉันไม่อยากให้คนโกงมาร่วมงานกับเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์
คดโกง[V] swindle, See also: cheat, defraud, Syn. โกง, ฉ้อโกง, Ant. ตรง, สุจริต, Example: ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกงต่อหน้าที่และบ้านเมือง, Thai definition: ไม่ซื่อตรง
กลลวง[N] fraud, See also: swindle, Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาได้ฉวยโอกาสนี้เพื่อหยุดยั้งกลลวงของหัวหน้าเผ่า, Thai definition: เลห์เหลี่ยมที่ทำให้หลงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้เสียเปรียบ
สิบแปดมงกุฎ[N] swindler, See also: cheater, flimflammer, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: เดี๋ยวนี้ต้องคอยระวังพวกสิบแปดมงกุฎที่อยู่ในคราบของผู้ดี, Thai definition: ผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากชอบหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ
ตุ๋น[V] swindle, See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud, Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง, Example: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข, Thai definition: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, Notes: (จีน)
โฉเก[ADJ] trick, See also: swindleable, cheating, Syn. เฉโก, ฉลาดแกมโกง, Example: เด็กที่เกียจคร้านมักจะมีนิสัยโฉเก ชอบหาอุบายเอาตัวรอด
กลฉ้อฉล[N] trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: ในการแข่งขันกันทางด้านการค้ามีกลฉ้อฉลกันหลายวิธี, Thai definition: กลลวง, กลโกง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ขี้ฉ้อ[adj.] (khīchø) EN: fraudulent ; swindled ; sly   FR: frauduleux ; en cachette
คนโกง[n.] (khonkōng) EN: swindler   FR: tricheur [m] ; tricheuse [f] ; fraudeur [m] ; fraudeuse [m] ; escroc [f]
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud   FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
อม[v.] (om) EN: embezzle ; misappropriate ; swindle   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWINDLE S W IH1 N D AH0 L
SWINDLED S W IH1 N D AH0 L D
SWINDLER S W IH1 N D AH0 L ER0
SWINDLER S W IH1 N D L ER0
SWINDLES S W IH1 N D AH0 L Z
SWINDLERS S W IH1 N D L ER0 Z
SWINDLEHURST S W IH1 N D AH0 L HH ER0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swindle (v) swˈɪndl (s w i1 n d l)
swindled (v) swˈɪndld (s w i1 n d l d)
swindler (n) swˈɪndlər (s w i1 n d l @ r)
swindles (v) swˈɪndlz (s w i1 n d l z)
swindlers (n) swˈɪndləz (s w i1 n d l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骗子[piàn zi, ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] swindler; a cheat, #7,118 [Add to Longdo]
拐骗[guǎi piàn, ㄍㄨㄞˇ ㄆㄧㄢˋ, / ] swindle; abduct, #41,781 [Add to Longdo]
江湖骗子[jiāng hú piàn zi, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] swindler; itinerant con-man, #100,504 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrügerei {f} | Betrügereien {pl}swindle | swindles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle [Add to Longdo]
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp [Add to Longdo]
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle [Add to Longdo]
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
詐欺[さぎ, sagi] (n,adj-no) fraud; swindle; graft; (P) [Add to Longdo]
詐欺師[さぎし, sagishi] (n) swindler; imposter; crook; (P) [Add to Longdo]
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swindle \Swin"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Swindled}; p. pr. & vb.
   n. {Swindling}.] [See {Swindler}.]
   To cheat defraud grossly, or with deliberate artifice; as, to
   swindle a man out of his property.
   [1913 Webster]
 
      Lammote . . . has swindled one of them out of three
      hundred livres.             --Carlyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swindle \Swin"dle\, n.
   The act or process of swindling; a cheat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swindle
   n 1: the act of swindling by some fraudulent scheme; "that book
      is a fraud" [syn: {swindle}, {cheat}, {rig}]
   v 1: deprive of by deceit; "He swindled me out of my
      inheritance"; "She defrauded the customers who trusted
      her"; "the cashier gypped me when he gave me too little
      change" [syn: {victimize}, {swindle}, {rook}, {goldbrick},
      {nobble}, {diddle}, {bunco}, {defraud}, {scam}, {mulct},
      {gyp}, {gip}, {hornswoggle}, {short-change}, {con}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top